Seimas nebalsuos dėl PVM lengvatos šildymui galiojimo pratęsimo
Sei­mas an­tra­die­nį ne­bal­suos dėl pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) leng­va­tos šil­dy­mui karš­tam van­de­niui ga­lio­ji­mo pra­tę­si­mo dar vie­nam šil­dy­mo se­zo­nui – iki 2017 me­tų bir­že­lio 1-osios.

Sei­mui an­tra­die­nį ne­pa­vy­ko ypa­tin­gos sku­bos tvar­ka dar vie­nam šil­dy­mo se­zo­nui – iki 2017 me­tų bir­že­lio 1-osios – pra­tęs­ti pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) leng­va­tos cen­tri­niam šil­dy­mui ir karš­tam van­de­niui.

Pri­im­ti spren­di­mą pri­trū­ko par­la­men­ta­rų – no­rint pri­im­ti įsta­ty­mą, rei­kia, kad bal­sa­vi­me da­ly­vau­tų ma­žiau­siai 71 Sei­mo na­rys, ta­čiau 17 val. ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lė­je jų te­bu­vo li­kę apie 40.

Svars­ty­mo sta­di­jo­je pa­tai­sas pa­lai­kė vi­si 30 iš 141 Sei­mo sa­lė­je li­ku­sių na­rių.

Ki­tas Sei­mo po­sė­dis vyks lap­kri­čio 3 die­ną, pra­ne­šė an­tra­die­nį ple­na­ri­niam po­sė­džiui pir­mi­nin­ka­vu­si Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kė Ire­na De­gu­tie­nė.

Par­la­men­ta­rams an­tra­die­nį bu­vo pa­teik­tos svars­ty­ti Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mo pa­tai­sos dėl PVM leng­va­tos pra­tę­si­mo, nes 2017 me­tų biu­dže­te ne­nu­ma­ty­ta lė­šų šiai leng­va­tai kom­pen­suo­ti.

Pa­kei­ti­mus dėl leng­va­tos pra­tę­si­mo pri­sta­čiu­si so­cial­de­mo­kra­tė Ire­na Šiau­lie­nė ti­ki­no, kad daug žmo­nių gy­ve­na ne­re­no­vuo­tuo­se na­muo­se, kur ši­lu­ma nė­ra pi­gi ir to­dėl di­džią­ją da­lį sa­vo pi­ni­gų iš­lei­džia bū­ti­niau­sioms ko­mu­na­li­nėms pa­slau­goms ap­mo­kė­ti.

„La­biau­siai nu­ken­tė­tų as­me­nys, ku­rie gau­na apie vi­du­ti­nes pa­ja­mas, to­dėl PVM su­ma­ži­ni­mas naš­tą jiems su­ma­žin­tų“, – sa­kė I.Šiau­lie­nė.

Fi­nan­sų mi­nis­trė Ra­sa Bud­ber­gy­tė BNS an­tra­die­nį sa­kė, kad iš vis per me­tus ši leng­va­ta biu­dže­tui kai­nuo­ja 47 mln. eu­rų, o jei­gu Sei­mas jos ga­lio­ji­mą pra­tęs dar be­veik pus­me­čiui biu­dže­tas ne­gaus 32 mln. eu­rų pa­pil­do­mų pa­ja­mų.

Šiuo me­tu leng­va­ti­nis PVM šil­dy­mui sie­kia 9 proc., o stan­dar­ti­nis ta­ri­fas – 21 pro­cen­tą.