Seimas nesutiko mažinti parlamentarų skaičiaus
Sei­mas an­tra­die­nį at­me­tė „tvar­kie­čio“ Pe­tro Gra­žu­lio ini­ci­juo­tą siū­ly­mą nuo 141 iki 71 ma­žin­ti Sei­mo na­rių skai­čių.

Už to­kią Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sos pro­jek­tą po pa­tei­ki­mo bal­sa­vo 19 Sei­mo na­rių, prieš bu­vo 51, su­si­lai­kė 19 par­la­men­ta­rų.

Pro­jek­tu siū­ly­ta nu­sta­ty­ti, kad Sei­mą su­da­ro 71 Sei­mo na­rys, vi­si jie bū­ti ren­ka­mi tik vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se.

Šį pro­jek­tą kar­tu su P.Gra­žu­liu pa­si­ra­šė apie 30 Sei­mo na­rių, dau­giau­sia „tvar­kie­čiai“ ir „vals­tie­čiai“, taip pat ke­li Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos at­sto­vai.

Sei­mas anks­čiau po pa­tei­ki­mo yra pri­ta­ręs ki­tai ini­cia­ty­vai ma­žin­ti Sei­mo na­rių skai­čių – iki 101, taip pat iš spa­lio į ko­vą per­kel­ti Sei­mo rin­ki­mų da­tą.

Šį pro­jek­tą ini­ci­ja­vo Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga su ke­liais ma­žu­mai pri­klau­san­čiais Lie­tu­vos len­kų at­sto­vais.