Seimas nuo „Sodros“ įmokų atleido jaunus smulkiuosius verslininkus
In­di­vi­dua­lių įmo­nių sa­vi­nin­kai, ma­žų­jų ar­ba ūki­nių bend­ri­jų na­riai iki 29 me­tų ga­lės ne­mo­kė­ti įmo­kų „Sod­rai“, jei jie iš įmo­nių ne­gaus dar­bo at­ly­gio. Taip pat nuo „Sod­ros“ įmo­kų at­leis­ti pen­si­nin­kai ir ne­įga­lie­ji.

Vi­si šie as­me­nys mo­kės įmo­kas tik nuo tų lė­šų, ku­rias ims as­me­ni­niams po­rei­kiams ir dek­la­ruos mo­kes­čių ins­pek­ci­jai kaip su dar­bo san­ty­kiais su­si­ju­sias pa­ja­mas.

Sei­mas ket­vir­ta­die­nį pri­ėmė ati­tin­ka­mas Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo pa­tai­sas. Už bal­sa­vo 83 Sei­mo na­riai, prieš - du, o su­si­lai­kė 25.

Be to, „Sod­ros“ įmo­kų mi­nė­ti vers­li­nin­kai ne­mo­kės pir­muo­sius veik­los me­tus, jei­gu jie iš įmo­nės ne­ima lė­šų sa­vo po­rei­kiams. Ta­čiau ki­tu at­ve­ju jie tu­rės mo­kė­ti įmo­ką.

Sei­mo Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to na­rė so­cial­de­mo­kra­tė Bi­ru­tė Vė­sai­tė pik­ti­no­si, kad to­kios pa­tai­sos yra dis­kri­mi­nuo­jan­čios ir an­ti­kons­ti­tu­ci­nės. „Pri­ta­rė­me an­ti­kons­ti­tu­ci­niam pro­jek­tui, nes pa­kei­ti­mai yra dis­kri­mi­na­ci­niai dėl am­žiaus“. Ji taip pat pik­ti­no­si, kad nuo „Sod­ros“ įmo­kų at­lei­džia­mi ne vi­si smul­kie­ji vers­li­nin­kai.

Pa­sak B.Vė­sai­tės, su­tei­kęs vie­ne­rių me­tų „Sod­ros“ mo­kes­čių at­os­to­gas pra­de­dan­tiems vers­li­nin­kams, Sei­mas su­da­ro ga­li­my­bę jiems įsi­ti­kin­ti sa­vo veik­los pers­pek­ty­vo­mis: „Ti­krai už­ten­ka pa­ban­dy­ti, ar vers­las ei­na, ar ne“.

Kon­ser­va­to­rius Kęs­tu­tis Ma­siu­lis prog­no­za­vo, kad to­kias pa­tai­sas pre­zi­den­tė ve­tuos.

„E­su pil­nas abe­jo­nių, ar ne­da­ro­me dis­kri­mi­na­ci­jos. Nes ne­ga­lė­tų bū­ti, kad jei tau 30 me­tų, tai tu jau tu­ri mo­kė­ti vi­sai ki­taip mo­kes­čius, ne­gu 29 me­tų esan­tis žmo­gus. Kaž­kaip tru­pu­tį keis­ta“, - tei­gė par­la­men­ta­ras.

Ma­žo­sios bend­ri­jos da­bar už sa­vo na­rius pri­va­lo­mą­jį svei­ka­tos drau­di­mą - 90 li­tų (9 proc. MMA) mo­ka kiek­vie­ną mė­ne­sį, ne­prik­lau­so­mai nuo to, kiek jie sa­vo po­rei­kiams pa­sii­ma lė­šų. To­kį pa­tį drau­di­mą mo­ka ir in­di­vi­dua­lių įmo­nių sa­vi­nin­kai bei ūki­nių bend­ri­jų ti­krie­ji na­riai.

Vi­sų jų pen­si­jos drau­di­mo įmo­ka - 26,3 proc. - bei li­gos ir mo­ti­nys­tės drau­di­mo įmo­ka - 2,2 proc. - skai­čiuo­ja­ma, at­siž­vel­giant į jų iš­si­mo­ka­mą lė­šų su­mą, ku­ri ga­li bū­ti bet ko­kio dy­džio, bet nuo 2015 me­tų ne­ga­lės bū­ti ma­žes­nė kaip mi­ni­ma­li mė­ne­sio al­ga (da­bar - 1035 li­tai).

Vi­siems smul­kie­siems vers­li­nin­kams ir to­liau bus tai­ko­mos įmo­kų „lu­bos“ - jei­gu jie iš įmo­nės sa­vo reik­mėms per mė­ne­sį pa­siims dau­giau ne­gu 5952 li­tus (ar­ba 71,424 tūkst. li­tų per me­tus), ta­da įmo­ka bus aps­kai­čiuo­ta tik nuo šios, o ne di­des­nės su­mos.