Seimas neleido medžioklėje naudoti naktinių taikiklių
Sei­mas ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je ne­pri­ta­rė Gink­lų ir šaud­me­nų kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­soms.

Jo­mis bu­vo sie­kia­ma tiks­lin­ti šiuo me­tu esan­tį drau­di­mą nau­do­ti nak­ti­nius tai­kik­lius ci­vi­li­nė­je apy­var­to­je ir leis­ti juos ri­bo­tai nau­do­ti me­džiok­lė­je. Už įsta­ty­mo pa­kei­ti­mus bal­sa­vo 39 Sei­mo na­riai, prieš – 38, su­si­lai­kė 13 par­la­men­ta­rų.

Pa­sak pro­jek­to ini­cia­to­rių, nau­jos tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo nuo­sta­tos bū­tų lei­du­sios nak­ti­nius tai­kik­lius ri­bo­tai nau­do­ti me­džiok­lė­je – me­džio­ti šer­nus jų ty­ko­jant iš bokš­te­lių. „Tai su­da­ry­tų tin­ka­mas są­ly­gas su­re­gu­liuo­ti šer­nų po­pu­lia­ci­jos gau­są ir taip su­ma­žin­ti af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro pli­ti­mą bei šer­nų da­ro­mą ža­lą že­mės ūkio pa­sė­liams“, – tei­gia­ma aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te.

Pa­tai­soms ne­pri­ta­rę par­la­men­ta­rai tvir­ti­no, nak­ti­nių tai­kik­lių įtei­si­ni­mas pa­da­ry­tų di­de­lę ža­lą gy­vū­ni­jai ir jos ap­sau­gai, bū­tų su­dė­tin­ga už­ti­krin­ti šių prie­mo­nių nau­do­ji­mo kon­tro­lę.