Seimas nepritaria vyriausybės norui ambasadose turėti gynybos patarėjus
Sei­mas an­tra­die­nį ne­pri­ta­rė, kad Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­nė­se at­sto­vy­bė­se dirb­tų gy­ny­bos pa­ta­rė­jai.

Už vy­riau­sy­bės tei­kia­mą pro­jek­tą bal­sa­vo 47 par­la­men­ta­rai, su­si­lai­kė 59. Pro­jek­tas grą­žin­tas to­bu­lin­ti.

Pro­jek­tą pri­sta­tęs už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius tei­gė, kad įsta­ty­mo pa­kei­ti­mas bū­ti­nas, no­rint ge­riau at­sto­vau­ti Lie­tu­vos in­te­re­sams už­sie­ny­je. Anot jo, įve­dus spe­cia­lių­jų pa­ta­rė­jų par­ei­gy­bę bū­tų ga­li­my­bė gy­ny­bos at­ašė pa­kel­ti dip­lo­ma­ti­nį sta­tu­są, jie ga­lė­tų gau­ti dau­giau in­for­ma­ci­jos.

„Pa­kel­si­me sta­tu­są, jis tu­rės dau­giau ga­li­my­bių veik­ti“, - tvir­ti­no mi­nis­tras.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja anks­čiau tei­gė, kad at­siž­vel­giant į geo­po­li­ti­nę si­tua­ci­ją, gy­ny­bos pa­ta­rė­jus ke­ti­na­ma skir­ti dip­lo­ma­ti­nė­se at­sto­vy­bė­se Ukrai­no­je ir Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se.

Tuo me­tu da­lis par­la­men­ta­rų iš Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų, Dar­bo par­ti­jos frak­ci­jų ta­me įžvel­gė ku­ria­mas nau­jas pri­vi­le­gi­jas ir svars­tė, kad iki šiol bu­vo ap­siei­ta be to­kių par­ei­gy­bių.

L.Lin­ke­vi­čius tei­kė Dip­lo­ma­ti­nės tar­ny­bos įsta­ty­mo pa­tai­są, ku­ri įtvir­tin­tų spe­cia­liuo­sius pa­ta­rė­jus. Jie apib­rė­žia­mi kaip „vals­ty­bės tar­nau­to­jai, lai­ki­nai per­kel­ti dirb­ti į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos dip­lo­ma­ti­nę at­sto­vy­bę, pa­de­dan­tys įgy­ven­din­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos už­sie­nio po­li­ti­ką“.

„Šiuo me­tu gy­ny­bos at­ašė pa­sky­ri­mo vals­ty­bė­se vyk­do­mos ir dvi­ša­lį ka­ri­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą stip­ri­nan­čios funk­ci­jos ne­api­ma vi­sų ga­li­mų dvi­ša­lio ka­ri­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo sri­čių, ku­rios tam­pa itin ak­tua­lios, at­siž­vel­giant į šian­die­ni­nę geo­po­li­ti­nę si­tua­ci­ją, - teig­ta pro­jek­to aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te. - Gy­ny­bos at­ašė par­ei­gy­bė vi­sa­da ski­ria­ma ka­riš­kiui, ku­ris at­lie­ka ka­ri­nio at­sto­va­vi­mo už­sie­nio vals­ty­bė­je funk­ci­ją. Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos vals­ty­bės tar­nau­to­jas at­lik­tų bend­ra­dar­bia­vi­mo gy­ny­bos po­li­ti­kos sri­ty­je funk­ci­ją: da­ly­vau­tų dvi­ša­lė­se kon­sul­ta­ci­jo­se sau­gu­mo ir gy­ny­bos klau­si­mais, rink­tų ir ana­li­zuo­tų in­for­ma­ci­ją gy­ny­bos po­li­ti­kos klau­si­mais vals­ty­bė­je, ku­rio­je re­zi­duo­ja, pa­tar­tų gy­ny­bos po­li­ti­kos klau­si­mais am­ba­sa­do­riui, Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai.“

Par­la­men­ta­rai ne­at­siž­vel­gė į už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro pa­ti­ki­ni­mus, kad pa­pil­do­mų eta­tų ne­bus stei­gia­ma, o gy­ny­bos pa­ta­rė­jus fi­nan­suos Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Bu­vęs už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras kon­ser­va­to­rius Aud­ro­nius Ažu­ba­lis tvir­ti­no pir­mą kar­tą gir­dįs apie to­kias par­ei­gy­bes ir siū­lė už­sie­nio rei­ka­lų bei kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trams at­ei­ti į Sei­mo ko­mi­te­tus ir pri­sta­ty­ti idė­ją.