Seimas palaimino Statuto pataisas
Sei­mo val­dan­čio­sios dau­gu­mos pri­ma­ri­jai – Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) at­sto­vai – grie­bė jau­tį už ra­gų. Ypa­tin­gos sku­bos tvar­ka va­kar Sei­mas pri­ėmė par­la­men­to va­do­vų skai­čių ir jų pri­vi­le­gi­jas ma­ži­nan­čias Sta­tu­to pa­tai­sas bei pa­lai­mi­no nau­ją stei­gia­mų ko­mi­te­tų struk­tū­rą.

Sei­me bus ma­žiau par­la­men­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jų, be to, jie pra­ras tei­sę nau­do­tis tar­ny­bi­niu au­to­mo­bi­liu ir vai­ruo­to­ju. Įtei­sin­ti šią nuo­sta­tą LVŽS ža­dė­jo iš­kart po rin­ki­mų. Pa­tai­sų ini­cia­to­rė „vals­tie­tė“ Ri­ma Baš­kie­nė, iš­rink­ta pir­mą­ja par­la­men­to vi­ce­pir­mi­nin­ke, ne kar­tą at­krei­pė dė­me­sį, kad toks sei­mū­nų iš­lai­da­vi­mas pik­ti­na rin­kė­jus.

Vi­sų frak­ci­jų na­riai va­kar su­ta­rė, jog ma­žes­nis Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kų skai­čius dar­bo ko­ky­bei įta­kos ne­tu­rės. Ta­čiau tiks­li­nant Sei­me su­da­ro­mų ko­mi­te­tų skai­čių kar­di­na­liai iš­sis­ky­rė pa­čių val­dan­čių­jų – LVŽS ir Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) – frak­ci­jų na­rių nuo­mo­nės. Sei­mas pa­lai­kė „vals­tie­čių“ pa­siū­ly­mą.

Liks 15 komitetų

Pa­tai­sius Sta­tu­tą nuo šiol Sei­mo pir­mi­nin­kui lei­džia­ma tu­rė­ti ne dau­giau kaip pen­kis pa­va­duo­to­jus. Anks­čiau jų ga­lė­jo bū­ti iki sep­ty­nių. Pir­ma­die­nio nak­tį bu­vo iš­rink­tas ne tik Sei­mo pir­mi­nin­kas – LVŽS at­sto­vas Vik­to­ras Pra­nckie­tis, bet ir ke­tu­ri pa­va­duo­to­jai. Jais, be R. Baš­kie­nės, ta­po „vals­tie­tis“ Ar­vy­das Ne­kro­šius, kon­ser­va­to­rė Ire­na De­gu­tie­nė ir so­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las. Šie du po­li­ti­kai ir anks­tes­nės ka­den­ci­jos Sei­me ėjo vi­ce­pir­mi­nin­kų par­ei­gas. Penk­to Sei­mo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jo kė­dė, pa­gal koa­li­ci­jos su­si­ta­ri­mą taip pat pri­klau­san­ti so­cial­de­mo­kra­tams, kol kas tuš­čia. Par­la­men­ta­rai ne­pri­ta­rė, kad ją užim­tų ka­den­ci­ją bai­gian­tis prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius. Jis tei­gė kol kas ne­ži­nan­tis, ar dar kar­tą mė­gins kan­di­da­tuo­ti į vi­ce­pir­mi­nin­kus.

Pa­gal pa­tiks­lin­tą są­ra­šą šia­me Sei­me, kaip ir anks­tes­nia­me, dirbs 15 ko­mi­te­tų. Va­kar par­la­men­ta­rai pri­ta­rė, kad In­for­ma­ci­nės vi­suo­me­nės plė­tros ko­mi­te­tas (IVPK) bū­tų pri­jung­tas prie Eko­no­mi­kos, o Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros – pa­da­ly­tas į du, įku­riant nau­ją Kul­tū­ros ko­mi­te­tą. Anks­čiau IVPK pla­nuo­ta aps­kri­tai nai­kin­ti. Spren­di­mas dėl ko­mi­te­tuo­se dirb­sian­čių na­rių skai­čiaus bus pri­im­tas šian­dien šau­kia­ma­me ne­ei­li­nia­me Sei­mo po­sė­dy­je.

So­cial­de­mo­kra­tai prieštaravo

Ap­ta­riant Sta­tu­to pa­tai­sas vie­nin­gai bu­vo pri­tar­ta Kul­tū­ros ko­mi­te­to įkū­ri­mui ir Sei­mo va­do­vų skai­čiaus ma­ži­ni­mui. Gin­čai įsip­lies­kė dėl IVPK re­for­ma­vi­mo. Tam ypač prieš­ta­ra­vo so­cial­de­mo­kra­tai. „Ne­si­džiau­giu, kad dar­bą pra­de­da­me nuo pa­kly­di­mo. La­bai sten­giau­si, jog val­dan­tie­ji jo iš­veng­tų, bet, įta­riu, ne­pa­vyks“, – dėl pla­nuo­ja­mo IVPK nai­ki­ni­mo ap­gai­les­ta­vo LSDP frak­ci­jos se­niū­nė Ire­na Šiau­lie­nė. Ji pers­pė­jo, kad ne­li­kus šią sri­tį koor­di­nuo­jan­čio cen­tro tam ski­ria­mos lė­šos bus nau­do­ja­mos ne­ra­cio­na­liai.

Po­li­ti­kei an­tri­no par­ti­jos ko­le­ga Min­dau­gas Bas­tys. Jis at­krei­pė dė­me­sį, kad dėl to „Eu­ro­pos Są­jun­gos mas­tu at­ro­dy­si­me blo­gai“. Kon­ser­va­to­riai pa­dė­ties dėl IVPK re­for­mos ne­dra­ma­ti­za­vo. Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos se­niū­no Gab­rie­liaus Lands­ber­gio žo­džiais, struk­tū­ri­nės pert­var­kos – val­dan­čių­jų rei­ka­las. „Ta­čiau es­mė ta, kad šian­dien kal­ba­ma tik apie for­mą, o ne apie tu­ri­nį“, – pa­brė­žė jis. Kon­ser­va­to­riaus And­riaus Ku­bi­liaus nuo­mo­ne, sa­va­ran­kiš­kas IVPK ne­rei­ka­lin­gas, jis pui­kiau­siai ga­lės veik­ti pri­jung­tas prie Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to. Li­be­ra­las Kęs­tu­tis Gla­vec­kas prieš pra­de­dant ką nors kur­ti ar nai­kin­ti ra­gi­no skai­čiuo­ti mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gus. Dis­ku­si­jo­se dėl Sta­tu­to pa­tai­sų da­ly­va­vo tik Sei­mo sen­bu­viai, nau­jo­kai vien bal­sa­vo.

Pir­mi­nin­kai žinomi

Dėl kan­di­da­tų į Sei­mo ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kus LVŽS su­ta­rė dar pir­ma­die­nį. Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to va­do­vu bus siū­lo­mas ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jas Kęs­tu­tis Ma­žei­ka, Biu­dže­to ir fi­nan­sų – že­mės ūkio in­ži­nie­rius Vik­to­ras Rin­ke­vi­čius, Eko­no­mi­kos – po­li­ti­kos moks­lų ma­gis­tras Vir­gi­ni­jus Sin­ke­vi­čius, Kai­mo rei­ka­lų – bu­vęs Že­mės ūkio rū­mų pir­mi­nin­kas And­re­jus Stan­či­kas, Kul­tū­ros – ag­ro­no­mo iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tis Ra­mū­nas Kar­baus­kis, Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to – tei­si­nin­kas Vy­tau­tas Ba­kas, Svei­ka­tos rei­ka­lų – tei­si­nin­kė Ag­nė Ši­rins­kie­nė, Švie­ti­mo ir moks­lo – is­to­ri­kas Eu­ge­ni­jus Jo­vai­ša, Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių rei­ka­lų – tei­si­nin­kas Po­vi­las Urb­šys, Žmo­gaus tei­sių – pe­da­go­gas Va­le­ri­jus Si­mu­li­kas. Koa­li­ci­jos par­tne­riai so­cial­de­mo­kra­tai Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to va­do­vu nu­ma­to siū­ly­ti Ju­lių Sa­ba­taus­ką, Eu­ro­pos – G. Kir­ki­lą, Už­sie­nio rei­ka­lų – Juo­zą Ber­na­tor­nį, So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo – Al­gir­dą Sy­są. Au­di­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke opo­zi­ci­niai kon­ser­va­to­riai pa­siū­lė skir­ti Ing­ri­dą Ši­mo­ny­tę.

Sei­me taip pat su­da­ro­mos nuo­lat vei­kian­čios Eti­kos ir pro­ce­dū­rų, Pe­ti­ci­jų, Kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos par­la­men­ti­nės kon­tro­lės, Mig­ra­ci­jos ko­mi­si­jos. Kas pre­ten­duo­ja joms pir­mi­nin­kau­ti, kol kas ne­pra­ne­ša­ma.