Seimas nepasiūlė lobistams meduolio
Sei­mas pa­to­bu­li­no dau­giau kaip de­šimt­me­tį ga­lio­jan­tį Lo­bis­ti­nės veik­los įsta­ty­mą. Jo ša­li­nin­kai džiau­gia­si bū­si­mų nau­jo­vių efek­ty­vu­mu, esą pa­di­din­sian­čių lo­bis­ti­nės veik­los vie­šu­mą ir skaid­ru­mą, o opo­nen­tai po­ky­čių ne­prog­no­zuo­ja.

Už nau­jos re­dak­ci­jos įsta­ty­mą, ku­ria­me lo­bis­ti­nė veik­la apib­rė­žia­ma kaip lo­bis­to sie­kis da­ry­ti įta­ką vals­ty­bės po­li­ti­kams, par­ei­gū­nams, tar­nau­to­jams, kad bū­tų pri­ima­mi ar ne­prii­ma­mi tei­sės ak­tai bei ad­mi­nis­tra­ci­niai spren­di­mai, va­kar bal­sa­vo 81 Sei­mo na­rys, prieš bu­vo 1, su­si­lai­kė 31 par­la­men­ta­ras.

Įsta­ty­mo pro­jek­tą par­en­gė dar pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Sei­mo su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, ta­čiau da­bar­ti­nis Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas (VVSK) jį ge­ro­kai pa­ko­re­ga­vo. Ge­gu­žės pra­džio­je įsta­ty­mo pri­ėmi­mas bu­vo ati­dė­tas su­lau­kus pa­sta­bų, kad pro­jek­tas prieš­ta­rau­ja Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­jos (EB­PO) re­ko­men­da­ci­joms dėl lo­bis­ti­nės veik­los skaid­ru­mo.

Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos tink­la­la­py­je šiuo me­tu re­gis­truo­ta 40 lo­bis­tų, sep­ty­nių iš jų veik­la su­stab­dy­ta.

Žings­nis skaid­ru­mo link

Vie­no iš įsta­ty­mo ren­gė­jų, VVSK pir­mi­nin­ko Po­vi­lo Urb­šio tei­gi­mu, nors nau­ja­sis va­rian­tas „nė­ra to­bu­las 100 proc., ta­čiau tai žings­nis skaid­ru­mo link“. „Da­bar­ti­nis įsta­ty­mas ne­ati­ti­ko rea­ly­bės, bu­vo dek­la­ra­ty­vus. Nau­jo­jo­je re­dak­ci­jo­je aiš­kiau apib­rė­žia­ma, kas yra lo­bis­tas ir kas tas as­muo, ku­riam ga­li bū­ti da­ro­ma lo­bis­ti­nė įta­ka“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė val­dan­čio­jo­je Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jo­je dir­ban­tis par­la­men­ta­ras.

Anot jo, ki­taip nei iki šiol, lo­bis­tais ga­lės bū­ti tik fi­zi­niai as­me­nys. Taip sie­kia­ma, kad at­si­ras­tų as­me­ni­nė at­sa­ko­my­bė – tiek as­mens, ku­ris krei­pia­si dėl vie­no­kio ar ki­to­kio spren­di­mo pri­ėmi­mo, tiek jį pri­iman­čio­jo. „Ju­ri­di­nis as­muo vis tiek da­ro įta­ką per kon­kre­tų žmo­gų“, – aiš­ki­no P. Urb­šys.

Nors bū­ta pa­siū­ly­mų lo­bis­tams pri­skir­ti ne­vy­riau­sy­bi­nes or­ga­ni­za­ci­jas – par­ti­jas, prof­są­jun­gas, so­di­nin­kų bend­ri­jas ir t. t., Sei­mo na­rio žo­džiais, VVSK at­siž­vel­gė į po­rei­kį „ats­to­vau­ti vi­suo­me­ni­niam in­te­re­sui ir apib­rė­žė, kad to­kių or­ga­ni­za­ci­jų san­ty­kis nė­ra lo­bis­ti­nis“.

Dar vie­na nau­jo­vė – lo­bis­to prie­vo­lė per sep­ty­nias die­nas dek­la­ruo­ti su­si­ti­ki­mą su spren­di­mus pri­iman­čiu as­me­niu. Iki šiol to­kius duo­me­nis pa­kak­da­vo pa­teik­ti kar­tą per me­tus.

P. Urb­šio nuo­mo­ne, ke­lios de­šim­tys ša­ly­je re­gis­truo­tų lo­bis­tų, – ma­žas skai­čius, jis ne­ats­pin­di rea­lios si­tua­ci­jos. „Ma­nau, da­bar šis skai­čius tu­rė­tų iš­aug­ti. Ki­ta ver­tus, nė­ra ste­buk­lin­go įsta­ty­mo, ku­ris iš­spręs­tų ko­rup­ci­jos ar ne­tei­sė­to lo­biz­mo prob­le­mas. Vis­kas re­mia­si po­li­ti­ne, vers­lo kul­tū­ra ir žmo­gaus są­ži­ne“, – tei­gė par­la­men­ta­ras.

Ma­to spra­gų

Prie pro­jek­to kū­ri­mo pra­ėju­sią ka­den­ci­ją pri­si­dė­ju­si kon­ser­va­to­rė Ag­nė Bi­lo­tai­tė su­ti­ko, kad se­na­sis įsta­ty­mas bu­vo la­biau po­pie­ri­nis, ta­čiau il­gą lai­ką bu­vo daug kam pa­to­gus. „Ta­čiau ir da­bar pri­trū­ko po­li­ti­nės va­lios at­lik­ti es­mi­nius pa­kei­ti­mus“, – ap­gai­les­ta­vo po­li­ti­kė, ku­ri vie­nin­te­lė ne­pri­ta­rė pa­teik­tam va­rian­tui.

Ji sa­vo po­zi­ci­ją grin­dė tri­mis ar­gu­men­tais. „Pir­miau­sia, bu­vo ne­pri­tar­ta pa­siū­ly­mui, kad ir po­li­ti­kai tu­rė­tų re­gis­truo­ti sa­vo ry­šius su lo­bis­tais. An­tra, tarp lo­bis­tų ne­be­li­ko ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų. Tre­čia, ne­pri­tar­ta ma­no ir ko­le­gos Ar­vy­do Anu­šaus­ko pa­tai­sai, kad lo­bis­tu bū­tų lai­ko­mas ne tik fi­zi­nis, bet ir ju­ri­di­nis as­muo“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė kon­ser­va­to­rė. Pa­sak jos, pa­sta­ra­sis pa­siū­ly­mas bu­vo par­em­tas „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ po­zi­ci­ja. „Ma­nau, kad įsta­ty­me li­ko spra­gų, ku­rio­mis ti­krai bus pa­si­nau­do­ta“, – tei­gė A. Bi­lo­tai­tė.

Nie­kas ne­si­keis

Il­ga­me­tę lo­bis­ti­nės veik­los pa­tir­tį tu­rin­čio Ša­rū­no Fro­len­ko nuo­mo­ne, nau­ja­sis įsta­ty­mas nie­ko ne­pa­keis. „Dėl jo pri­ėmi­mo lo­bis­ti­nė veik­la, ku­ri, be ki­ta ko, yra vie­na es­mi­nių de­mo­kra­ti­jos su­de­da­mų­jų da­lių, ne­taps nei skaid­res­nė, nei pla­tes­nė ar už­da­res­nė. Ko­dėl? To­dėl, kad šis įsta­ty­mas tu­ri dvi es­mi­nes ydas. Pir­ma, jis ne­nu­ma­to kon­tro­lės me­cha­niz­mo. An­tra, ne­siū­lo pa­ska­tos, ku­ri mo­ty­vuo­tų įsi­ra­šy­ti į lo­bis­tų są­ra­šus ir dek­la­ruo­ti veik­lą“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė lo­bis­tas.

Kai vi­so to nė­ra, re­gis­truo­tis no­rės tik są­ži­nin­gi ir at­sa­kin­gi as­me­nys, vi­si ki­ti veiks kaip iki šiol. Jo žo­džiais, įsta­ty­mas tu­rė­jo pa­siū­ly­ti „me­duo­lį“, mo­ty­vuo­jan­tį lo­bis­tus dek­la­ruo­ti sa­vo veik­lą. „Pa­rei­ga be tei­sių ne­vei­kia, ypač kai nė­ra kon­tro­lės“, – pri­mi­nė Š. Fro­len­ko.

Jo nuo­mo­ne, tų, ku­rie ak­ty­viai da­ly­vau­ja tei­sė­kū­ros pro­ce­se, vyk­dy­da­mi in­te­re­so at­sto­va­vi­mo veik­lą, ša­ly­je ga­lė­tų bū­ti ke­li tūks­tan­čiai. „Jei iš jų ko­kie 400–500 re­gis­truo­tų sa­vo veik­lą, bū­tų la­bai nor­ma­lus san­ty­kis. De­ja, ne­ti­kiu, kad šis įsta­ty­mas prie to pri­si­dė­tų“, – ne­slė­pė lo­bis­tas. Jo tei­gi­mu, jei po me­tų bus 50 ar 80 nau­jai re­gis­truo­tų lo­bis­tų, nie­ko ne­bū­si­me pa­sie­kę. „Tik ap­si­me­si­me, kad iš­spren­dė­me prob­le­mą“, – kal­bė­jo Š. Fro­len­ko.

Do­va­nos drau­džia­mos

Pa­gal nau­ją­jį įsta­ty­mą lo­bis­tais bus lai­ko­mi tik fi­zi­niai as­me­nys. Lo­bis­ti­nę veik­lą vyk­dys lo­bis­tai pro­fe­sio­na­lai (sam­do­mi as­me­nys) ir lo­bis­tai – aso­cia­ci­jų, ki­tų vie­šų­jų ir pri­va­čių ju­ri­di­nių as­me­nų va­do­vai ar­ba dar­buo­to­jai, ku­riems bus pa­ves­ta to­kią veik­lą vyk­dy­ti. Lo­bis­ti­ne veik­la bus lai­ko­ma tik to­kie veiks­mai, ku­riais jos už­sa­ko­vo in­te­re­sais sie­kia­ma da­ry­ti įta­ką vals­ty­bės po­li­ti­kams, par­ei­gū­nams, tar­nau­to­jams, kad bū­tų pri­ima­mi ar ne­prii­ma­mi tei­sės ak­tai bei ad­mi­nis­tra­ci­niai spren­di­mai. Tei­sės ak­to nuo­sta­tos ne­bus tai­ko­mos ne­vy­riau­sy­bi­nėms or­ga­ni­za­ci­joms.

Įsta­ty­mas nu­ma­to, kad per 7 ka­len­do­ri­nes die­nas nuo lo­bis­ti­nės veik­los pra­džios dėl kon­kre­taus tei­sės ak­to pro­jek­to ar ad­mi­nis­tra­ci­nio spren­di­mo (žo­di­nio ar ra­šy­ti­nio nuo­sta­tų ap­ta­ri­mo su as­me­niu, ku­riam sie­kia­ma da­ry­ti įta­ką) elek­tro­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis lo­bis­tas pri­va­lės dek­la­ruo­ti šią veik­lą Vy­riau­sia­jai tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jai. As­me­niui, ku­riam lo­bis­ti­ne veik­la sie­kia­ma da­ry­ti įta­ką, bus drau­džia­ma teik­ti do­va­nas ar­ba ža­dė­ti at­ly­gį už pri­im­tą ar­ba ne­priim­tą spren­di­mą.

Sei­mas taip pat reg­la­men­ta­vo at­ve­jus, kai veik­la ne­bus lai­ko­ma lo­bis­ti­ne. Tarp jų – vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos ren­gė­jų veik­la sklei­džiant vie­šą­ją in­for­ma­ci­ją, fi­zi­nio as­mens par­eikš­ta nuo­mo­nė dėl tei­sė­kū­ros, pe­ti­ci­jos, re­fe­ren­du­mo, vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jų pa­kvies­tų as­me­nų veik­la, kai jie kaip eks­per­tai ar spe­cia­lis­tai da­ly­vau­ja pa­si­ta­ri­muo­se tei­sės ak­tų pro­jek­tams reng­ti ir kt.