Seimas nepamiršo Laisvės premijos
Sei­mas ry­ti­nia­me po­sė­dy­je an­tra­die­nį dar kar­tą ke­ti­no su­grįž­ti prie Lais­vės pre­mi­jos sky­ri­mo klau­si­mo. Ta­čiau su­si­py­kus dėl pro­ce­dū­ri­nių da­ly­kų svars­ty­mą te­ko ati­dė­ti.

Šiuo me­tu yra įre­gis­truo­ti du pro­jek­tai: vie­na­me lais­vės pre­mi­ją siū­lo­ma skir­ti Vy­tau­tui Lands­ber­giui, an­tra­me – sau­sio 13-ąją žu­vu­siems lais­vės gy­nė­jams.

Įtrauk­ti pir­mą­jį pro­jek­tą į šios die­nos ry­ti­nio po­sė­džio dar­bot­var­kę pa­siū­lė Miš­riai Sei­mo na­rių gru­pei pri­klau­san­tis Po­vi­las Urb­šys. Tuo­met kar­tu ir an­trą­jį svars­ty­ti par­ei­ka­la­vo jo au­to­rius so­cial­de­mo­kra­tas Bro­nius Bra­daus­kas.

Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė pa­ste­bė­jo, kad abu pro­jek­tai pro­ce­dū­riš­kai ne­ati­tin­ka tei­sės ak­tų. Kaip elg­tis, Sei­mo po­sė­džiui pir­mi­nin­ka­vęs Vy­das Ged­vi­las pa­ve­dė iš­aiš­kin­ti Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jai. Prie šio klau­si­mo ke­ti­na­ma grįž­ti po­pie­ti­nia­me po­sė­dy­je.