Seimas patvirtino 2015 metų biudžetą
Sei­mas pri­ėmė 2015 me­tų vals­ty­bės biu­dže­tą, ku­ris pir­mą kar­tą skai­čiuo­ja­mas eu­rais.

Už ki­tų me­tų vals­ty­bės pa­ja­mų ir iš­lai­dų pla­ną bal­sa­vo 79 Sei­mo na­riai, prieš - 33, o su­si­lai­kė 23. Biu­dže­to ne­pa­rė­mė par­la­men­ti­nė opo­zi­ci­ja, o val­dan­tie­ji bal­sa­vo už.

„Ne­žiū­rint geo­po­li­ti­nės pa­dė­ties, jo­kių fi­nan­si­nių po­ky­čių ne­įvyks ir kri­zių taip pat“, - Sei­me par­eiš­kė prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius.

Sei­mui nu­ro­džius Vy­riau­sy­bei ki­tais me­tais be­veik 90 mln. li­tų su­ma­žin­ti vals­ty­bės val­dy­mo iš­lai­das ir vals­ty­bės sko­los ap­tar­na­vi­mą, o lė­šas skir­ti kul­tū­ros dar­buo­to­jams, mo­ki­niams ir žem­dir­biams, prem­je­ras par­eiš­kė, kad pa­pil­do­mos lė­šos bus ras­tos.

„Jau at­ei­nan­čią sa­vai­tę kon­kre­čiai par­uo­ši­me Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą - val­dy­mo iš­lai­dos bus ženk­liai su­ma­žin­tos nuo at­ei­nan­čių me­tų, tai pa­lies ir Sei­mą. Su­nku pa­sa­ky­ti, kiek pro­cen­tų ma­žės, bet tai bus tam ti­kra „do­va­na“. Taip pat žiū­rė­si­me sko­los ap­tar­na­vi­mo ma­ži­ni­mą - dvi po­zi­ci­jos, ku­rios bus pa­lies­tos“, - po biu­dže­to pa­tvir­ti­ni­mo Sei­me tei­gė A.But­ke­vi­čius.

Jis taip pat pa­nei­gė opo­zi­ci­jos ly­de­rio And­riaus Ku­bi­liaus nuo­gas­ta­vi­mus, kad kei­sis bend­ra asig­na­vi­mų su­ma: „Ti­krai to ne­bus“.

Tuo tar­pu A.Ku­bi­lius tei­gė, kad jam ne­aiš­kus lė­šų šal­ti­nis, kur bus ras­ta lė­šų Sei­mo nu­ma­ty­toms pa­pil­do­moms iš­lai­doms.

Ki­tų me­tų vals­ty­bės pa­ja­mų ir iš­lai­dų pla­nas iš­sis­ki­ria tuo, kad Kraš­to ap­sau­gos fi­nan­sa­vi­mas di­di­na­mas treč­da­liu iki 427,5 mln. eu­rų 1,1 proc. prog­no­zuo­ja­mo ša­lies bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to. Per kri­zę su­ma­žin­tų pen­si­jų kom­pen­sa­vi­mui nu­ma­ty­ta 52,1 mln. eu­rų.

Nuo 2015 me­tų lie­pos 1 die­nos bus di­di­na­mi kul­tū­ros dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mai - tam biu­dže­te nu­ma­ty­ta 4,9 mln. eu­rų (17 mln. li­tų), .

Nuo 2015 me­tų ko­vo ke­ti­na­ma 5 proc. di­din­ti ma­žiau­siai už­dir­ban­čių biu­dže­ti­nių įstai­gų ir or­ga­ni­za­ci­jų dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mus, o nuo lie­pos - mi­ni­ma­lią al­gą kel­ti iki 325 eu­rų (1122 li­tų). Nuo lie­pos siū­lo­ma nai­kin­ti leng­va­ti­nį 9 proc. pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­tį (PVM) šil­dy­mui. Nuo 2015 me­tų tu­rė­tų keis­tis ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­tis - jį mo­kė­tų vi­si gy­ven­to­jai, ku­rių šei­mos tur­tas vir­šy­tų 750 tūkst. li­tų (da­bar 1 mln. li­tų), mo­kes­čio ta­ri­fas siek­tų ne 1 proc., kaip da­bar, o 0,5 proc. tur­to ver­tės.

Taip pat nuo sau­sio nuo 21 proc. iki 9 proc. ma­žė­ja PVM vieš­bu­čiams.

Vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų pa­ja­mos, įskai­tant 2,321 mlrd. eu­rų Eu­ro­pos Są­jun­gos par­amą, ki­tą­met tu­rė­tų siek­ti 9,215 mlrd. eu­rų - 5,9 proc. dau­giau ne­gu šie­met. Iš­lai­dos su ES lė­šo­mis bus 9,557 mlrd. eu­rų. Pla­nuo­ja­mos vals­ty­bės biu­dže­to pa­ja­mos yra 7,974 mlrd. eu­rų, asig­na­vi­mai – 8,317 mlrd. eu­rų, o biu­dže­to de­fi­ci­tas - 342,4 mln. eu­rų.