Seimas nelinkęs pratęsti PVM lengvatos šildymui
Sei­mas ne­nu­si­tei­kęs dar vie­nam šil­dy­mo se­zo­nui pra­tęs­ti pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) leng­va­tos cen­tri­niam šil­dy­mui. Tai reiš­kia, kad nuo sau­sio šil­dy­mas brangs. „Vals­tie­čiai“ siū­lo keis­ti kom­pen­sa­ci­jų būs­to šil­dy­mui skai­čia­vi­mo tvar­ką, ta­čiau frak­ci­jo­je ne vi­si tam pri­ta­ria.

Už tai, kad Sei­mas šio klau­si­mo svars­ty­me iki ki­tos sa­vai­tės da­ry­tų per­trau­ką, pa­pra­šy­tos „vals­tie­čių“, bal­sa­vo 77 Sei­mo na­riai, prieš – 12, o su­si­lai­kė 17. Sei­mo pir­mo­ji vi­ce­pir­mi­nin­kė „vals­tie­tė“ Ri­ma Baš­kie­nė BNS tei­gė, kad penk­ta­die­nį prie šio klau­si­mo Sei­mas ne­grįš, nes jis nė­ra įtrauk­tas į dar­bot­var­kę, ku­rią tvir­ti­na Sei­mo val­dy­ba.

„Y­ra siū­ly­mas par­uoš­ti kom­pen­sa­vi­mo tvar­ką, ku­ri ma­žin­tų iš­lai­dų da­lį nuo 20 proc. iki 10 pro­cen­tų. Tai pa­lies­tų ne 130 tūkst. žmo­nių, ku­riems rei­ka­lin­ga kom­pen­sa­ci­ja, o 257 tūks­tan­čius. Vals­ty­bei tai kai­nuos tiek pat, bet gaus kom­pen­sa­ci­ją tik tie, ku­riems ji rei­ka­lin­ga“, – Sei­mo na­rius in­for­ma­vo „vals­tie­čių“ ly­de­ris Ra­mū­nas Kar­baus­kis.

Da­bar šei­mai ar as­me­niui kom­pen­suo­ja­ma šil­dy­mo iš­lai­dų da­lis, ku­ri vir­ši­ja 20 proc. šei­mos ar vie­no gy­ve­nan­čio as­mens gry­nų­jų pa­ja­mų ir vals­ty­bės re­mia­mų pa­ja­mų skir­tu­mą.

Kon­ser­va­to­rius Kęs­tu­tis Ma­siu­lis pik­ti­no­si, kad su­da­rius ga­li­my­bę dau­giau gy­ven­to­jų pre­ten­duo­ti į fi­nan­si­nę par­amą, sa­vi­val­dy­bes užp­lūs žmo­nės.

„Pad­vi­gu­bin­tu­me to­kių pa­žy­mų ran­kio­to­jų skai­čių. Jūs ži­no­te, kiek tas žmo­gus, pen­si­nin­kas vargs­ta, ei­da­mas, ran­kio­da­mas pa­žy­mas. Tai gal ne­var­ki­me ir ne­di­din­ki­me mo­kes­čių vi­siems žmo­nėms, ta­me skai­čiu­je ir jiems. Tai ne­rei­kės dvi­gu­bai dau­giau žmo­nių sių­si į tas be­ga­li­nes ka­tor­gas, sto­vė­ti ir ran­kio­ti po pen­kias še­šias pa­žy­mas tam, kad pri­sta­ty­tų jas į sa­vi­val­dy­bę (kom­pen­sa­ci­jai gau­ti – BNS)“, – prie­kaiš­ta­vo par­la­men­ta­ras.

„Tvar­kie­tis“ Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis ir­gi aiš­ki­no, kad nau­ja tvar­ka ap­sun­kins žmo­nes: „Kad gau­tų ši­tą leng­va­tą, Mo­kes­čių ins­pek­ci­jo­je tu­ri dek­la­ruo­ti sa­vo pa­ja­mas. Tai aš ga­liu pa­sa­ky­ti, kad tris mė­ne­sius tas žmo­gus jo­kios leng­va­tos ne­gaus ir pa­si­baigs šil­dy­mo se­zo­nas.

R.Baš­kie­nė to­kią R. Že­mai­tai­čio pa­sta­bą pa­va­di­no „la­bai pra­smin­ga“: „Mes tie­siog žmo­nes pri­ver­si­me rink­ti pa­žy­mas ir dar la­biau sta­to­me į keb­lią pa­dė­tį. As­me­niš­kai ma­nau, kad da­ry­ti per­trau­ką ir ne­priim­ti ši­to įsta­ty­mo (dėl PVM leng­va­tos pra­tę­si­mo iki 2017 me­tų va­sa­ros – BNS) yra klai­da“.

BNS ji vė­liau par­eiš­kė, kad Sei­mas nu­ėjo ne­tei­sin­gu ke­liu, nes jis ne­tu­ri tei­sės 120 tūkst. gy­ven­to­jų „pri­vers­ti nuo sau­sio lėk­ti į sa­vi­val­dy­bes su iš­ties­ta ran­ka“.

„Ne­tu­ri tei­sės jo­kia val­džia ty­čio­tis iš to­kio skai­čiaus žmo­nių“, – tei­gė vie­na Sei­mo va­do­vių ir prog­no­za­vo, kad iš biu­dže­to kom­pen­sa­ci­joms bus iš­mo­kė­ta dau­giau, ne­gu jis pra­ras­tų, pa­li­kus leng­va­tą.

R.Baš­kie­nė abe­jo­ja PVM leng­va­tos at­si­sa­ky­mo fi­nan­si­ne nau­da: „Žiū­rė­da­ma į vi­sus skai­čius, ma­nau, kad tų, ku­rie ga­li su­si­mo­kė­ti, tų ale tur­tin­gų­jų, yra ne tiek ir daug, ku­rie gy­ve­na dau­gia­bu­čiuo­se“.

Vė­liau R. Kar­baus­kis žur­na­lis­tams pra­ne­šė, kad nau­ja kom­pen­sa­ci­jų tvar­ka ga­lės pa­si­nau­do­ti ne tik tie, kas nau­do­ja­si cen­tri­niu šil­dy­mu, bet ir tie, kas šil­do­si elek­tra, du­jo­mis, mal­ko­mis. Pa­sak „vals­tie­čių“ ly­de­rio, dėl to biu­dže­te pa­pil­do­mai rei­kės ras­ti apie 20 mln. eu­rų.

R.Kar­baus­kio duo­me­ni­mis, 2017 me­tais kom­pen­suo­ti maž­daug 257 tūkst. gy­ven­to­jų iš vi­so rei­kė­tų 41,9 mln. eu­rų. Pa­sak jo, da­bar kom­pen­sa­ci­jas už šil­dy­mą gau­na apie 4,5 proc. gy­ven­to­jų.

„Da­bar žiū­rė­si­me, kaip pa­da­ry­ti taip, kad tie žmo­nės tu­rė­tų kuo ma­žiau prob­le­mų sa­vi­val­dy­bė­se pa­tei­kiant do­ku­men­tas dėl kom­pen­sa­ci­jų. Kaž­kam ne­pa­tiks, kad teks at­ei­ti dėl tų kom­pen­sa­ci­jų, bet jei­gu pa­gal­vo­ti, kiek žmo­nių ga­lės jo­mis pa­si­nau­do­ti, tai ge­ro­kai tei­sin­ges­nis spren­di­mas“, – R.Kar­baus­kis.

BNS pa­klaus­tas, ar spren­džiant dėl kom­pen­sa­ci­jų, bus ver­ti­na­mos tik šei­mos pa­ja­mos, ar bus at­siž­vel­gia­ma ir į jos tur­tą, R.Kar­baus­kis ti­ki­no, kad Vy­riau­sy­bė ir So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja ras spren­di­mą, kaip tą tvar­ką pa­to­bu­lin­ti, kad žmo­nėms su­kel­ti kuo ma­žiau rū­pes­čių.

Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis žur­na­lis­tams Sei­me tei­gė, kad nu­sta­čius ki­tą kom­pen­sa­ci­jų būs­to šil­dy­mui sky­ri­mo tvar­ką, kas jaus dvi­gu­bai dau­giau žmo­nių ne­gu da­bar, ta­čiau par­amą gaus tik tie, ku­riems ji rei­ka­lin­ga.

Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas taip pat pra­ne­šė, kad lė­šų kom­pen­sa­ci­joms tu­rės ras­ti pa­čios sa­vi­val­dy­bės, nes 2016 me­tais jos yra su­tau­piu­sios 140 mln. eu­rų.

„Šiais me­tais li­ko sa­vi­val­dy­bių ne­pa­nau­do­ta so­cia­li­nei par­amai 140 mln. eu­rų, ku­rie bus pa­nau­do­ti ki­toms reik­mėms – gat­vėms as­fal­tuo­ti, kie­mams re­mon­tuo­ti. Tie pi­ni­gai, ku­rie skir­ti so­cia­li­nei par­amai, ir tu­ri bū­ti ši­tam tiks­lui“, – tvir­ti­no S.Skver­ne­lis.

„Ka­da žmo­nės kreip­sis ir bus žmo­nių kie­kis toks, ku­ris tu­ri tei­sę gau­ti to­kias kom­pen­sa­ci­jas, jos ir bus iš­nau­do­tos pa­gal pa­skir­tį“, – pri­dū­rė prem­je­ras.

Fi­nan­sų mi­nis­tras Vi­lius Ša­po­ka tre­čia­die­nį sa­kė, kad nuo ki­tų me­tų pra­džios PVM leng­va­tos šil­dy­mui tu­rė­tų ne­lik­ti. Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­ta­me 2017 me­tų vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­te jai lė­šų ne­nu­ma­ty­ta.

Dėl leng­va­tos pra­tę­si­mą nu­ma­tan­čių PVM įsta­ty­mo pa­tai­sų, ku­rias yra aps­vars­tęs ka­den­ci­ją bai­gęs Sei­mas, bus spren­džia­ma kar­tu su 2017 me­tų vals­ty­bės biu­dže­tu. Bai­gian­tis ka­den­ci­ją Sei­mas dėl bal­sų trū­ku­mo ne­su­ge­bė­jo iki 2017 me­tų bir­že­lio pra­tęs­ti PVM leng­va­tos šil­dy­mui. Vė­liau bal­sa­vi­mas dėl šio klau­si­mo ke­lis kar­tus bu­vo iš­brauk­tas iš Sei­mo po­sė­džių dar­bot­var­kės.

Šiuo me­tu leng­va­ti­nis PVM ta­ri­fas cen­tri­niam šil­dy­mui yra 9 proc., o stan­dar­ti­nis – 21 pro­cen­tas.