Seimas mėgaujasi neįteisintomis atostogomis
Per pa­sta­rą­sias aš­tuo­nias sa­vai­tes tarp Sei­mo ru­dens ir pa­va­sa­rio se­si­jų par­la­men­ti­niai ko­mi­te­tai, tu­rin­tys reng­ti ir svars­ty­ti bū­si­mų­jų dar­bų pro­jek­tus, dir­ba lais­vu gra­fi­ku. Vie­ni ko­mi­te­tai iš vi­so ne­pla­nuo­ja po­sė­džių, ki­ti ža­da rink­tis kar­tą ar­ba du. „Sei­mo na­riai rea­liai dir­ba vos die­ną per be­veik du mė­ne­sius, nes vie­nas ko­mi­te­to po­sė­dis trun­ka ke­lias va­lan­das, o ki­tas lai­kas tarp se­si­jų pa­ver­čia­mas at­os­to­go­mis“, – tvir­ti­no kons­ti­tu­ci­nės tei­sės ži­no­vas prof. Vy­tau­tas Sin­ke­vi­čius.

Nors nuo sau­sio 17 die­nos, kai nau­ja­sis Sei­mas bai­gė pra­tęs­tą ru­dens se­si­ją, iki ko­vo 10-osios, kai rink­sis į pa­va­sa­rio po­sė­džius, bal­sa­vi­mai dėl įsta­ty­mų ne­vyks­ta, par­la­men­ta­rai pri­va­lo ir to­liau vyk­dy­ti sa­vo par­ei­gas rin­kė­jams.

„Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas sa­vo nu­ta­ri­muo­se ke­lis kar­tus yra nu­ro­dęs, kad lai­ko­tar­piai tarp pa­va­sa­rio ir ru­dens se­si­jų ne­ga­li bū­ti lai­ko­mi Sei­mo na­rių at­os­to­go­mis. Sei­mas tu­rė­tų spe­cia­liu įsta­ty­mu nu­ma­ty­ti, ka­da jis ne­dir­ba. Pri­im­ti to­kį įsta­ty­mą ban­dy­ta ke­lis kar­tus, ta­čiau su­si­da­ro įspū­dis, kad iš tie­sų to pa­da­ry­ti ne­no­ri­ma – Sei­mo na­riams la­bai pa­to­gu tu­rė­ti to­kį il­gą ir ne­re­gu­liuo­ja­mą lai­ko­tar­pį, su­si­ta­rus ne­reng­ti ko­mi­te­tų po­sė­džių, ir tuos mė­ne­sius iš­nau­do­ti sa­vo reik­mėms, gau­nant ir at­ly­gi­ni­mą, ir vi­sas ki­tas iš­mo­kas“, – aiš­ki­no vie­nas iš Kons­ti­tu­ci­jos ren­gė­jų, My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius V. Sin­ke­vi­čius.

Sei­mo pir­mi­nin­ko Vik­to­ro Pra­nckie­čio tei­gi­mu, par­la­men­ta­rų veik­lo­je jo­kių per­trau­kų ne­ga­li bū­ti. „Tarp se­si­jų Sei­mas taip pat pri­va­lo dirb­ti, idant vi­suo­me­nė­je net ne­kil­tų min­čių, kad par­la­men­ta­rai at­os­to­gau­ja“, – dien­raš­čiui „Lie­tu­vos ži­nios“ sa­kė Sei­mo va­do­vas.

Lietuva yra viena iš nedaugelio Europos valstybių, kur numatytas toks ilgas laikotarpis (beveik penki mėnesiai per metus) be parlamento posėdžių. Alinos Ožič nuotrauka

Dėl vie­no klau­si­mo neposėdžiaus

Kaip ži­no­ma, Sei­mas kas­met ren­ka­si į dvi ei­li­nes pa­va­sa­rio ir ru­dens se­si­jas. Pa­va­sa­rio se­si­ja pra­si­de­da ko­vo 10 die­ną ir bai­gia­si bir­že­lio 30-ąją, o ru­dens trun­ka nuo rug­sė­jo 10-osios iki gruo­džio 23 die­nos, tai­gi par­la­men­ta­rai ga­li ne­po­sė­džiau­ti be­veik pen­kis mė­ne­sius per me­tus. Pa­sak V. Sin­ke­vi­čiaus, Lie­tu­va yra vie­na iš ne­dau­ge­lio Eu­ro­pos vals­ty­bių, kur nu­ma­ty­tas toks il­gas lai­ko­tar­pis be po­sė­džių. Taip esą bu­vo ap­sisp­ręs­ta ti­kin­tis, kad tarp se­si­jų po­li­ti­kai vi­są sa­vo ener­gi­ją skirs dar­bui ko­mi­te­tuo­se, rengs pro­jek­tus, dis­ku­si­jas, o per se­si­jų po­sė­džius tik ap­tars li­ku­sias de­ta­les ir pri­ims tei­sės ak­tus.

„De­ja, lai­kas par­odė, jog Kons­ti­tu­ci­jos ren­gė­jai bu­vo nai­vūs ma­ny­da­mi, kad ir Sei­mo na­riai – Tau­tos at­sto­vai – taip su­pras Kons­ti­tu­ci­jos nuo­sta­tas, kad jiems pir­miau­sia rū­pės vi­suo­me­nės ir vals­ty­bės rei­ka­lai, vie­ša­sis in­te­re­sas. Pra­kti­ka par­odė, kad lai­ką tarp se­si­jų Sei­mo na­riai trak­tuo­ja vi­siš­kai ki­taip“, – sa­kė V. Sin­ke­vi­čius.

Per pa­sta­rą­jį lai­ko­tar­pį tarp se­si­jų net trys iš 15 par­la­men­ti­nių ko­mi­te­tų yra ap­sisp­ren­dę aps­kri­tai ne­po­sė­džiau­ti ar­ba po­sė­džių da­tos dar nė­ra skel­bia­mos. Svar­bių klau­si­mų, dėl ku­rių rei­kė­tų su­si­rink­ti bent kar­tą per du mė­ne­sius, ne­iš­ki­lo val­dan­čio­sios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) ly­de­rio Ra­mū­no Kar­baus­kio va­do­vau­ja­mam Kul­tū­ros, jo frak­ci­jos na­rių Ag­nės Ši­rins­kie­nės ži­nio­je esan­čiam Svei­ka­tos rei­ka­lų (SRK) bei And­rie­jaus Stan­či­ko Kai­mo rei­ka­lų (KRK) ko­mi­te­tams – pa­gal ofi­cia­lias dar­bot­var­kes jie nė­ra nu­ma­tę nė vie­no po­sė­džio.

Po vie­ną po­sė­dį skel­bia su­ren­gę ar dar tik pla­nuo­jan­tys Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių, Tei­sės ir tei­sėt­var­kos (TTK), Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tai. Du po­sė­džius per be­veik du mė­ne­sius yra pa­skel­bę Ap­lin­kos, Au­di­to, Eko­no­mi­kos, So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo bei Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tai. Ak­ty­viau­siai mi­ni­mu lai­ko­tar­piu dir­ba LVŽS frak­ci­jos at­sto­vo Vy­tau­to Ba­ko va­do­vau­ja­mas Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas – per aš­tuo­nias sa­vai­tes nu­ma­ty­ti pen­ki jo po­sė­džiai.

Kaip „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė KRK va­do­vas A. Stan­či­kas, nors ofi­cia­lio­je dar­bot­var­kė­je tai dar ne­skel­bia­ma, jam pri­klau­san­tys par­la­men­ta­rai tarp se­si­jų ke­ti­na rink­tis į vie­ną po­sė­dį, pla­nuo­ja­mą va­sa­rio 15 die­ną. „Sei­mo na­riai tarp se­si­jų dir­ba su rin­kė­jais, pla­nuo­ja sa­vo lai­ką. Ar bū­ti­na dėl vie­no ar ke­lių ne­di­de­lių klau­si­mų vi­siems su­va­žiuo­ti į Sei­mą? Rei­kia ir par­la­men­ti­nes lė­šas tau­py­ti. Tai, ką esa­me su­pla­na­vę, da­ro­me, ren­ka­si ko­mi­te­to dar­bo gru­pės, ir ma­ne vi­sa­da Sei­me ga­li­te ras­ti“, – aiš­ki­no pir­mą ka­den­ci­ją par­la­men­te dir­ban­tis po­li­ti­kas.

Kvies­ti dar ne­pas­kelb­tą po­sė­dį ža­da ir SRK va­do­vė A. Ši­rins­kie­nė – tai esą bus pa­da­ry­ta ga­vus lau­kia­mą in­for­ma­ci­ją iš Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos. „Kas­sa­vai­ti­nių po­sė­džių ne­tu­ri ir ki­ti ko­mi­te­tai, nes pa­pras­tai jų dar­be tarp Sei­mo se­si­jų pa­gal sta­tu­tą da­ro­ma mė­ne­sio per­trau­ka“, – kal­bė­jo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė.

Vytautas Sinkevičius: "Seimo nariams labai patogu turėti tokį ilgą ir nereguliuojamą laikotarpį, susitarus nerengti komitetų posėdžių, ir tuos mėnesius išnaudoti savo reikmėms, gaunant ir atlyginimą, ir visas kitas išmokas.“ mruni.lt nuotrauka

Ig­no­ruo­ja Konstituciją

Sei­mo sta­tu­te iš tie­sų nu­ma­ty­ta, kad tarp ei­li­nių par­la­men­to se­si­jų „pap­ras­tai da­ro­ma ko­mi­te­tų dar­bo vie­no mė­ne­sio per­trau­ka“. V. Sin­ke­vi­čiaus ma­ny­mu, to­kį spren­di­mą pri­ėmęs Sei­mas ig­no­ra­vo KT, ku­ris ne kar­tą kons­ta­ta­vo, kad lai­ko­tar­pis tarp se­si­jų ne­ga­li bū­ti lai­ko­mas po­li­ti­kų at­os­to­go­mis.

„Kai ku­rie par­la­men­ta­rai aiš­ki­na, kad tuo me­tu jie su­si­ti­ki­nė­ja su rin­kė­jais. Bet jei­gu po­li­ti­kas va­sa­rą va­žiuo­ja gry­bau­ti, jis ir­gi ga­li ti­kė­tis ten su­tik­ti rin­kė­ją. Žie­mą skren­da sli­di­nė­ti – ant kal­no ir­gi ga­li bū­ti po­ten­cia­lus rin­kė­jas. Ši­taip aiš­kin­ti Kons­ti­tu­ci­jos ne­ga­li­me. Ji aiš­kiai rei­ka­lau­ja, kad Sei­mas nu­sta­ty­tų lai­ką, ka­da ne­vyks­ta po­sė­džiai ir vi­si jo na­riai ne­dir­ba“, – ti­ki­no vie­nas Kons­ti­tu­ci­jos ren­gė­jų.

Pri­im­ti Sei­mo na­rių par­ei­gas, tei­ses ir ga­ran­ti­jas reg­la­men­tuo­jan­tį įsta­ty­mą, ku­ria­me bū­tų nu­ma­ty­tas ir par­la­men­ta­rų at­os­to­gų lai­ko­tar­pis, Sei­mas ža­da nuo 2004-ųjų, kai tai pa­da­ry­ti įpa­rei­go­jo KT. Pri­im­ti spren­di­mą bu­vo be­veik pa­vy­kę 2011 me­tais, bet pa­sku­ti­nio bal­sa­vi­mo me­tu tuo­me­ti­niai par­la­men­ta­rai įsta­ty­mo pro­jek­tą at­me­tė.

Pa­sak Sei­mo pir­mi­nin­ko V. Pra­nckie­čio, grįž­ti prie šio klau­si­mo par­la­men­ta­rai ren­gia­si ar­tė­jan­čios Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jos me­tu. „Dar­bo gru­pė (ren­gian­ti Sei­mo na­rių dar­bo są­ly­gas reg­la­men­tuo­jan­tį įsta­ty­mą – aut.) jau dir­ba. Pro­jek­tas tu­ri bū­ti par­eng­tas iki ba­lan­džio 30 die­nos, tuo­met bus dau­giau aiš­ku­mo. Ži­no­ma, siū­lau vi­siems Sei­mo na­riams vie­šin­ti dar­bot­var­kes, kad rin­kė­jai ži­no­tų, kur šiuo me­tu yra jų iš­rink­tas Sei­mo na­rys ir kaip jis vyk­do rin­kė­jams duo­tą pa­ža­dą dirb­ti“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ kal­bė­jo Sei­mo va­do­vas.

Pikt­nau­džia­vi­mas sa­vo galiomis

Il­ga­me­tis Sei­mo TTK va­do­vas so­cial­de­mo­kra­tas Ju­lius Sa­ba­taus­kas abe­jo­ja, ar pa­va­sa­rio se­si­jos me­tu po­li­ti­kams pa­ga­liau pa­vyks su­si­tar­ti dėl jų dar­bo są­ly­gas reg­la­men­tuo­jan­čio įsta­ty­mo pri­ėmi­mo. „Sei­mo TTK du kar­tus yra tei­kęs to­kį pro­jek­tą. Vie­ną kar­tą jam po pa­tei­ki­mo net bu­vo pri­tar­ta, bet bal­suo­jant dėl pri­ėmi­mo jis at­mes­tas. 141 Sei­mo na­rys ne­re­tai tu­ri skir­tin­gas nuo­mo­nes, ir su­de­rin­ti vi­sų po­zi­ci­jas nė­ra pa­pras­ta“, – kal­bė­jo par­la­men­ta­ras.

Pa­sak J. Sa­ba­taus­ko, prieš še­še­rius me­tus svars­tant par­la­men­ta­rų ga­ran­ti­jų klau­si­mą į vie­šu­mą iš­ki­lo šio tei­sės ak­to pri­ėmi­mą stab­dan­tys po­li­ti­kų in­te­re­sai. „Ta­me pro­jek­te bu­vo nu­ma­ty­tos ne tik Sei­mo na­rių at­os­to­gos, bet ir dau­ge­lis ki­tų da­ly­kų, pa­vyz­džiui, ki­to­kia kom­pen­sa­ci­jų už par­la­men­ta­rų ke­lio­nėms pas rin­kė­jus su­nau­do­ja­mus de­ga­lus tvar­ka, sie­jant jų pa­nau­do­tą kie­kį su tuo, ko­kiu at­stu­mu nuo sos­ti­nės nu­to­lę po­li­ti­kų biu­rai. Sei­mo na­riai, iš­rink­ti ne­to­li Vil­niaus, pa­gal nau­ją įsta­ty­mą tu­rė­ję lik­ti be to­kių kom­pen­sa­ci­jų ar gau­ti ge­ro­kai ma­žes­nes su­mas, iš kar­to li­ko ne­pa­ten­kin­ti. Taip pat bu­vo nu­ma­ty­ta at­si­sa­ky­ti Sei­mo vieš­bu­čio, o vie­toj to būs­to sos­ti­nė­je ne­tu­rin­tiems po­li­ti­kams mo­kė­ti nuo­mpi­ni­gius. Ži­nau, kai ku­rie Sei­mo na­riai bal­sa­vo prieš įsta­ty­mą, nes ne­no­rė­jo kraus­ty­tis iš par­la­men­to vieš­bu­čio“, – pa­sa­ko­jo TTK va­do­vas.

Op­ti­mis­tiš­kai nau­jo­jo Sei­mo pla­nų ne­ver­ti­na ir V. Sin­ke­vi­čius. „Di­de­lio no­ro keis­ti da­bar­ti­nę si­tua­ci­ją Sei­me ne­ma­tau. Įsi­vaiz­duo­ki­te – tiek me­tų po­li­ti­kai tu­rė­jo be­veik 5 mė­ne­sius lais­vo lai­ko. Kas gi da­bar no­rė­tų nu­sis­ta­ty­ti 45 die­nų at­os­to­gas, o vi­sas ki­tas dirb­ti? Jų vie­to­je, esant da­bar­ti­nei si­tua­ci­jai, kai vals­ty­bė­je tiek ne­išsp­ręs­tų klau­si­mų, aš aps­kri­tai iš Sei­mo ne­iš­lįs­čiau. Sė­dė­ki­te, svars­ty­ki­te, juk tam jus ir rin­ko­me. Bet ką tu jiems pa­da­ry­si... Šiuo at­ve­ju ma­tau pikt­nau­džia­vi­mą sa­vo ga­lio­mis, nu­sta­tant sau pa­lan­kų tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą, ku­ris la­bai daž­nai nė­ra su­de­rin­tas su Kons­ti­tu­ci­ja“, – sa­kė tei­si­nin­kas.