Seimas nusprendė biudžetinių įstaigų vadovams kadencijų neriboti
Sei­mas ket­vir­ta­die­nį nu­sta­tė ka­den­ci­jas biu­dže­ti­nių įstai­gų va­do­vams, bet nu­spren­dė jų ne­ri­bo­ti.

Pri­im­tos Biu­dže­ti­nių įstai­gų įsta­ty­mo pa­tai­sos įtvir­ti­na bend­ruo­sius vie­šo­jo sek­to­riaus įstai­gų va­do­vų val­dy­mo pri­nci­pus: pri­ėmi­mą į par­ei­gas kon­kur­so bū­du, ka­den­ci­jų nu­sta­ty­mą, kas­me­ti­nį įstai­gos va­do­vų veik­los ver­ti­ni­mą.

Nu­sta­ty­ta, kad biu­dže­ti­nių įstai­gų va­do­vai, dir­ban­tys pa­gal dar­bo su­tar­tis, į par­ei­gas yra pri­ima­mi ket­ve­rių me­tų ka­den­ci­jai. Ka­den­ci­jų skai­čius ne­ri­bo­ja­mas.

Pa­si­bai­gus pir­ma­jai ka­den­ci­jai, biu­dže­ti­nės įstai­gos va­do­vo, dir­ban­čio pa­gal dar­bo su­tar­tį, dar­bo su­tar­tis jo su­ti­ki­mu bū­tų pra­tę­sia­ma an­trai ka­den­ci­jai, ne­skel­biant kon­kur­so, jei­gu vi­si jo kas­me­ti­niai veik­los ver­ti­ni­mai pir­mo­sios ka­den­ci­jos me­tu bu­vo ge­ri ar­ba la­bai ge­ri.

Pa­si­bai­gus an­tra­jai ka­den­ci­jai, biu­dže­ti­nės įstai­gos va­do­vas, dir­ban­tis pa­gal dar­bo su­tar­tį, bū­tų at­lei­džia­mas iš par­ei­gų ir dar­bo su­tar­tis su juo nu­trau­kia­ma, iš­mo­kant dvie­jų mė­ne­sių jo vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio dy­džio iš­ei­ti­nę iš­mo­ką, jei­gu va­do­vas ne­da­ly­vau­ja tos pa­čios biu­dže­ti­nės įstai­gos va­do­vo kon­kur­se. Pa­si­bai­gus an­tra­jai ka­den­ci­jai iš par­ei­gų at­leis­tas biu­dže­ti­nės įstai­gos va­do­vas, ku­rio kas­me­ti­niai veik­los ver­ti­ni­mai an­tro­sios ka­den­ci­jos me­tu bu­vo ge­ri ar­ba la­bai ge­ri, tu­rė­tų tei­sę da­ly­vau­ti tos pa­čios biu­dže­ti­nės įstai­gos va­do­vo kon­kur­se ir, jį lai­mė­jus, yra ski­ria­mas tos biu­dže­ti­nės įstai­gos va­do­vu nau­jai pir­ma­jai ka­den­ci­jai.

Nu­ma­ty­ta, kad pa­tai­sos įsi­ga­lio­ja 2017 me­tų gruo­džio 1 die­ną. Už jas bal­sa­vo 73 Sei­mo na­riai, prieš – 2, su­si­lai­kė 12 par­la­men­ta­rų.

Iki šio įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo į par­ei­gas pri­im­ti biu­dže­ti­nių įstai­gų va­do­vai, dir­ban­tys pa­gal dar­bo su­tar­tis, ne­tu­rin­tys aukš­to­jo iš­si­la­vi­ni­mo, biu­dže­ti­nės įstai­gos va­do­vo, dir­ban­čio pa­gal dar­bo su­tar­tį, par­ei­gas eis ne il­giau kaip iki 2022 me­tų sau­sio 1 die­nos. Per šį lai­ko­tar­pį aukš­to­jo iš­si­la­vi­ni­mo ne­įgi­ję biu­dže­ti­nių įstai­gų va­do­vai, dir­ban­tys pa­gal dar­bo su­tar­tis, bus at­lei­džia­mi iš ei­na­mų par­ei­gų, ne­mo­kant jiems iš­ei­ti­nės iš­mo­kos.

Iki šio įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo į par­ei­gas ne­ter­mi­nuo­tai pri­im­tiems biu­dže­ti­nių įstai­gų va­do­vams, dir­ban­tiems pa­gal dar­bo su­tar­tis, 4 me­tų ka­den­ci­ja nu­sta­to­ma nuo 2018 me­tų sau­sio 1 die­nos.

Sei­mas taip pat yra pri­ėmęs įsta­ty­mų, ku­rio­mis tam ti­kroms įstai­goms va­do­vų ka­den­ci­jos ri­bo­ja­mos, pvz., ket­vir­ta­die­nį pri­im­tos pa­tai­sos nu­ma­to, kad kad na­cio­na­li­nio, vals­ty­bi­nio ar sa­vi­val­dy­bės tea­tro ar kon­cer­ti­nės įstai­gos va­do­vas par­ei­gas ga­lė­tų ei­ti ne dau­giau kaip dvi ka­den­ci­jas iš ei­lės. Taip pat svars­to­ma ka­den­ci­jas ri­bo­ti švie­ti­mo įstai­gų va­do­vams.