Seimas mokyklų vadovų kadencijų neribos
Sei­mas pa­si­sa­kė už tai, kad mo­kyk­lų va­do­vai į dar­bą bū­tų ski­ria­mi pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­jai ir šios ka­den­ci­jos ne­bū­tų ri­bo­ja­mos.

Par­la­men­tas an­tra­die­nį svars­ty­da­mas pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės ini­ci­juo­tas Švie­ti­mo įsta­ty­mo pa­tai­sas pri­ta­rė kon­ser­va­to­riaus An­ta­no Ma­tu­lo siū­ly­mui, ku­riuo at­si­sa­ko­ma mo­kyk­lų va­do­vų ka­den­ci­jų ri­bo­ji­mo.

Pri­ta­rus įsta­ty­mo pro­jek­tą iš es­mės kei­čian­čiam siū­ly­mui, jo svars­ty­me pa­da­ry­ta per­trau­ka. Už tai, kad ka­den­ci­jos ne­bū­tų ri­bo­ja­mos, bal­sa­vo 68 Sei­mo na­riai, prieš bu­vo 32 ir su­si­lai­kė 12 par­la­men­ta­rų.

A.Ma­tu­lo siū­ly­mą par­ėmė Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų, So­cial­de­mo­kra­tų, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos, „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ frak­ci­jos, da­lis Li­be­ra­lų są­jū­džio bei Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jų at­sto­vų. Prieš bu­vo ir su­si­lai­kė di­des­nė da­lis „vals­tie­čių“ bei da­lis li­be­ra­lų.

Prieš ka­den­ci­jas pa­si­sa­kęs kon­ser­va­to­rius Ri­man­tas Jo­nas Da­gys tvir­ti­no, kad „žai­di­mas su to­mis ka­den­ci­joms yra iš pri­nci­po bep­ras­miš­kas“, ir yra ki­tų prie­mo­nių už­ti­krin­ti, kad va­do­vau­jan­čias par­ei­gas ei­tų tam tin­ka­mi as­me­nys – per ver­ti­ni­mus, at­es­ta­vi­mą ir t.t.

„Už­sis­to­vė­ji­mo prob­le­mos yra nor­ma­liai spren­džia­mos, o ka­den­ci­jų įve­di­mas yra toks ne­pa­si­ti­kė­ji­mas, ma­no gal­va, že­mi­na mū­sų žmo­nes, ku­rie nor­ma­liai dir­ba, au­ko­ja vi­są sa­vo gy­ve­ni­mą, pa­skui yra pri­vers­ti kaž­kur ro­tuo­tis, iš­va­žiuo­ti į ki­tą vie­tą. Mes to­kiu bū­du ti­krai ne­pa­ger­bia­me to­kių žmo­nių, ku­rie ge­rai dir­ba“, – kal­bė­jo R.J.Da­gys.

Sei­mo na­rių miš­rios gru­pės at­sto­vas Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius pa­si­sa­kė už kai­tą ir po­ky­čius, klaus­da­mas, ar iš­ties Sei­mas no­ri „gin­ti tuos, ku­rie daug me­tų už­ge­su­sio­mis aki­mis ei­na į mo­kyk­lą ir vai­di­na di­rek­to­rius“.

„A­pie tai mes kal­ba­me, kad yra di­de­lė da­lis va­do­vų, ku­rie šian­dien ne­ati­tin­ka sa­vo laik­me­čio ir ši­tas pa­laips­nis kai­tos me­cha­niz­mas, ma­nau nu­kreip­tas į tai, kad mes tai ga­lė­tu­me tu­rė­ti“, – sa­kė G.Ste­po­na­vi­čius.

Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to va­do­vas „vals­tie­tis“ Eu­ge­ni­jus Jo­vai­ša kal­bė­jo, kad su ko­mi­te­to pa­tai­sy­mais pro­jek­tas „iš­lai­ko so­cia­li­nį jau­tru­mą“, nes lei­džia il­gai dir­ban­tiems di­rek­to­riams dar kar­tą pre­ten­duo­ti į par­ei­gas ir nu­ma­to pe­rei­na­mą­jį lai­ko­tar­pį, bet pa­brė­žė po­rei­kį mo­kyk­loms pri­si­tai­ky­ti prie kai­tos.

„Šian­dien Lie­tu­va gy­ve­na to­kį lai­ką, kai grei­tai vis­kas kei­čia­si. Aš žiū­riu į sa­vo kom­piu­te­rį, į sa­vo te­le­fo­ną ir per pen­ke­rius me­tus ma­tau di­džiu­lę, pro­tu ne­su­vo­kia­mą pa­žan­gą. Ši pa­žan­ga, šis grei­tis ne­ga­li ap­lenk­ti mo­kyk­los. Mo­kyk­la tu­ri taip pat grei­tai ma­ty­ti, ko ji mo­ko, kam ji ren­gia, ko­kiam gy­ve­ni­mui ji ren­gia sa­vo vai­ką. Čia mo­kyk­los va­do­vo in­dė­lis yra la­bai di­de­lis, to ne­ga­li­ma ne­ver­tin­ti“, – sa­kė E.Jo­vai­ša.

Sei­mo Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas A.Ma­tu­lo pa­siū­ly­mą siū­lė at­mes­ti ir bal­suo­ti už nuo­sta­tas, ku­rios įve­da pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­ją mo­kyk­los va­do­vui ir ap­ri­bo­ja, kad šias par­ei­gas to­je pa­čio­je švie­ti­mo įstai­go­je bū­tų ga­li­ma ei­ti ne dau­giau kaip dvi ka­den­ci­jas iš ei­lės.

Šis spren­di­mas ko­mi­te­te bu­vo pri­im­tas mi­ni­ma­lia pers­va­ra, už bal­sa­vus ke­tu­riems na­riams iš aš­tuo­nių da­ly­va­vu­sių bal­sa­vi­me, lė­mė ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko E.Jo­vai­šos bal­sas.

Taip pat ke­tu­ri ko­mi­te­to na­riai, „vals­tie­čiai“ Auš­ra Pa­pir­tie­nė, Kęs­tu­tis Smir­no­vas, kon­ser­va­to­rius Ed­mun­das Pu­pi­nis ir so­cial­de­mo­kra­tė Ra­min­ta Po­po­vie­nė pa­tei­kė at­ski­rą­ją nuo­mo­nę.

Šių Sei­mo na­rių po­žiū­riu, įve­dus mo­kyk­los di­rek­to­riams ka­den­ci­jas ir ri­bo­jant jų skai­čių ga­li pri­trūk­ti va­do­vų, nes švie­ti­mo įstai­gos va­do­vu ga­li dirb­ti tik as­muo, tu­rin­tis pe­da­go­gi­nį iš­si­la­vi­ni­mą ir tin­ka­mą va­dy­bi­nę kom­pe­ten­ci­ją, o to­kių spe­cia­lis­tų ša­ly­je nė­ra daug.

„Siū­lo­mas re­gu­lia­vi­mas taip pat ne­spren­džia prob­le­mos, kaip pri­trauk­ti aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos va­do­vus iš di­džių­jų mies­tų į ra­jo­nus, pro­jek­te nė­ra nu­ma­ty­tos jų mo­bi­lu­mo ga­li­my­bės ir ga­ran­ti­jos“, – taip pat at­ski­ra nuo­mo­ne par­eiš­kė ko­mi­te­to na­riai.

ŠMK pri­ta­rė ša­lies va­do­vės pa­grin­di­nei nuo­sta­tai dėl ka­den­ci­jų, ta­čiau kar­tu įra­šė pa­pil­do­mas ga­ran­ti­jas bu­vu­siems va­do­vams, pvz., di­rek­to­riui, jei jo veik­la bu­vo įver­tin­ta ge­rai, esant ga­li­my­bei pa­siū­ly­ti ki­tas par­ei­gas vie­ša­ja­me sek­to­riu­je.

Taip pat ŠMK va­do­vas „vals­tie­tis“ Eu­ge­ni­jus Jo­vai­ša pa­siū­lė il­ga­me­čiams mo­kyk­los di­rek­to­riams leis­ti da­ly­vau­ti kon­kur­se dėl dar vie­nos ka­den­ci­jos, o il­gai dir­ban­čius va­do­vus pa­keis­ti per 2019–2021 me­tus.

Pre­zi­den­tė siū­lė, kad dau­giau kaip de­šimt me­tų tai pa­čiai mo­kyk­lai va­do­vau­jan­tys di­rek­to­riai įsi­ga­lio­jus įsta­ty­mui to­liau par­ei­gas ei­tų vie­ne­rius me­tus, ir tai bū­tų pri­ly­gi­na­ma jų an­trai ka­den­ci­jai.

Lie­tu­vos mo­kyk­lų va­do­vų aso­cia­ci­ja ne­pri­ta­ria siū­ly­mui vi­siems mo­kyk­lų va­do­vams įves­ti ka­den­ci­jas. Mo­kyk­lų va­do­vai aiš­ki­na, kad ir da­bar už­ten­ka ins­tru­men­tų at­leis­ti ne­tin­ka­mai dir­ban­čius va­do­vus.