Seimas norėtų didesnio biudžeto kąsnio
Sei­mo val­dy­bai at­ro­do, kad Vy­riau­sy­bės su­pla­nuo­tas ki­tų me­tų par­la­men­to kan­ce­lia­ri­jos biu­dže­tas – per ma­žas. Nors jo pro­jek­te Sei­mui iš­lai­ky­ti ki­tą­met nu­ma­ty­ta be­veik 2 mln. eu­rų dau­giau nei šie­met, par­la­men­to va­do­vy­bė pra­šo pri­dė­ti dar maž­daug pu­sę mi­li­jo­no eu­rų.

Toks Sei­mo val­dy­bos pra­šy­mas grin­džia­mas tuo, kad ki­tą­met rei­kės mo­kė­ti kom­pen­sa­ci­jas į Sei­mą ne­per­rink­tiems da­bar­ti­niams jo na­riams. Nors dar va­sa­rą 2016-ie­siems Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja pla­na­vo pra­šy­ti iš vals­ty­bės biu­dže­to dar dau­giau lė­šų, da­bar no­ri­ma, kad pa­pil­do­mai bū­tų skir­ta 485 tūkst. eu­rų.

Sei­mo kanc­le­rė Dai­va Rau­do­nie­nė LŽ aiš­ki­no, kad ki­tų me­tų biu­dže­to pro­jek­te kan­ce­lia­ri­jai šiuo me­tu nu­ma­ty­ta su­ma – 30,49 mln. eu­rų – par­la­men­to val­dy­bai pa­si­ro­dė ne­pa­kan­ka­ma. „Anks­čiau bu­vo val­dy­bos spren­di­mas, kad rei­kia tru­pu­tį dau­giau. Kei­čia­si ka­den­ci­jos, tad bū­tent ta prie­žas­tis. Ka­dan­gi pa­gal šias ei­lu­tes pi­ni­gų ne­skir­ta, klau­sia­me ir pra­šo­me pa­pil­do­mai. O jei ne­bus skir­ta, bus pa­teik­ti ar­gu­men­tai“, – sa­kė ji.

Šių­me­tis Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos biu­dže­tas sie­kia 28,6 mln. eu­rų. Sei­mo val­dy­bos na­rys so­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las dės­tė, kad par­la­men­tas ki­tiems me­tams pa­pil­do­mai pra­šo ne dau­giau pi­ni­gų ne­gu ki­tos ins­ti­tu­ci­jos. „Siū­lo­me di­din­ti fi­nan­sa­vi­mą ne­per­žen­giant šiek tiek iš­au­gu­sio bend­ro biu­dže­to ri­bų. Ta­čiau ti­krai ne dau­giau nei ki­tų ži­ny­bų“, – sa­kė jis.

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko tei­gi­mu, li­kus dviem mė­ne­siams iki me­tų pa­bai­gos jau iš­se­ko, pa­vyz­džiui, ko­man­di­ruo­tėms skir­tų lė­šų fon­das. „Dėl to net ky­la pyk­čių. Vie­nas par­la­men­ta­ras at­sis­ta­ty­di­na iš Lie­tu­vos de­le­ga­ci­jos NA­TO Par­la­men­ti­nė­je Asamb­lė­jo­je pir­mi­nin­ko par­ei­gų dėl to, kad jo ne­iš­lei­do į ko­man­di­ruo­tę. Vis­kas dėl lė­šų trū­ku­mo“, – LŽ pri­dū­rė G. Kir­ki­las.

Tuo me­tu D. Rau­do­nie­nė ti­ki­no, kad ko­man­di­ruo­tėms at­sei­kė­tų lė­šų iki me­tų pa­bai­gos tu­rė­tų pa­kak­ti. „Vi­si iš­si­teks, ir, kiek mus in­for­ma­vo, vis­kas yra la­bai ge­rai su­pla­nuo­ta. Ko­man­di­ruo­tėms skir­ta ei­lu­tė ne­bus vir­šy­ta“, – ti­ki­no ji.