Seimas pareiškė paramą siūlymui sudaryti „Savčenko sąrašą“
Sei­mas an­tra­die­nį pri­ėmė re­zo­liu­ci­ją, ku­ria par­eiš­kė par­amą ini­cia­ty­vai su­da­ry­ti va­di­na­mą­jį „Na­di­jos Sav­čen­ko są­ra­šą“, ku­ria­me esan­tiems Ru­si­jos par­ei­gū­nams dėl Ukrai­nos pi­lo­tės per­se­kio­ji­mo bū­tų įves­tos sank­ci­jos.

Re­zo­liu­ci­ja taip pat pa­brė­žia­ma, kad Ukrai­nos ka­ri­nių oro pa­jė­gų la­kū­nė Na­di­ja Sav­čen­ko ne­tei­sė­tai ka­li­na­ma Ru­si­jo­je ir tai yra šiurkš­tus tarp­tau­ti­nės tei­sės nor­mų pa­žei­di­mas. Re­zo­liu­ci­ja pri­im­ta „už“ bal­sa­vus 68 Sei­mo na­riams ir trims su­si­lai­kius, ją par­ėmė vi­sų frak­ci­jų par­la­men­ta­rai, iš­sky­rus su­si­lai­kiu­sius du Sei­mo Miš­rios gru­pės at­sto­vus ir vie­ną „dar­bie­tį“.

Re­zo­liu­ci­ja Sei­mas „re­mia gru­pės pa­grin­di­nių Eu­ro­pos Par­la­men­to frak­ci­jų na­rių ini­cia­ty­vą su­da­ry­ti ir ES ly­giu pa­tvir­tin­ti už ne­tei­sė­tą Na­di­jos Sav­čen­ko su­lai­ky­mą ir ka­li­ni­mą at­sa­kin­gų as­me­nų są­ra­šą ir įves­ti šiems as­me­nims tiks­li­nes sank­ci­jas“.

Taip pat Eu­ro­pos Są­jun­gos ir NA­TO vals­ty­bių na­rių na­cio­na­li­niai par­la­men­tai kvie­čia­mi pa­lai­ky­ti to­kio „Na­di­jos Sav­čen­ko są­ra­šo“ su­da­ry­mo ini­cia­ty­vą ir ska­tin­ti „ak­ty­vius sa­vo vals­ty­bių vy­riau­sy­bių bei ES ins­ti­tu­ci­jų veiks­mus šia link­me“.

Taip pat tarp­tau­ti­nė bend­ruo­me­nė ra­gi­na­ma „prin­ci­pin­gai įver­tin­ti Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos ins­ti­tu­ci­jų vyk­do­mus šį ir ki­tus šiurkš­čius žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mus“, taip pat kvie­čia­ma bend­ro­mis pa­stan­go­mis to­liau siek­ti, kad N.Sav­čen­ko ir ki­ti Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jo­je ne­tei­sė­tai lai­ko­mi Ukrai­nos pi­lie­čiai bū­tų „ne­del­siant iš­lais­vin­ti ir su­da­ry­tos są­ly­gos jiems sau­giai grįž­ti į Tė­vy­nę“.

Siū­ly­mą su­da­ry­ti „Sąv­čen­ko są­ra­šą“ pa­tei­kė gru­pė eu­ro­par­la­men­ta­rų, Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro Li­no Lin­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, prie šios ini­cia­ty­vos pri­si­de­da Šve­di­jos, Bri­ta­ni­jos, Ru­mu­ni­jos ir Len­ki­jos mi­nis­trai.

Sank­ci­jos, ku­rių rei­ka­lau­ja dau­giau kaip pus­šim­tis eu­ro­par­la­men­ta­rų, už ne­tei­sė­tą N.Sav­čen­ko su­lai­ky­mą ir ka­li­ni­mą at­sa­kin­giems as­me­nims ne­leis­tų kirs­ti ES te­ri­to­ri­jos, užb­lo­kuo­tų jų pri­ėji­mą prie as­me­ni­nių sąs­kai­tų ES ir nu­ma­ty­tų ga­li­mą jų tur­to ES ša­ly­se kon­fis­ka­vi­mą.

ES ins­ti­tu­ci­joms pa­teik­tas 29 Ru­si­jos pi­lie­čių, ku­riuos siū­lo­ma įtrauk­ti į tiks­li­nių sank­ci­jų pa­ke­tą, są­ra­šas. Jo vir­šu­je – Ru­si­jos pre­zi­den­tas Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas, gre­ta jo – Fe­de­ra­li­nės sau­gu­mo tar­ny­bos va­do­vai ir par­ei­gū­nai, gru­pė Ru­si­jos tei­sė­jų ir pro­ku­ro­rų. At­sa­kin­gų­jų as­me­nų są­ra­šą su­da­rė ne­vy­riau­sy­bi­nės žmo­gaus tei­sių or­ga­ni­za­ci­jos „O­pen Dia­lo­gue Foun­da­tion“ eks­per­tai, bend­ra­dar­biau­da­mi su pi­lo­tės N. Sav­čen­ko ad­vo­ka­tais ir žmo­gaus tei­sių bend­ruo­me­nės at­sto­vais.

Mask­va kal­ti­na N.Sav­čen­ko pri­si­dė­jus prie dvie­jų ru­sų žur­na­lis­tų žū­ties 2014 me­tais per ko­vos veiks­mus se­pa­ra­tis­ti­nio konf­lik­to kre­čia­muo­se Ukrai­nos ry­tuo­se. Jei­gu bū­tų pri­pa­žin­ta kal­ta, ukrai­nie­tei gre­sia iki 23 me­tų lais­vės at­ėmi­mo.

N.Sav­čen­ko ne­igia vi­sus jai pa­teik­tus kal­ti­ni­mus ir tę­sia ba­do strei­ką.