Seimas paskyrė Edmundą Vaitekūną LRT komisijos pirmininku
Sei­mas Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku pa­sky­rė bu­vu­sį jos pir­mi­nin­ką Ed­mun­dą Vai­te­kū­ną.

Slap­to bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už nu­ta­ri­mą „Dėl Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­sky­ri­mo“ bal­sa­vo 72, prieš bu­vo 18, su­si­lai­kė 12 Sei­mo na­rių.

E. Vai­te­kū­nas Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku pa­skir­tas 4 me­tų ka­den­ci­jai.

Sei­mas nu­ta­ri­mu pa­sky­rė Man­tą Mar­ti­šių Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ju. Už tai nu­ma­tan­tį nu­ta­ri­mą „Dėl Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jo pa­sky­ri­mo“ bal­sa­vo 80, nė vie­no ne­bu­vo prieš, su­si­lai­kė 4 Sei­mo na­riai.