Seimas pasipriešino Dalios Grybauskaitės pataisoms dėl vadovų kadencijų
Sei­mas ket­vir­ta­die­nį nu­spren­dė iš nau­jo ne­be­nag­ri­nė­ti pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės su pa­tai­so­mis grą­žin­to įsta­ty­mo dėl biu­dže­ti­nių įstai­gų va­do­vų ka­den­ci­jų skai­čiaus.

Pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jai Li­nai An­ta­na­vi­čie­nei pri­sta­čius ša­lies va­do­vės ve­to mo­ty­vus, pa­gal Sei­mo sta­tu­tą bu­vo bal­suo­ja­ma – grą­žin­tą įsta­ty­mą svars­ty­ti iš nau­jo su ša­lies va­do­vės pa­siū­ly­mais ar lai­ky­ti ne­priim­tu.

35-iems Sei­mo na­riams bal­sa­vus, kad įsta­ty­mas bū­tų svars­to­mas iš nau­jo, o 47-iems – už tai, kad įsta­ty­mas bū­tų lai­ko­mas ne­priim­tas, ka­den­ci­jos biu­dže­ti­nių įstai­gų va­do­vams ne­įtei­sin­tos, pa­si­lik­ta prie da­bar­ti­nio tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo.

Sei­mas ge­gu­žės pra­džio­je pri­ėmė dar pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Vy­riau­sy­bės pa­teik­tą Biu­dže­ti­nių įstai­gų įsta­ty­mo pro­jek­tą iš es­mės jį pa­keis­da­mas – nu­ma­ty­da­mas ka­den­ci­jas biu­dže­ti­nių įstai­gų va­do­vams, bet ne­ri­bo­da­mas jų skai­čiaus. Vy­riau­sy­bė siū­lė nu­sta­ty­ti, kad biu­dže­ti­nės įstai­gos va­do­vas, dir­ban­tis pa­gal dar­bo su­tar­tį, ga­li ei­ti va­do­vo par­ei­gas ne dau­giau kaip dvi ka­den­ci­jas iš ei­lės.

Ša­lies va­do­vė grą­ži­no įsta­ty­mą su siū­ly­mu įstai­gų va­do­vams nu­sta­ty­ti pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­ją bei įtvir­tin­ti, kad tas pats as­muo va­do­vu bū­tų ski­ria­mas ne dau­giau kaip dvi ka­den­ci­jas iš ei­lės, o po pir­mos ka­den­ci­jos pre­ten­duo­da­mas to­liau ei­ti par­ei­gas, jis pri­va­lė­tų iš nau­jo da­ly­vau­ti kon­kur­se.

„Priim­tas įsta­ty­mas su­da­ro vi­sas ga­li­my­bes ei­ti par­ei­gas vie­no­je ins­ti­tu­ci­jo­je am­ži­nai, kei­čiant vie­ną ka­den­ci­ją po ki­tos, ne­bus už­ti­krin­tas skaid­rus biu­dže­ti­nių įstai­gų va­do­vų sky­ri­mo ir veik­los ver­ti­ni­mo pro­ce­sas. Toks skaid­ru­mas bū­ti­nas, nes pir­miau­sia nuo va­do­vo pri­klau­so, ar vyks­ta bū­ti­ni po­ky­čiai vie­ša­ja­me sek­to­riu­je. De­ja, šian­dien tu­ri­me pri­pa­žin­ti, kad dau­ge­lio biu­dže­ti­nių įstai­gų va­do­vų ne­ge­bė­ji­mas keis­tis ir prieš­ini­ma­sis re­for­moms tam­pa la­bai su­nkiai įvei­kia­ma kliū­ti­mi“, – pri­sta­ty­da­ma ve­to sa­kė L.An­ta­na­vi­čie­nė.

Ji taip pat pa­brė­žė kad va­do­vų ka­den­ci­jos yra ri­bo­ja­mos dau­ge­ly­je vie­šo­jo sek­to­riaus ins­ti­tu­ci­jų, ir nė­ra prie­žas­čių, ku­rios vie­ša­ja­me sek­to­riu­je „pa­tei­sin­tų vie­nin­gos va­do­vų pri­ėmi­mo į dar­bą tvar­kos ne­bu­vi­mą“.

„Dau­ge­ly­je ša­lių aukš­čiau­sie­ji vals­ty­bės tar­nau­to­jai ir vie­šų­jų įstai­gų va­do­vais ski­ria­mi fik­suo­tam lai­kui. Pa­vyz­džiui, Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je, Da­ni­jo­je, Ita­li­jo­je, Šve­di­jo­je, Bel­gi­jo­je, Ny­der­lan­duo­se. Ir tas są­ra­šas ti­krai yra il­ges­nis, aukš­čiau­sio ly­gio tar­nau­to­jams yra su­tei­kia­ma ga­li­my­bė vie­no­je va­do­vau­jan­čio­je po­zi­ci­jo­je iš­dirb­ti dvi ka­den­ci­jas. Vė­liau yra pri­va­lo­mas ho­ri­zon­ta­lus jo ju­dė­ji­mas į pa­na­šaus ly­gio par­ei­gas ki­to­je ins­ti­tu­ci­jo­je“, – ar­gu­men­ta­vo pa­ta­rė­ja.

Tuo me­tu Sei­mo na­riai kė­lė klau­si­mus, ko­dėl rei­kia keis­ti ge­rai dir­ban­čius va­do­vus, ką jie veik­tų pa­si­bai­gus ka­den­ci­jų lai­kui, ar bus ras­ta pa­mai­na į jų vie­tą, abe­jo­jo dėl ro­ta­ci­jos pri­nci­po tiks­lin­gu­mo.

Kon­ser­va­to­rius My­ko­las Ma­jaus­kas sa­kė, kad Kons­ti­tu­ci­ja apib­rė­žia ka­den­ci­jas vie­nin­te­lei ins­ti­tu­ci­jai – pre­zi­den­to, ir klau­sė, ko­dėl „pre­zi­den­to ins­ti­tu­ci­ja no­ri pri­tai­ky­ti tą pa­tį pri­nci­pą vi­siems ki­tiems – ak­ci­nėms bend­ro­vėms, vals­ty­bės įstai­goms, kul­tū­ros įstai­goms, biu­dže­ti­nėms įstai­goms?“.

„Kad ka­den­ci­jos ir ne tik ka­den­ci­jos, bet ir jų ri­bo­ji­mas yra la­bai veiks­min­ga prie­mo­nė efek­ty­vi­nant vie­šo­jo val­dy­mo sek­to­riaus ins­ti­tu­ci­jų dar­bą, ti­krai su­gal­vo­jo ne Lie­tu­vos pre­zi­den­tė. Yra dau­gy­bė ty­ri­mų, yra dau­gy­bė stu­di­jų, yra dau­gy­bė tarp­tau­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų re­ko­men­da­ci­jų, kad tai yra veiks­min­ga prie­mo­nė ir tai yra pla­čiai tarp­tau­ti­nė­je pra­kti­ko­je tai­ko­ma prie­mo­nė. Ti­krai yra ne vie­nas da­ry­tas EB­PO ty­ri­mas, kad ka­den­ci­jų įve­di­mas, va­do­vų mo­bi­lu­mas, jų pa­sto­vus ju­dė­ji­mas ti­krai duo­da tei­gia­mų re­zul­ta­tų“, – at­sa­kė L.An­ta­na­vi­čie­nė.

„Man at­ro­do, jūs čia kal­ba­te to­kius teo­ri­nius da­ly­kus, lyg eg­zis­tuo­tų koks nors ste­buk­lin­gas tas ri­bo­tų ka­den­ci­jų me­to­das, ku­ris es­min­gai pa­ge­ri­na pa­dė­tį“, – rep­li­ka­vo kon­ser­va­to­rius Jur­gis Raz­ma ir var­di­jo jo apy­gar­do­je Plun­gė­je dir­ban­čius įstai­gų va­do­vus klaus­da­mas, kas juos pa­keis įsi­ga­lio­jus nau­jai tvar­kai.

Kon­ser­va­to­rius Ed­mun­das Pu­pi­nis kal­bė­da­mas dėl mo­ty­vų tvir­ti­no, kad ro­ta­ci­jos me­cha­niz­mas ga­li­mas di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se, bet „to pra­ktiš­kai ne­įma­no­ma (įgy­ven­din­ti) ma­žuo­siuo­se mies­tuo­se, kur žmo­nės yra ga­na pri­riš­ti prie sa­vo vie­tos“.

Jo frak­ci­jos ko­le­ga M.Ma­jaus­kas ra­gi­no „baig­ti žais­ti su to­mis ka­den­ci­jo­mis“ ir bal­suo­ti už tai, kad įsta­ty­mas bū­tų ne­priim­tas, tam, „jog se­kan­čia­me raun­de ne­rei­kė­tų kal­bė­ti apie 71 bal­są“. Tiek bal­sų rei­kia no­rint at­mes­ti pre­zi­den­to ve­to – to­kiu at­ve­ju lie­ka ga­lio­ti Sei­mo pri­im­tas įsta­ty­mas.

Sei­mas ge­gu­žės pra­džio­je pri­im­da­mas įsta­ty­mą nu­sta­tė, kad biu­dže­ti­nių įstai­gų va­do­vai į dar­bą pri­ima­mi kon­kur­so bū­du 4 me­tų ka­den­ci­jai, ne­ri­bo­jant jų skai­čiaus. Pa­si­bai­gus pir­ma­jai ka­den­ci­jai, dar­bo su­tar­tis bū­tų pra­tę­sia­ma an­tra­jai, po šios iš par­ei­gų at­leis­tas va­do­vas tu­ri tei­sę iš kar­to vėl da­ly­vau­ti kon­kur­se.

Pre­zi­den­tės D.Gry­baus­kai­tės ve­to dėl biu­dže­ti­nių įstai­gų va­do­vų ka­den­ci­jų kri­ti­ka­vo at­sto­vai tiek iš val­dan­čių­jų, tiek iš opo­zi­ci­jos. Kri­ti­kai tei­gė, vals­ty­bės va­do­vės siū­ly­mas ne­pa­siek­tų no­ri­mo re­zul­ta­to, bet su­kur­tų nau­jų prob­le­mų re­gio­nuo­se.