Seimas parengė Vyriausybei namų darbų
Nau­ja­sis Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas (BFK) ne­siė­mė nag­ri­nė­ti be­veik aš­tuo­nių de­šim­čių 2017 me­tų biu­dže­to pro­jek­tui pa­teik­tų pa­tai­sų. Vi­sos jos per­siųs­tos Vy­riau­sy­bei, pers­pė­jus, kad dos­nu­mui są­ly­gų nė­ra. Ko­rek­ci­jos sie­ja­mos tik su Sei­mo spren­di­mu dėl nau­jo­jo so­cia­li­nio mo­de­lio, pir­miau­sia – Dar­bo ko­dek­so at­ei­ties.

Šian­dien Sei­me nu­ma­ty­tas pir­mas at­ei­nan­čių me­tų biu­dže­to pro­jek­to svars­ty­mas. Vie­nas pa­sku­ti­nių ka­den­ci­ją bai­gian­čios so­cial­de­mo­kra­to Al­gir­do But­ke­vi­čiaus va­do­vau­ja­mos Vy­riau­sy­bės dar­bų par­la­men­ta­rams pri­sta­ty­tas spa­lio pa­bai­go­je, prieš pat an­trą­jį rin­ki­mų tu­rą. Dau­giau kaip mė­ne­sį pro­jek­tas bu­vo ap­ta­ria­mas Sei­mo ko­mi­te­tuo­se, sa­va­ran­kiš­kai jį ga­lė­jo nag­ri­nė­ti kiek­vie­nas no­rin­ty­sis. Do­ku­men­to svars­ty­mus šiek tiek pri­stab­dė Sei­mo rin­ki­mai ir juos ly­din­tys nau­jos val­džios su­da­ry­mo pro­ce­sai.

Va­kar 2017-ųjų biu­dže­to pro­jek­tą ap­ta­rė nau­ja­sis BFK. Do­ku­men­tą par­la­men­ta­rams pri­sta­tė fi­nan­sų mi­nis­trė Ra­sa Bud­ber­gy­tė. Taip pat bu­vo aps­vars­ty­tos Vals­ty­bės kon­tro­lės, Lie­tu­vos ban­ko ir Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pa­teik­tos pro­jek­to iš­va­dos.

Tu­rės paplušėti

Kaip kas­met, taip ir šį­kart biu­dže­to pro­jek­tas apau­go Sei­mo ko­mi­te­tų ir pa­vie­nių par­la­men­ta­rų pa­siū­ly­mais, kam, kiek ir ko­dėl lė­šų iš vals­ty­bės ki­še­nės rei­kė­tų skir­ti dau­giau, nei nu­ma­ty­ta Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos par­eng­ta­me pro­jek­te. Tra­di­ciš­kai dos­nu­mą steng­ta­si par­ody­ti at­sto­vau­ja­moms rin­ki­mų apy­gar­doms, ku­rio­se aps­tu ne­baig­tų sta­ty­ti ar re­no­vuo­ti ob­jek­tų – mo­kyk­lų, li­go­ni­nių, am­bu­la­to­ri­jų, taip pat ku­ruo­ja­moms sri­tims – daž­niau­siai švie­ti­mui ir svei­ka­tos ap­sau­gai.

Sei­mo na­riai įsi­ti­ki­nę, kad vis­kam pi­ni­gų tu­rė­tų pa­kak­ti su­ma­ži­nus vals­ty­bės sko­los tvar­ky­mo asig­na­vi­mus ir pa­nau­do­jus iš al­ko­ho­lio ak­ci­zų su­rink­tas lė­šas bei vals­ty­bės įmo­nių di­vi­den­dus. Nau­ja­sis BFK va­kar nu­spren­dė ne­si­gi­lin­ti į be­veik aš­tuo­nias de­šim­tis pro­jek­to pa­tai­sų. „Ka­dan­gi esa­me nau­jo­kai, o pa­siū­ly­mus pa­tei­kė ka­den­ci­ją bai­gę ko­mi­te­tai ir Sei­mo na­riai, vi­sus juos nag­ri­nė­ti nu­ta­rė­me per­siųs­ti Vy­riau­sy­bei. Ta­čiau at­krei­pė­me dė­me­sį, kad at­ei­nan­čių me­tų pro­jek­tas de­fi­ci­to po­žiū­riu ga­na įtemp­tas, to­dėl di­din­ti asig­na­vi­mų be­veik nė­ra ga­li­my­bių“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ tvir­ti­no BFK pir­mi­nin­kas Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) frak­ci­jos at­sto­vas Sta­sys Ja­ke­liū­nas.

Po­li­ti­kas už­si­mi­nė, kad ki­tą­met pa­tei­kus biu­dže­tą bus sten­gia­ma­si su­val­dy­ti sti­chiš­ką pa­tai­sų srau­tą. „Tie pa­siū­ly­mai ga­lė­tų bū­ti la­biau pa­ma­tuo­ti, pa­sver­ti, su­gru­puo­ti. Vi­sus pa­ten­kin­ti nė­ra jo­kių ga­li­my­bių, ką nors iš­skir­ti – ky­la ne­ša­liš­ku­mo ir ob­jek­ty­vu­mo prob­le­mų“, – aiš­ki­no ko­mi­te­to va­do­vas. Pa­sak jo, di­de­lė ti­ki­my­bė, jog at­ei­nan­čių me­tų biu­dže­tas kei­sis dėl so­cia­li­nio mo­de­lio įsta­ty­mų įgy­ven­di­ni­mo, pir­miau­sia – dėl nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so ati­dė­ji­mo pus­me­čiui.

Pa­si­ge­do po­li­ti­nės valios

BFK vi­ce­pir­mi­nin­kas Kęs­tu­tis Gla­vec­kas taip pat su­ti­ko, kad dau­gu­ma biu­dže­to pro­jek­tui pa­teik­tų pa­tai­sų – fi­nan­siš­kai ne­pag­rįs­tos, to­dėl nė­ra jo­kių ga­li­my­bių jų įgy­ven­din­ti. Li­be­ra­lo nuo­mo­ne, Sei­mo na­riai tai pui­kiai ži­no, bet kol taip elg­tis nie­kas ne­drau­džia, me­tai iš me­tų da­ro tą pa­tį. „Vi­si tie pa­siū­ly­mai dau­giau­sia su­si­ję su Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų prog­ra­ma, to­dėl ge­riau­sia vi­sus pro­jek­tus su­telk­ti vie­no­se ran­ko­se, kad ir Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos. Tuo­met jie bū­tų fi­nan­suo­ja­mi pa­gal efek­ty­vu­mo kri­te­ri­jų ir ne­prik­lau­sy­tų nuo Sei­mo na­rių no­ro re­mon­tuo­ti mo­kyk­las, li­go­ni­nes ar ko­kius ki­tus ob­jek­tus. Ten, kur ti­krai rei­kia, pi­ni­gų bū­tų ski­ria­ma, kur ne – ne­duo­da­ma. Taip iš­veng­tu­me vi­so­kių ne­są­mo­nių. Ta­čiau tam pir­miau­sia bū­ti­na po­li­ti­nė va­lia“, – įsi­ti­ki­nęs K. Gla­vec­kas.

Jis ma­no, kad baig­ti ver­tin­ti Sei­mo per­siųs­tus pro­jek­tus ir tar­ti sa­vo žo­dį tu­rė­tų jau nau­jo­ji Vy­riau­sy­bė. „Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja lau­kia nau­jos Vy­riau­sy­bės biu­dže­to pro­jek­to. Se­no­ji ga­li ką nors da­ry­ti, bet tai jau nie­ko ne­do­mi­na“, – sa­kė BFK vi­ce­pir­mi­nin­kas.

Pro­jek­tas rea­lus

2017 me­tų biu­dže­to pro­jek­tas, ver­ti­nant eko­no­mi­kos au­gi­mo prie­lai­das, inf­lia­ci­jos tem­pą, S. Ja­ke­liū­no tei­gi­mu, ga­na rea­lus. Tai pri­pa­ži­no ir vals­ty­bės kon­tro­lie­riai bei ki­tos pro­jek­tą ver­ti­nu­sios ins­ti­tu­ci­jos. Ta­čiau jos pa­tei­kė ir ne­ma­žai pa­sta­bų. S. Ja­ke­liū­nas ti­ki­no, jog į jas bus at­siž­velg­ta su­da­rant 2018-ųjų biu­dže­to pro­jek­tą.

Spa­lį pri­sta­ty­da­ma biu­dže­to pro­jek­tą fi­nan­sų mi­nis­trė Ra­sa Bud­ber­gy­tė pa­brė­žė, kad šis lai­ko­si ant tri­jų ban­gi­nių – orien­ta­ci­jos į so­cia­li­nės at­skir­ties ma­ži­ni­mą, kraš­to ap­sau­gos stip­ri­ni­mą ir bū­ti­nų struk­tū­ri­nių re­for­mų fi­nan­sa­vi­mą. Jos žo­džiais, pro­jek­tas par­eng­tas lai­kan­tis fis­ka­li­nės draus­mės tai­syk­lių ir ne­pa­žei­džia de­fi­ci­to bei iš­lai­dų au­gi­mo ap­ri­bo­ji­mų. „Ta­čiau no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad šiuo me­tu vi­sos iš­lai­dų di­dė­ji­mo ga­li­my­bės iš­nau­do­tos, to­les­nis jų di­di­ni­mas pa­žeis­tų fis­ka­li­nės draus­mės tai­syk­les“, – pri­dū­rė R. Bud­ber­gy­tė.