Seimas nutarė atidėti diskusijas dėl R. Pakso kandidatavimo
Ket­vir­ta­die­nį Sei­mo se­niū­nų su­ei­ga nu­ta­rė iš par­la­men­to dar­bot­var­kės iš­im­ti pro­jek­tus, ku­rie at­ver­tų ke­lią per ap­kal­tą iš pre­zi­den­to pos­to pa­ša­lin­tam Ro­lan­dui Pa­ksui da­ly­vau­ti Sei­mo rin­ki­muo­se.

Pa­sak vie­no iš pro­jek­to au­to­rių Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko Ju­liaus Sa­ba­taus­ko, nė­ra pra­smės keis­ti Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mą, kol ne­priim­ta ati­tin­ka­ma Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sa.

Į an­tra­die­nio dar­bot­var­kę iš pra­džių bu­vo įtrauk­tos dvi Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mo pa­tai­sos.

Par­la­men­to Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to na­riai siū­lė įsta­ty­me nu­ma­ty­ti, kad „as­muo, šiurkš­čiai pa­žei­dęs Kons­ti­tu­ci­ją ar­ba su­lau­žęs prie­sai­ką ir ku­rį Sei­mas ap­kal­tos pro­ce­so tvar­ka pa­ša­li­no iš uži­ma­mų par­ei­gų ar pa­nai­ki­no jo Sei­mo na­rio man­da­tą, Kons­ti­tu­ci­jo­je nu­sta­ty­tą me­tų skai­čių nuo to­kio Sei­mo spren­di­mo pri­ėmi­mo die­nos ne­ga­li bū­ti ren­ka­mas Sei­mo na­riu.“

Pa­gal J.Sa­ba­taus­ko pro­jek­tą, „as­muo, ku­rį Sei­mas ap­kal­tos pro­ce­so tvar­ka pa­ša­li­no iš uži­ma­mų par­ei­gų ar­ba ku­rio Sei­mo na­rio man­da­tą pa­nai­ki­no už šiurkš­tų Kons­ti­tu­ci­jos pa­žei­di­mą ar prie­sai­kos su­lau­žy­mą, ga­li bū­ti ren­ka­mas Sei­mo na­riu, jei­gu šio įsta­ty­mo 38 straips­ny­je nu­ro­dy­tų kan­di­da­to iš­kė­li­mo (iš­si­kė­li­mo) par­eiš­ki­nių do­ku­men­tų da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se pa­tei­ki­mo rin­ki­mų ko­mi­si­jai die­ną yra pa­si­bai­gęs Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kons­ti­tu­ci­jos 74 straips­nio įgy­ven­di­ni­mo kons­ti­tu­ci­nia­me įsta­ty­me nu­sta­ty­tas ap­ri­bo­ji­mų bū­ti ren­ka­mu Sei­mo na­riu tai­ky­mo lai­ko­tar­pis.“

Be to, J.Sa­ba­taus­kas su to­kia pa­čia iš­ly­ga siū­lė per ap­kal­tą pa­ša­lin­tiems as­me­nims leis­ti kan­di­da­tuo­ti ir į pre­zi­den­tus.

Šiuo me­tu Sei­mo na­riu ne­ga­li bū­ti ren­ka­mas šiurkš­čiai pa­žei­dęs Kons­ti­tu­ci­ją ar­ba su­lau­žęs prie­sai­ką as­muo, ku­rį Sei­mas per ap­kal­tą pa­ša­li­no iš par­ei­gų ar pa­nai­ki­no jo Sei­mo na­rio man­da­tą.

Ko­vą Sei­mas po pa­tei­ki­mo yra pri­ta­ręs Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sai, ku­ri leis­tų per ap­kal­tą pa­ša­lin­tam as­me­niui kan­di­da­tuo­ti į Sei­mo na­rius ir pre­zi­den­tus pra­ėjus de­šim­čiai me­tų nuo pa­ša­li­ni­mo iš par­ei­gų.

Šį pro­jek­tą su­kri­ti­ka­vo Sei­mo tei­si­nin­kai, nes, jų ma­ny­mu, toks pa­kei­ti­mas ker­ta­si su Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo (KT) dok­tri­na. Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­do­je tei­gia­ma, kad no­rint su­da­ry­ti tei­sę as­me­niui kan­di­da­tuo­ti po ap­kal­tos rei­kia iš es­mės keis­ti Kons­ti­tu­ci­jo­je nu­ma­ty­tą ap­kal­tos ins­ti­tu­tą.

Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mas yra kons­ta­ta­vęs, kad drau­di­mas šiam po­li­ti­kui iki gy­vos gal­vos da­ly­vau­ti Sei­mo rin­ki­muo­se yra ne­pro­por­cin­gas.

Par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ ly­de­ris R.Pa­ksas ne­ga­li da­ly­vau­ti pre­zi­den­to ir Sei­mo rin­ki­muo­se nuo 2004 me­tų, kai per ap­kal­tą bu­vo pa­ša­lin­tas iš pre­zi­den­to par­ei­gų. Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas yra iš­aiš­ki­nęs, kad par­ei­gų per ap­kal­tą ne­te­kęs as­muo iki gy­vos gal­vos ne­ga­li ei­ti par­ei­gų, ku­rioms rei­ka­lin­ga kons­ti­tu­ci­nė prie­sai­ka. Pa­keis­ti šią nuo­sta­tą ga­li­ma tik pa­kei­tus da­bar­ti­nę Kons­ti­tu­ci­ją.

R.Pa­ksas 2004 me­tų ba­lan­dį per ap­kal­tos pro­ce­dū­rą bu­vo pa­ša­lin­tas iš pre­zi­den­to par­ei­gų. Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas pri­pa­ži­no, kad jis su­lau­žė prie­sai­ką ir šiurkš­čiai pa­žei­dė Kons­ti­tu­ci­ją, kai iš­im­ties tvar­ka sa­vo fi­nan­si­niam rė­mė­jui Ju­ri­jui Bo­ri­so­vui su­tei­kė Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę. Tų pa­čių me­tų ge­gu­žę par­la­men­tas pri­ėmė rin­ki­mų įsta­ty­mų pa­tai­są su nuo­sta­ta, kad su­lau­žęs kons­ti­tu­ci­nę prie­sai­ką as­muo dau­giau nie­ka­da ne­ga­li ei­ti par­ei­gų, su­si­ju­sių su šios prie­sai­kos da­vi­mu.