Seimas nagrinėjo Vyriausybės programą
Šian­dien Sei­me bu­vo svars­to­ma Sau­liaus Skver­ne­lio va­do­vau­ja­mos vy­riau­sy­bės prog­ra­ma.

Iš­si­rin­ko kanclerę

S.Skver­ne­lis BNS pa­tvir­ti­no, kad M.Dar­gu­žai­tė Vy­riau­sy­bės kanc­le­rės par­ei­gas pra­dės ei­ti nuo tre­čia­die­nio. Anot jo, vie­nas pir­mų­jų ir svar­biau­sių dar­bų jo ko­man­dai bus vie­šo­jo sek­to­riaus pert­var­ka.

„Ver­ti­nu M.Dar­gu­žai­tės tarp­tau­ti­nę pa­tir­tį ir par­ody­tus veik­los re­zul­ta­tus, pert­var­kant „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“, ku­ri ta­po vie­na efek­ty­viau­sių agen­tū­rų vie­ša­ja­me sek­to­riu­je. Ti­kiu, kad dar­buo­da­mie­si drau­ge ga­li­me vie­šą­jį sek­to­rių pa­vers­ti efek­ty­ves­niu, grei­tes­niu ir į tiks­lą orien­tuo­tu pa­gal­bi­nin­ku tiek dir­ban­tie­siems, tiek dar­bo vie­tas ku­rian­tie­siems. Be to, jei kal­ba­me apie po­rei­kį su­sig­rą­žin­ti iš­vy­ku­sius ga­bius ir kva­li­fi­kuo­tus mū­sų žmo­nes, bū­tent M.Dar­gu­žai­tės su jos įspū­din­ga tarp­tau­ti­ne kar­je­ra pri­si­jun­gi­mas prie mū­sų Vy­riau­sy­bės ko­man­dos par­odo, kad Lie­tu­vą ga­li­ma ir bū­ti­na kur­ti čia, Lie­tu­vo­je“, – ko­men­ta­re BNS sa­kė prem­je­ras.

BNS kol kas ne­pa­vy­ko su­si­siek­ti su M.Dar­gu­žai­te.

S.Skver­ne­lis taip pat pa­žy­mė­jo, kad Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jai ke­lia­mas už­da­vi­nys – tap­ti „proak­ty­via vie­šo­jo sek­to­riaus po­ky­čių koor­di­na­to­re, be­si­re­mian­čia ob­jek­ty­viais duo­me­ni­mis“ ir struk­tū­ra, ku­ri iš es­mės įver­ti­na esa­mų funk­ci­jų bei tam ski­ria­mų lė­šų pa­nau­do­ji­mo efek­ty­vu­mą.

„Taip pat sie­kia­me iš es­mės pa­keis­ti dar­bo vals­ty­bei įvaiz­dį, no­ri­me kel­ti vie­šo­jo sek­to­riaus na­šu­mą bei dar­bo ko­ky­bę“, – tei­gė mi­nis­tras pir­mi­nin­kas.

M.Dar­gu­žai­tė pa­sta­ruo­ju me­tu bu­vo Da­ni­jos in­ves­ti­ci­jų bend­ro­vės „Nort­hern Ho­ri­zon Ca­pi­tal“ (NHC) val­dy­bos na­rė. Nuo 2015-ųjų ko­vo iki gruo­džio ji va­do­va­vo Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos ban­ko „Barc­lays“ tech­no­lo­gi­jų cen­trui Lie­tu­vo­je.

2014-ųjų va­sa­rį M.Dar­gu­žai­tė pa­si­trau­kė iš „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ ge­ne­ra­li­nės di­rek­to­rės pos­to. Tuo­met ji tvir­ti­no, kad iš­sis­ky­rė jos ir Vy­riau­sy­bės po­žiū­riai.

JAV in­ves­ti­ci­jų ban­ko „Gold­man Sachs“ vi­cep­re­zi­den­te Niu­jor­ke dir­bu­si M.Dar­gu­žai­tė į Lie­tu­vą gri­žo tuo­me­ti­nio prem­je­ro And­riaus Ku­bi­liaus kvie­ti­mu – ji 2011-ųjų bir­že­lį ta­po bu­vu­sio ūkio mi­nis­tro Ri­man­to Žy­liaus pa­ta­rė­ja ir ku­ra­vo vals­ty­bės val­do­mų įmo­nių efek­ty­vu­mo di­di­ni­mo, ri­zi­kos ka­pi­ta­lo ir fi­nan­sų in­ži­ne­ri­jos sri­tis, taip pat pa­ta­rė eko­no­mi­kos ir fi­nan­sų klau­si­mais.

M.Dar­gu­žai­tė JAV Mi­dil­bu­rio ko­le­dže yra įgi­ju­si ma­te­ma­ti­kos ir eko­no­mi­kos ba­ka­lau­ro, Pri­nsto­no uni­ver­si­te­te – op­ti­ma­lios veik­los ty­ri­mų ir fi­nan­sų in­ži­ne­ri­jos ma­gis­tro laips­nį.

Kar­je­rą ji pra­dė­jo 1999-ai­siais in­ves­ti­ci­jų ban­ke „Do­nald­son, Luf­kin & Jen­ret­te“ Niu­jor­ke, vė­liau 7-erius me­tus dir­bo „Gold­man Sachs“.

Opo­zi­ci­jos smūgiai

Sei­mo opo­zi­ci­ja sep­ty­nio­lik­to­sios Vy­riau­sy­bės prog­ra­mo­je pa­si­ge­do ne­ma­žos da­lies prieš Sei­mo rin­ki­mus da­ly­tų pa­ža­dų.

„Mes pa­ban­dė­me įver­tin­ti pa­čią Vy­riau­sy­bės prog­ra­mą. Mes pa­da­rė­me Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų rin­ki­mų prog­ra­mos ana­li­zę ir kar­tu pa­ly­gi­no­me su so­cial­de­mo­kra­tų prog­ra­ma. Re­zul­ta­tai nu­liū­di­no, kad 47 proc. tarp prieš rin­ki­mus duo­tų pa­ža­dų ir pa­si­ra­šy­tų to pa­ties Ra­mū­no Kar­baus­kio ir Sau­liaus Skver­ne­lio, ir so­cial­de­mo­kra­tų ski­ria­si“, – an­tra­die­nį per Sei­mo po­sė­dį sa­kė opo­zi­ci­nės „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ frak­ci­jos se­niū­nas Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis.

„At­si­ra­do to­kie žo­džiai kaip „siek­si­me“, „ti­kė­ti­na“, „ga­li­mai“, „pla­nuo­si­me“, „ma­ty­si­me“, „žiū­rė­si­me“. Po to at­si­ran­da žo­dis, kad pa­lau­ki­te du mė­ne­sius, mes tu­rė­si­me veiks­mų pla­ną. No­rė­čiau pa­klaus­ti, ko­dėl ski­ria­si Vy­riau­sy­bės prog­ra­ma tarp kal­ba­mų žo­džių“, – sa­kė jis.

Opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos se­niū­nas Gab­rie­lius Lands­ber­gis taip pat Vy­riau­sy­bės prog­ra­mo­je ne­ra­do prieš rin­ki­mus duo­tų pa­ža­dų.

„Į­do­miau­sias da­ly­kas šian­dien yra tai, kad ko­le­ga iš ki­tos frak­ci­jos Ra­mū­nas Kar­baus­kis sa­ko, kad vi­si pa­ža­dai, ku­rie bu­vo pa­sa­ky­ti prieš rin­ki­mus, bus įgy­ven­din­ti. Ka­dan­gi jų ne­ran­da­me Vy­riau­sy­bės prog­ra­mo­je, gal­vo­ja­me, gal yra al­ter­na­ty­vi Vy­riau­sy­bės prog­ra­ma, ku­rio­je yra tie pa­ža­dai su­dė­lio­ti. Jei­gu ne, aki­vaiz­du, kad ma­to­me ski­li­mą ir di­de­lį ne­aiš­ku­mą“, – kal­bė­jo kon­ser­va­to­rius.

Jis tvir­ti­no Vy­riau­sy­bės prog­ra­mo­je pa­si­gen­dąs po­li­ti­nės ly­de­rys­tės, aiš­kios kryp­ties įvar­di­ji­mo.

„Iš mi­nis­trų ir iš prem­je­ro šian­dien tik gir­di­me ana­li­za­vi­mo po­rei­kį ir svars­ty­mo bū­ti­ny­bę. To­kiu at­ve­ju di­de­lė da­lis vi­suo­me­nės liks be sa­vo pa­gei­dau­tų po­ky­čių“, – sa­kė G.Lands­ber­gis.

Pa­sak R.Že­mai­tai­čio, vi­są sa­vai­tę „tvar­kie­čiai“ ana­li­za­vo pa­skir­tų­jų mi­nis­trų kal­bas ir ly­gi­no jas su Vy­riau­sy­bės prog­ra­ma.

„Be­veik vi­sų mi­nis­trų nuo­mo­nės ir po­zi­ci­jos ski­ria­si nuo prog­ra­mos. Kad ir svei­ka­tos sri­ty­je. Pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­skir­ta­sis mi­nis­tras Au­re­li­jus Ve­ry­ga da­ly­va­vo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­te, jis kaip mi­nis­tras ma­to la­bai daug prob­le­mų, tiks­lų, ta­čiau prog­ra­mo­je to nė­ra“, – tei­gė R.Že­mai­tai­tis.

Jis sa­kė prog­ra­mo­je ne­ran­dąs daug svar­bių da­ly­kų. Anot jo, ne­kal­ba­ma apie vals­ty­bės re­mia­mų pa­ja­mų di­di­ni­mą, nors jis ne­keis­tas nuo 1998 me­tų, ne­kal­ba­ma apie jū­rų uos­to vys­ty­mą, apie gy­dy­mo įstai­gų prie­ina­mu­mą žmo­nėms, fi­nan­sa­vi­mo svei­ka­tos ap­sau­gai di­di­ni­mą, apie žvyr­ke­lių as­fal­ta­vi­mo prog­ra­mą, urė­di­jų ma­ži­ni­mą ir kt.

„No­riu pa­lin­kė­ti mi­nis­trams: lai­ky­ki­tės sa­vo prog­ra­mos, ne Vy­riau­sy­bės, lai­ky­ki­tės sa­vo žo­džių ir sa­vo ti­kė­ji­mo“, – ra­gi­no R.Že­mai­tai­tis.

Opo­zi­ci­nio Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­ris Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las sa­vo ruo­žtu džiau­gė­si, kad ne­ma­ža da­lis rin­ki­mų lo­zun­gų ne­at­si­dū­rė Vy­riau­sy­bės prog­ra­mo­je.

„Pra­dė­ki­me nuo pa­čios prog­ra­mos ne­kon­kre­tu­mo. Kai ku­rie mi­nis­trai net pa­si­gir­da­mi sa­ko, kad aš čia są­mo­nin­gai pats pri­dė­jau ran­ką, kad ne­lik­tų kon­kre­čių da­ly­kų (...). No­rė­tų­si, kad bū­tent prog­ra­mo­je at­si­ras­tų da­ly­kai, ku­rie yra kaip Vy­riau­sy­bės pa­ža­das, kaip tiks­las, kaip orien­ty­ras, į ku­rį mums rei­kia orien­tuo­tis“, – kal­bė­jo li­be­ra­las.

Jis at­krei­pė dė­me­sį, kad ne­ma­ža da­lis Vy­riau­sy­bės prog­ra­mo­je pa­teik­tų siū­ly­mų rei­ka­laus Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sų, ta­čiau Sei­mo na­rys abe­jo­jo, ar val­dan­čio­ji dau­gu­ma tam pa­si­ren­gu­si.

E.Gent­vi­lui taip pat užk­liu­vo nu­ma­ty­ti įvai­rūs drau­di­mų griež­ti­ni­mai.

„No­rė­čiau, kad bū­tų lais­vės Lie­tu­va, šian­dien mes ma­to­me di­dė­jan­čių, stip­rė­jan­čių drau­di­mų Lie­tu­vą“, – sa­kė jis.

Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų frak­ci­jos var­du kal­bė­jęs Vir­gi­ni­jus Sin­ke­vi­čius į kri­ti­ką at­sa­kė, kad kon­kre­tūs dar­bai bus nu­ro­dy­ti Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos prie­mo­nių pla­ne, o opo­nen­tus ra­gi­no pir­miau­sia bai­mi­nan­tis stip­rios pro­fe­sio­na­lų Vy­riau­sy­bės.

„S.Skver­ne­liui pa­vy­ko su­for­muo­ti iš­ties pro­fe­sio­na­lią Vy­riau­sy­bę. Aš su­pran­tu opo­nen­tų kri­ti­ką, ka­dan­gi jei ši Vy­riau­sy­bė dirbs sėk­min­gai, žmo­nės vi­suo­met rei­ka­laus pro­fe­sio­na­lų Vy­riau­sy­bės. Po­li­ti­kams tai grės­mė, ne­be­ga­lės užim­ti mi­nis­trų pos­tų. Bet ar to šian­dien rei­kia Lie­tu­vai? Lie­tu­vai rei­kia ryž­tin­gų po­ky­čių“, – sa­kė V.Sin­ke­vi­čius.

Rea­guo­da­ma į opo­zi­ci­jos kri­ti­ką So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jos se­niū­nė Ire­na Šiau­lie­nė iro­ni­za­vo, kad val­džios ne­tu­rin­čios par­ti­jos ži­no, kaip val­dy­ti.

„Tam ir de­mo­kra­ti­ja, kad opo­zi­ci­nės frak­ci­jos ga­lė­tų par­eikš­ti nuo­mo­nę dėl tei­kia­mos prog­ra­mos ir pa­grin­di­nis de­mo­kra­ti­jos trū­ku­mas, kad val­džios ne­tu­rin­čios par­ti­jos ži­no, kaip val­dy­ti. Kaip, be­je, ir pra­ra­du­sios, tu­riu ome­ny­je ir sa­ve iš da­lies, bet tu­riu pa­si­tei­si­ni­mą, kad vis dėl­to še­šio­lik­to­ji Vy­riau­sy­bė pa­li­ko pa­kan­ka­mai tvar­kin­gą Lie­tu­vos bū­se­ną“, – sa­kė so­cial­de­mo­kra­tė.

Kreip­da­ma­si į opo­zi­ci­nius kon­ser­va­to­rius ji sa­kė: „Jūs vi­sa­da bu­vo­te di­de­li ir ga­lin­gi vi­zi­jo­se, bet pra­kti­niuo­se veiks­muo­se kaž­kaip to vaid­mens ne­pa­siek­da­vo­te. So­cial­de­mo­kra­tai nie­ka­da ne­skam­bė­jo di­de­le vi­zi­jų iš­mo­ne, bet tvar­kin­gu, at­sa­kin­gu vals­ty­bės val­dy­mu.“

Vy­riau­sy­bės prog­ra­ma su­lauks ne tik val­dan­čių­jų, bet ir ma­žu­mai pri­klau­san­čios, nors opo­zi­ci­ja ne­pa­sis­kel­bu­sios Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų frak­ci­jos bal­sų. Šios frak­ci­jos se­niū­nė Ri­ta Ta­ma­šu­nie­nė sa­kė, kad da­lis S.Skver­ne­lio Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos su­tam­pa su jų par­ti­jos – dė­me­sys šei­mai, skur­do ir at­skir­ties ma­ži­ni­mui.

„Vy­riau­sy­bės prog­ra­mo­je sie­kia­ma dar­nos tiek žmo­gaus in­di­vi­dua­lia­me, tiek vals­ty­bės, vi­suo­me­nės ir eko­no­mi­nės rai­dos lyg­me­ny­se, veiks­mus, spren­di­mus ir sie­kius grin­džiant krikš­čio­niš­ko hu­ma­niz­mo ver­ty­bė­mis. Gal­būt per ma­žai kon­kre­ti­kos, per ma­žai įvar­din­ta kon­kre­čių veiks­mų ir dar­bų pla­nų, bet mes ti­ki­mės, kad tai bus pa­tei­kia­ma su kiek­vie­nų me­tų biu­dže­tu ir ma­ty­si­me tei­gia­mą įgy­ven­di­ni­mo ten­den­ci­ją“, – sa­kė R.Ta­ma­šu­nie­nė.

„Šian­dien Vy­riau­sy­bės prog­ra­mą mes ga­lė­tu­me pa­ly­gin­ti su re­cep­tu įsi­se­nė­ju­sioms ir chro­niš­koms li­goms, ku­rios diag­no­zuo­tos la­bai se­niai, ta­čiau gy­dy­mo bu­vu­si Vy­riau­sy­bė ne­sky­rė, o šios Vy­riau­sy­bės prog­ra­ma su­tei­kia vil­tį, kad tas re­cep­tas ir pa­skir­tie­ji vais­tai mū­sų vi­suo­me­nė­je su­veiks ir tei­gia­mų po­ky­čių su­lauk­si­me“, – kal­bė­jo LLRA-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos frak­ci­jos se­niū­nė.

Nau­jo­sios Vy­riau­sy­bės prog­ra­mo­je di­de­lis dė­me­sys ski­ria­mas so­cia­li­niams klau­si­mams: vi­so­ke­rio­pai par­amai šei­mai, įvai­ki­ni­mo ska­ti­ni­mui, vai­ko tei­sių ap­sau­gai, ko­vai su smur­tu, gims­ta­mu­mo di­di­ni­mui. Vy­riau­sy­bė taip pat pa­si­ry­žu­si ma­žin­ti al­ko­ho­lio ir ta­ba­ko prie­ina­mu­mą, draus­ti rek­la­mą, di­din­ti at­sa­ko­my­bę už ko­rup­ci­nius nu­si­kal­ti­mus, ma­žin­ti vals­ty­bės įstai­gų skai­čių. Sei­mo rin­ki­mų da­tą siū­lo­ma iš ru­dens per­kel­ti į me­tų pra­džią, įtei­sin­ti elek­tro­ni­nį bal­sa­vi­mą, Ap­lin­kos ir Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jas per­kel­ti į Kau­ną, ne­leis­ti par­la­men­ta­rams ei­ti mi­nis­trų par­ei­gų, siek­ti įtei­sin­ti dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę.

Pi­ni­gus sa­vi­val­dy­bėms skirs­tys kitaip

Nuo 2018 me­tų ga­li keis­tis gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio (GPM) pa­skirs­ty­mo sa­vi­val­dy­bėms tvar­ka, pra­ne­šė pa­skir­ta­sis prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis. Pa­sak jo, nau­ja tvar­ka tu­rė­tų ska­tin­ti sa­vi­val­dy­bes do­no­res pri­trauk­ti in­ves­ti­ci­jas ir su­rink­ti kuo dau­giau mo­kes­čio.

„Y­ra at­lik­ta (jau­nų­jų pro­fe­sio­na­lų prog­ra­mos „Kurk Lie­tu­vai“ – BNS) stu­di­ja ir la­bai aiš­kūs pa­siū­ly­mai – mes juos tie­siog pa­im­si­me ir įgy­ven­din­si­me (...) – siū­lo kaip al­ter­na­ty­vą gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio pa­skirs­ty­mą, at­siž­vel­giant ne į da­bar sa­vi­val­dy­bes do­no­res ir do­tuo­to­jas, bet vi­siš­kai ki­to­kiu pri­nci­pu. Jis iš es­mės pri­im­ti­nas“, – an­tra­die­nį su­si­ti­ki­me su Sei­mo opo­zi­ci­jai pri­klau­san­čiais kon­ser­va­to­riais tei­gė pa­skir­ta­sis prem­je­ras.

Vė­liau BNS S.Skver­ne­lis sa­kė, kad da­bar­ti­nė pra­kti­ka yra ydin­ga.

„Ats­ki­ros sa­vi­val­dy­bės tam­pa do­no­rė­mis, ku­rios, jei­gu pri­trau­ki­nė­ja in­ves­ti­ci­jas, vys­to sa­vo eko­no­mi­ką, do­tuo­ja ki­tas sa­vi­val­dy­bes ir at­si­ran­da toks – ko mums steng­tis, jei­gu, kas yra virš brūkš­nio, iš mū­sų ne­ima. Tu­ri bū­ti kri­te­ri­jai, ku­rie aiš­kiai pa­sa­ky­tų, kaip toms sa­vi­val­dy­bėms, ku­rios yra už brūkš­nio, temp­tis į vir­šų ir kaip ne­žlug­dy­ti tų, ku­rios yra do­no­rės“, – BNS sa­kė S.Skver­ne­lis.

Jis ne­dea­ta­li­za­vo, kaip kon­kre­čiai bus skirs­to­mas GPM, bet sa­kė, kad nau­ja tvar­ka ga­lė­tų bū­ti tai­ko­ma nuo 2018 me­tų: „2018 me­tų sau­sio 1 die­na ga­lė­tų bū­ti grei­čiau­siai įgy­ven­din­ta“.

Pa­skir­tais fi­nan­sų mi­nis­tras Vi­lius Ša­po­ka BNS tei­gė, kad šiuo klau­si­mu dar per anks­ti kal­bė­ti.

„Nau­jas pri­nci­pas bus toks, kad leis­tu­me sa­vi­val­dy­bėms dau­giau fi­nan­si­nio sa­va­ran­kiš­ku­mo, bet, aiš­ku, ati­tin­ka­mai iš­lai­kant at­skai­to­my­bę ir kon­tro­lę. Dėl de­ta­lių tu­rė­si­me gi­les­nę dis­ku­si­ją“, – tei­gė V.Ša­po­ka.

„Jaus­da­mo­si dau­giau ne­prik­lau­so­mos, sa­vi­val­dy­bės ga­lės efek­ty­viau val­dy­ti sa­vo lė­šas“, – pri­dū­rė jis.

2015 me­tų bir­že­lį Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas pa­skel­bė, kad Vil­niui ten­kan­čios GPM da­lies ri­bo­ji­mas be aiš­kaus pa­grin­di­mo prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai. Į Teis­mą 2012 me­tais krei­pu­sis sos­ti­nės val­džia rei­ka­la­vo at­ly­gin­ti jai 277,9 mln. eu­rų pa­tir­tų nuo­sto­lių dėl ne­gau­to GPM, be to, pra­šė įpa­rei­go­ti vals­ty­bę 2013 me­tais nu­sta­ty­ti Vil­niui 60 proc. GPM ta­ri­fą vie­toj tuo me­tu bu­vu­sių 40 pro­cen­tų. Vė­liau ši da­lis bu­vo pa­di­din­ta iki 48 proc.

Da­bar mo­kes­tis pa­ten­ka į tos sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą, ku­rios te­ri­to­ri­jo­je žmo­gus re­gis­truo­tas ir tu­ri nuo­la­ti­nę gy­ve­na­mą­ją vie­tą.

2017 me­tais vals­ty­bės biu­dže­tas tu­rė­tų gau­ti be­veik 22 proc. (340 mln. eu­rų) su­rink­to GPM mo­kes­čio, o 78 proc. (1,215 mlrd. eu­rų) bus pa­skirs­ty­ta sa­vi­val­dy­bėms: Vil­niui tek­tų 45,9 proc. lė­šų, su­rink­tų sa­vi­val­dy­bė­je, Kau­nui – 75,1 proc., Klai­pė­dai – 91,2 proc., ki­toms sa­vi­val­dy­bėms – 100 proc.

So­cia­li­nis mo­de­lis – iki ki­tų me­tų liepos

Dar­bo rin­ką ir so­cia­li­nį drau­di­mą pert­var­kan­tis so­cia­li­nis mo­de­lis bus pa­tai­sy­tas iki 2017 me­tų lie­pos, kad per pus­me­tį vers­las ir gy­ven­to­jai ga­lė­tų pa­si­reng­ti bū­si­moms nau­jo­vėms, sa­ko pa­skir­ta­sis Vy­riau­sy­bės va­do­vas.

„I­ki lie­pos 1 die­nos vi­si rei­ka­lin­gi tei­sės ak­tai, kal­bant apie vie­nos ar ki­tos re­for­mos įgy­ven­di­ni­mą, tu­ri bū­ti pri­im­ti, kad iš­lik­tų še­ši mė­ne­siai pa­si­ruo­ši­mui, ypač kas su­si­ję su mo­kes­ti­niais pert­var­ky­mais, ir sau­so 1 die­ną (2018 me­tų – BNS) ga­lė­tų star­tuo­ti. Tei­si­nė­je ap­lin­ko­je tu­ri­me su­sit­var­ky­ti iki lie­pos pir­mo­sios“, – an­tra­die­nį su­si­ti­kęs su Sei­mo opo­zi­ci­jai pri­klau­san­čiais kon­ser­va­to­riais, tei­gė Sau­lius Skver­ne­lis.

Kon­ser­va­to­rius Ri­man­tas Jo­nas Da­gys prog­no­za­vo, kad pa­tai­sy­ti so­cia­li­nio mo­de­lio iki va­sa­ros Sei­mas ne­spės.

Sei­mo pir­mo­ji vi­ce­pir­mi­nin­kė „vals­tie­tė“ Ri­ma Baš­kie­nė yra tei­gu­si, kad nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so pa­tai­sų svars­ty­mas vyks pa­va­sa­rio se­si­jo­je.

Sei­mas jau svars­to siū­ly­mą iki 2017 me­tų lie­pos ati­dė­ti da­lies so­cia­li­nio mo­de­lio įsta­ty­mų įsi­ga­lio­ji­mą – tai leis­tų ki­tą­met su­tau­py­ti apie 80 mln. eu­rų. An­tra­die­nį Sei­me pla­nuo­tos dis­ku­si­jos ati­dė­tos ki­tam po­sė­džiui, nes pa­tai­sas no­ri įver­tin­ti nau­jo­ji Vy­riau­sy­bė.

Pa­gal „vals­tie­čių“ ir so­cial­de­mo­kra­tų siū­lo­mus pa­kei­ti­mus, iš Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo siū­lo­ma iš­brauk­ti nuo­sta­tą, kad iki lie­pos su­da­ro­moms ter­mi­nuo­toms dar­bo su­tar­tims ne­dar­bo drau­di­mo įmo­kos ta­ri­fas bū­tų di­di­na­mas du­kart. Taip pat siū­lo­ma vi­siš­kai at­šauk­ti Sei­mo anks­čiau nu­ma­ty­tas „Sod­ros“ įmo­kų lu­bas ir keis­ti val­džios įsi­pa­rei­go­ji­mą darb­da­viams kas­met po 1 pro­cen­ti­nį punk­tą ma­žin­ti darb­da­vio įmo­ką „Sod­rai „, ku­ri da­bar sie­kia 31 pro­cen­tą.

S.Skver­ne­lis Sei­me yra tei­gęs, kad dia­lo­gas su so­cia­li­niais par­tne­riais – pro­fe­si­nė­mis są­jun­go­mis ir darb­da­viais – lei­džia teig­ti, kad po pus­me­čio tai­sy­mo so­cia­li­nis mo­de­lis bus „vi­siš­kai ki­toks“.

Lie­tu­va Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pra­šo nau­ją so­cia­li­nį mo­de­lį pri­pa­žin­ti struk­tū­ri­ne re­for­ma ir su juo su­si­ju­sioms iš­lai­doms tai­ky­ti iš­ly­gą, skai­čiuo­jant 2017 me­tų vie­šų­jų fi­nan­sų de­fi­ci­tą. Šios iš­lai­dos da­bar sie­kia 243 mln. eu­rų ir su­da­ro apie 0,6 proc. prog­no­zuo­ja­mo bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to.

Lap­kri­čio pra­džio­je bai­gian­tys ka­den­ci­ją par­la­men­ta­rai Dar­bo ko­dek­są šiek tiek pa­tai­sė. Pa­kei­ti­mai pri­im­ti, at­siž­vel­giant į pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės pa­sta­bas. Ta­da par­la­men­ta­rai nu­ta­rė ve­to at­mes­ti, bet pa­gal pre­zi­den­tės siū­ly­mus teik­ti pa­tai­sas ir pa­to­bu­lin­ti ko­dek­są. Sei­mas pri­ėmė pa­kei­ti­mus dėl še­šių pre­zi­den­tės pa­sta­bų, o dar į 13 kol kas ne­at­siž­vel­gė.