Seimas paleido susimažinimo mechanizmą
Sei­mas po pa­tei­ki­mo va­kar pri­ta­rė Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­soms, ku­rio­mis siū­lo­ma tau­tos iš­rink­tų­jų skai­čių su­ma­žin­ti iki 101 ir per­kel­ti Sei­mo rin­ki­mų da­tą. Ly­giai prieš pen­kis mė­ne­sius anks­tes­nės ka­den­ci­jos par­la­men­tas su­ti­ko, kad Sei­mo na­rių ma­žė­tų iki 111.

Val­dan­čio­sios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) duo­ti pa­ža­dai rin­kė­jams – šven­tas rei­ka­las. To­dėl va­kar per ple­na­ri­nį po­sė­dį svars­tant Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­są dėl Sei­mo na­rių skai­čiaus su­ma­ži­ni­mo vi­sus opo­nen­tų ar­gu­men­tus LVŽS ly­de­ris ir frak­ci­jos se­niū­nas Ra­mū­nas Kar­baus­kis at­rė­mė dviem fra­zė­mis – „to­kia yra žmo­nių va­lia“ ir „tai bus po­li­ti­nis spren­di­mas“.

Pa­kei­ti­mų ini­cia­to­riaus tei­gi­mu, su­ma­ži­nus Sei­mo, ku­riuo rin­kė­jai jau se­niai ne­pa­si­ti­ki, na­rių skai­čių bus at­kur­tas šios ins­ti­tu­ci­jos au­to­ri­te­tas. Be to, emig­ra­vo daug gy­ven­to­jų, to­dėl Lie­tu­vai ne­rei­kia tiek tau­tos iš­rink­tų­jų, kiek jų yra da­bar.

Už Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sų pro­jek­tą bal­sa­vo 67 par­la­men­ta­rai, prieš – 22, su­si­lai­kė 34. Pro­jek­tą pa­lai­kė LVŽS ir Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos frak­ci­jos, da­lis Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vų. Ki­tų frak­ci­jų na­riai, iš­sky­rus pa­vie­nius po­li­ti­kus, bal­sa­vo prieš ar­ba su­si­lai­kė. To­liau pa­tai­sas nag­ri­nės Sei­mo ko­mi­te­tai. Kad pa­kei­ti­mai bū­tų pri­im­ti, jiems tu­ri pri­tar­ti 94 par­la­men­ta­rai. Bal­suo­ti bū­ti­na du kar­tus.

Lau­kia permainos

Ramūnas Karbauskis: „Klausimas, kurį liks išspręsti: kokia būtų rinkimų sistema? Mes, „valstiečiai“, pasisakome, kad visi Seimo nariai būtų renkami vienmandatėse apygardose.“Romo Jurgaičio nuotrauka

Pri­sta­ty­da­mas pa­tai­sas R. Kar­baus­kis at­krei­pė dė­me­sį, kad ma­žin­ti Sei­mo na­rių skai­čių per rin­ki­mus ru­de­nį ža­dė­jo ne tik LVŽS, bet ir ki­tos par­ti­jos. „Už LVŽS bal­sa­vo daug žmo­nių. Mū­sų prog­ra­mo­je nu­ma­ty­ta, kad Sei­mo na­rių ma­žės iki 101, ir tai – po­li­ti­nis spren­di­mas“, – aiš­ki­no jis, pa­klaus­tas, ko­dėl pa­si­rink­tas bū­tent toks, o ne ki­toks skai­čius.

Per­nai rug­sė­jį baig­da­mas ka­den­ci­ją anks­tes­nis Sei­mas po pa­tei­ki­mo pri­ta­rė tuo­met „dar­bie­čio“, da­bar So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jos na­rio Va­len­ti­no Bu­kaus­ko pa­siū­ly­mui tau­tos iš­rink­tų­jų ma­žin­ti iki 111.

O per­kel­ti rin­ki­mų da­tą iš spa­lio į ko­vą, anot R. Kar­baus­kio, bū­ti­na to­dėl, kad nau­ja­jai val­džiai ne­tek­tų pri­klau­sy­ti nuo se­no­sios va­lios įsi­pa­rei­go­ji­mų, ypač – jos par­eng­to biu­dže­to. To­kios pri­klau­so­my­bės liūd­nas pa­sek­mes „vals­tie­čiai“ esą pa­ty­rė, kai po Nau­jų­jų iš­lin­do di­des­ni „Sod­ros“ mo­kes­čiai.

LVŽS ly­de­ris taip pat už­si­mi­nė, jog ma­ži­nant Sei­mo na­rių skai­čių rei­kės keis­ti ir rin­ki­mų sis­te­mą. „Klau­si­mas, ku­rį liks iš­spręs­ti: ko­kia bus rin­ki­mų sis­te­ma? Mes, „vals­tie­čiai“, pa­si­sa­ko­me, kad ne­be­bū­tų dau­gia­man­da­tės apy­gar­dos, kad vi­si Sei­mo na­riai bū­tų ren­ka­mi vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se“, – kal­bė­jo R. Kar­baus­kis.

Ne­rim­ti ar­gu­men­tai

Dau­gu­ma LVŽS su­bran­din­tos idė­jos opo­nen­tų kri­ti­ka­vo ar­gu­men­tą, esą ma­žin­ti par­la­men­ta­rų rei­kia dėl su­ma­žė­ju­sio ša­lies gy­ven­to­jų skai­čiaus.

„Tuo­met klaus­ki­me ki­taip: ar su­ma­žė­jo Lie­tu­vos pi­lie­čių? Ne­su­ma­žė­jo. To­dėl šis ar­gu­men­tas ro­do, kad tar­si nu­ra­šo­me sa­vo pi­lie­čius, ku­rie į už­sie­nį yra iš­vy­kę lai­ki­nai ar vi­sam lai­kui. Tu­ri­me in­teg­ruo­ti tuos žmo­nes, o ne at­sis­vei­kin­ti su jais. Ne­no­riu bū­ti šiurkš­tus, ta­čiau tai at­ro­do kaip spjū­vis iš­ei­vi­jai“, – pa­brė­žė li­be­ra­las Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las.

Kon­ser­va­to­rius Kęs­tu­tis Ma­siu­lis tvir­ti­no, kad da­bar­ti­nis Sei­mo na­rių skai­čius yra op­ti­ma­lus, o jo su­ma­ži­ni­mas žmo­nių ne­pa­si­ti­kė­ji­mui Sei­mu įta­kos ne­tu­rės. „Jū­sų idė­ja ab­sur­diš­ka, nie­kuo ne­pag­rįs­ta. Jei ar­gu­men­tuo­ja­te, kad ma­žes­nis par­la­men­tas bus la­biau my­li­mas, ki­taip ta­riant, bus ma­žiau ne­my­li­mų žmo­nių, su tuo ga­li­ma su­tik­ti. Bet gal ta­da ma­žin­ki­me iki 71 ar 50? Tuo­met jau ti­krai Sei­mas bus my­li­mas, jei tos mei­lės taip rei­kia“, – šai­pė­si jis.

„Tvar­kie­tis“ Pe­tras Gra­žu­lis siū­lė Sei­mo na­rių skai­čių ma­žin­ti iki 71 – tiek, kiek da­bar iš­ren­ka­ma vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se, ku­rio­se dėl man­da­tų in­di­vi­dua­liai var­žo­si po ke­lis kon­kre­čius po­li­ti­kus.

„Rim­to dar­bo šia­me Sei­me, ma­tys, ne­bus. O kai jo nė­ra, siū­lo­mi spren­di­mai, ku­rie esą po­pu­lia­rūs tarp žmo­nių“, – bai­giant dis­ku­si­ją rep­li­ka­vo bu­vęs opo­zi­ci­jos ly­de­ris kon­ser­va­to­rius And­rius Ku­bi­lius. Po­li­ti­kas iro­ni­zuo­da­mas klau­sė, ar val­dan­tie­ji ne­ke­ti­na rin­kė­jų at­sik­laus­ti ir dėl ki­tų jiems gal­būt pa­tin­kan­čių da­ly­kų, pa­vyz­džiui, ga­li­my­bės pa­nai­kin­ti Sei­mą ar dik­ta­tū­ros įve­di­mo.

Nuo­mo­nės ne­kei­tė

Iš vi­sos Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos „vals­tie­čių“ pa­tai­soms pri­ta­rė vie­nin­te­lis An­ta­nas Ma­tu­las. Prieš tre­jus me­tus jis bu­vo pa­tei­kęs ana­lo­giš­ką pro­jek­tą, ku­riuo Sei­mo na­rių skai­čių ir­gi siū­ly­ta ma­žin­ti iki 101.

„Ti­krai ma­nau, kad mū­sų per daug. Tu­riu pen­kių ka­den­ci­jų pa­tir­tį, tad ži­nau, ko­kiu krū­viu dir­bo­me 1996 me­tais, kai pir­mą kar­tą bu­vau iš­rink­tas į Sei­mą vie­na­man­da­tė­je apy­gar­do­je“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė par­la­men­ta­ras. Jo žo­džiais, iš es­mės vi­sa „tei­si­nė ba­zė su­kur­ta“, Eu­ro­pos Są­jun­gos ak­tai per­kel­ti į na­cio­na­li­nę tei­sę. „Iš­ties ga­li­ma svars­ty­ti, kad Sei­mo na­rių lik­tų 101 ar 121“, – pri­dū­rė A. Ma­tu­las.

Ta­čiau pa­siū­ly­mui keis­ti rin­ki­mų sis­te­mą pa­lie­kant tik vien­man­da­tes apy­gar­das jis ne­pri­ta­rė. „Į Sei­mą at­ei­tų žmo­nės, ne­tu­rin­tys bend­rų tiks­lų, bend­rų idė­jų, prog­ra­mos. Kil­tų chao­sas“, – įsi­ti­ki­nęs kon­ser­va­to­rius, pen­kis kar­tus į Sei­mą iš­rink­tas to­je pa­čio­je apy­gar­do­je. Prie­kaiš­tų dėl to, jog bal­sa­vo ki­taip ne­gu frak­ci­ja, A. Ma­tu­las ti­ki­no ne­su­lau­kęs. „Per daug se­niai čia esu, kad kas nors drįs­tų ma­ne bar­ti“, – tei­gė jis.

LVŽS ini­cia­ty­va pa­trauk­li pu­sei Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos na­rių. „Li­be­ra­lai vi­sa­da pa­si­sa­ko už ma­žes­nį vals­ty­bės apa­ra­tą, ma­žes­nius mo­kes­čius ir efek­ty­vią po­li­ti­ką. Ži­no­ma, opo­zi­ci­jai bal­suo­ti už tai, ką pa­tei­kė R. Kar­baus­kis, lyg ir ne­na­tū­ra­lu, po­pu­lis­tiš­ka. Bet mes, du iš ke­tu­rių Klai­pė­dos vien­man­da­ti­nin­kų, su šiuo šū­kiu taip pat ėjo­me į rin­ki­mus“, – pri­mi­nė Si­mo­nas Gent­vi­las. Ki­tas da­ly­kas, anot jo, kad R. Kar­baus­kio pa­teik­ta ar­gu­men­ta­ci­ja „bu­vo be ga­lo silp­na“. Li­be­ra­lo ma­ny­mu, dėl pa­tai­sų bū­ti­na rim­ta dis­ku­si­ja, ji vyks Sei­mo ko­mi­te­tuo­se. „Ab­so­liu­čia dau­gu­ma klau­si­mų mū­sų nuo­mo­nės su­tam­pa, bet šį­kart iš­sis­ky­rė“, – li­be­ra­lų bal­sa­vi­mą įver­ti­no S. Gent­vi­las.

De­mo­kra­ti­jai ne­pa­kenk­tų

My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus kons­ti­tu­ci­nės tei­sės ži­no­vo Vy­tau­to Sin­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, siū­lo­mos pa­tai­sos ne­pa­da­ry­tų ža­los bend­rai kons­ti­tu­ci­nei sis­te­mai ir de­mo­kra­ti­jai. „Kiek tu­rė­tų bū­ti Sei­mo na­rių – 141, 121 ar 111, yra dis­ku­si­jų rei­ka­las“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ aiš­ki­no jis.

Be to, pa­sak tei­si­nin­ko, per­kel­ti rin­ki­mų da­tą į pa­va­sa­rį bū­tų ra­cio­na­lus žings­nis. V. Sin­ke­vi­čius pri­si­mi­nė, kad 1992-ai­siais, kai iš es­mės su­ski­lu­si Aukš­čiau­sio­ji Ta­ry­ba ne­be­ga­lė­jo pri­im­ti spren­di­mų, te­ko rink­ti nau­ją Sei­mą. To­dėl spa­lio 25 die­ną vy­ko ir re­fe­ren­du­mas dėl Kons­ti­tu­ci­jos pri­ėmi­mo, ir Sei­mo rin­ki­mai.

Ta­čiau da­bar si­tua­ci­ja vi­siš­kai ki­to­kia. „A­tė­jęs nau­jas Sei­mas pa­vel­di anks­tes­nės val­džios nu­ma­ty­tus ki­tų me­tų dar­bus ir nie­ko ne­ga­li iš es­mės pa­keis­ti, tik at­lik­ti kos­me­ti­nius pa­tai­sy­mus. To­dėl bū­tų ra­cio­na­lu, jei­gu Sei­mas bū­tų ren­ka­mas anks­čiau. Ta­da nau­jo­ji dau­gu­ma ga­lė­tų ge­riau įgy­ven­din­ti sa­vo prog­ra­mos nuo­sta­tas“, – dės­tė kons­ti­tu­ci­nės tei­sės ži­no­vas.

Vis dėl­to jis abe­jo­jo, ar Sei­mui pa­vyks įgy­ven­din­ti su­ma­ny­mą. „Iš kar­to su­ma­žė­tų ga­li­my­bė pa­tek­ti į Sei­mą – tiek par­ti­joms, tiek vien­man­da­ti­nin­kams. To­dėl prieš bal­suo­da­mas kiek­vie­nas par­la­men­ta­ras, ma­tyt, mąs­tys ne tik apie vals­ty­bės rei­ka­lus ar vie­šą­jį in­te­re­są, bet ir apie sa­vo pers­pek­ty­vas. Su­rink­ti 94 bal­sus nė­ra leng­va, pa­tai­sų ini­cia­to­riams teks įti­ki­nė­ti ko­le­gas. Ne­su ti­kras, ar Sei­mas bus pa­jė­gus įtvir­tin­ti to­kias pa­tai­sas“, – svars­tė V. Sinkevičius