Seimas nepritarė siūlymui iš VRK braukti partijų atstovus
Sei­mas ket­vir­ta­die­nį ne­pri­ta­rė siū­ly­mui keis­ti Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) su­da­ry­mo tvar­ką, iš jos brau­kiant par­ti­jų de­le­guo­tus at­sto­vus, su­da­ry­ta spe­cia­li ko­mi­si­ja pro­jek­tui to­bu­lin­ti.

„Vals­tie­čių“ Ra­mū­no Kar­baus­kio, Ag­nės Ši­rins­kie­nės, Ri­mos Baš­kie­nės bei kon­ser­va­to­riaus Ta­do Lan­gai­čio pa­tai­sos siū­lė, kad VRK bū­tų su­da­ro­ma iš Tei­sė­jų ta­ry­bos, Lie­tu­vos tei­si­nin­kų drau­gi­jos, Lie­tu­vos ad­vo­ka­tū­ros ir pre­zi­den­to tei­kia­mų kan­di­da­tų.

Pro­jek­tą svars­tęs pa­grin­di­nis Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas pro­jek­tą šiek tiek ko­re­ga­vo, kad at­sto­vus į ko­mi­si­ją teik­tų Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo pir­mi­nin­kas, Lie­tu­vos tei­si­nin­kų drau­gi­ja ir pre­zi­den­tas.

Ket­vir­ta­die­nį pro­jek­tą aps­vars­čius Sei­me už jį bal­sa­vo 45 Sei­mo na­riai, prieš bu­vo 36 ir 30 su­si­lai­kė, nu­spręs­ta, kad at­mes­tą pro­jek­tą to­bu­lins spe­cia­liai tam su­da­ry­ta gru­pė, į ku­rią de­le­guo­ja­mi vi­sų frak­ci­jų se­niū­nai.

Pa­tai­sų ini­cia­to­riai tei­gė siū­lan­tys de­po­li­ti­zuo­ti VRK, kad bū­tų už­ti­kri­na­mas jos skaid­ru­mas, tuo tar­pu dau­gu­ma kal­bė­ju­sių par­la­men­ta­rų pa­žy­mė­jo, kad nie­kas taip ne­kon­tro­liuo­ja par­ti­jų kaip ki­tos par­ti­jos. Šiuo me­tu VRK su­da­ry­ta iš tei­si­nin­kų bei dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je man­da­tų ga­vu­sių par­ti­jų de­le­guo­tų at­sto­vų.

„Vis dėl to nie­ko ki­to ge­res­nio pa­sau­ly­je nė­ra kaip de­mo­kra­ti­nė sis­te­ma, ku­ri pa­ti sa­ve kon­tro­liuo­ja. Kai žiū­ri­me į ki­tas ša­lis, kur ei­na į val­džių cen­tra­li­za­ci­ją, mes ban­do­me jas kri­ti­kuo­ti, ta­čiau kai ka­da pa­tys už­mirš­ta­me, kad vis dėl­to nie­kas ge­riau po­li­ti­nės sis­te­mos ne­kon­tro­liuo­ja, ne­gu pa­čios po­li­ti­nės par­ti­jos“, – sa­kė kon­ser­va­to­rius Ed­min­das Pu­pi­nis.

Vie­na pa­tai­sų ini­cia­to­rių A.Ši­rins­kie­nė tuo tar­pu tei­gė, kad par­ti­jų ne­no­ras at­si­sa­ky­ti at­sto­vų VRK ro­do sie­kį ma­ni­pu­liuo­ti ko­mi­si­ja. Pa­sak jos, pa­tai­sos de­po­li­ti­zuo­tų VRK, ta­čiau „po­li­ti­nės par­ti­jos ne­bū­tų izo­liuo­tos“.

„Iš tie­sų ma­tau la­bai di­de­lį par­adok­są. Per kiek­vie­nus rin­ki­mus ir ne­tru­kus po rin­ki­mų mes vi­si iš­si­juo­sę kri­ti­kuo­ja­me VRK veik­lą. Kai at­ei­na mo­men­tas keis­ti VRK for­ma­vi­mą, at­si­ran­da di­de­lė bai­mė ir at­si­ran­da daug prie­žas­čių, ko­dėl mes to ne­tu­ri­me da­ry­ti. Įtar­čiau, kad už tos bai­mės sly­pi tai, kad mes no­ri­me, kad VRK bū­tų ma­ni­pu­liuo­ja­ma, ji bū­tų po­li­ti­nių ma­ni­pu­lia­ci­jų ir žai­di­mų ob­jek­tu“, – kal­bė­jo „vals­tie­tė“.

Anot jos, par­ti­jų at­sto­vai ga­lė­tų da­ly­vau­ti po­sė­džiuo­se, dis­ku­si­jo­se, su­si­pa­žin­ti su do­ku­men­tais. „Vie­nas da­ly­kas, ku­rio jie ne­ten­ka, tai ga­li­my­bės bal­suo­ti. Ma­ny­tu­me, kad toks de­po­li­ti­za­vi­mas, kar­tu su­tei­kiant par­ti­joms ga­li­my­bę dis­ku­tuo­ti ir bū­ti VRK ir kar­tu ati­mant ga­li­my­bę tie­sio­giai veik­ti spren­di­mus, bū­tų skaid­rus ir siek­ti­nas“, – kal­bė­jo A.Ši­rins­kie­nė.

Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to va­do­vas so­cial­de­mo­kra­tas Ju­lius Sa­ba­taus­kas tvir­ti­no, kad di­des­nį skaid­ru­mą už­ti­kri­na tvar­ka, kai par­ti­jos tu­ri at­sto­vus VRK.

„Ma­no ma­ny­mu, di­des­nis skaid­ru­mas yra, kai par­ti­jos de­le­guo­ja. Juo la­biau jos vie­na ki­tą pri­lai­ko ir vie­na ki­tą kri­ti­kuo­ja. (...) Šian­dien ko­mi­si­ja yra su­da­ry­ta par­ite­to pa­grin­dais: pu­sė tei­si­nin­kų, pu­sė – po­li­ti­nių par­ti­jų at­sto­vai. Tai yra la­bai ge­ras ba­lan­sas, ta­da iš ti­krų­jų vie­ni įsik­lau­so į tei­si­nius ar­gu­men­tus, ki­ti ir­gi ne­lei­džia sau tik po­li­ti­niais ar­gu­men­tais ar­gu­men­tuo­ti sa­vo spren­di­mus. To­dėl tai yra la­bai ge­ra kon­tro­lė“, – sa­kė par­la­men­ta­ras.

Sei­mas ge­gu­žę tu­ri pa­tvir­tin­ti nau­jos su­dė­ties VRK. Šiuo me­tu ga­lio­jan­tis Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos įsta­ty­mas nu­ma­to, kad VRK su­da­ro Sei­mas po ei­li­nių ar pir­ma­lai­kių Sei­mo rin­ki­mų pra­ėjus ne ma­žiau kaip 140 ir ne dau­giau kaip 200 die­nų. Po du ko­mi­si­jos na­rius tei­kia tei­sin­gu­mo mi­nis­tras, Lie­tu­vos tei­si­nin­kų drau­gi­ja ir pre­zi­den­tė, juos ski­ria Sei­mas slap­tu bal­sa­vi­mu, li­ku­sius ko­mi­si­jos na­rius tei­kia į Sei­mą dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je pa­te­ku­sios par­ti­jos.

Da­bar­ti­nis VRK pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas ko­mi­si­jai va­do­vau­ja jau dau­giau kaip 20 me­tų – nuo 1994-ųjų. Po pa­sta­rų­jų Sei­mo rin­ki­mų su­lau­kęs kri­ti­kos dėl jų or­ga­ni­za­vi­mo bei ra­gi­na­mas at­sis­ta­ty­din­ti VRK pir­mi­nin­kas Z/Vai­gaus­kas pa­tvir­ti­no pa­si­bai­gus ka­den­ci­jai ne­be­siek­sian­tis šių par­ei­gų.