Seimas linkęs uždrausti prekybos tinklams dirbti per šventes
Di­die­ji pre­ky­bos cen­trai per di­džią­sias šven­tes at­ei­ty­je ga­li bū­ti už­da­ry­ti – Sei­mas nu­si­tei­kęs užd­raus­ti jiems dirb­ti per Ve­ly­kas, Ka­lė­das, sau­sio 1-ąją, Va­sa­rio 16-ąją, ge­gu­žės 1-ąją, bir­že­lio 24-ąją bei ki­to­mis šven­čių die­no­mis, ku­rių per me­tus pa­pras­tai bū­na 15-ka.

Sei­mas an­tra­die­nį pri­ta­rė so­cial­de­mo­kra­to Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to na­rio Bro­niaus Pa­užos pa­tai­sai: už Maž­me­ni­nės pre­ky­bos įmo­nių ne­są­ži­nin­gų veiks­mų drau­di­mo įsta­ty­mo pa­tai­są bal­sa­vo 68, prieš – 5, o su­si­lai­kė 21 par­la­men­ta­ras. Ga­lu­ti­nai dėl jos Sei­mas ap­sisp­ręs vė­liau.

„Di­die­ji pre­ky­bos tink­lai šven­čių die­no­mis dirb­da­mi ne­svei­kai kon­ku­ruo­ja su ma­žom pre­ky­bos įmo­nė­mis, ati­mda­mi klien­tus“, – tei­gė B. Pa­uža.

Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to va­do­vui „tvar­kie­čiui“ Re­mi­gi­jui Že­mai­tai­čiui prog­no­zuo­jant, kad pre­ky­bi­nin­kams ne­lei­dus dirb­ti per šven­tes, „bū­tų pra­ran­da­mi ga­na di­de­li mo­kes­čiai“, ta­čiau tuo su­abe­jo­jo so­cial­de­mo­kra­tė Bi­ru­tė Vė­sai­tė.

„Mo­kes­čiai ti­krai ne­bū­tų pra­ran­da­mi, nes žmo­nės ma­žiau ne­val­go. Ti­krai tai bū­tų smul­kioms pre­ky­bi­nėms įmo­nė­lėms ga­li­my­bė dirb­ti“, – tei­gė par­la­men­ta­rė. Pa­sak jos, kai ku­rio­se Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­se, ypač kur yra di­de­lių plo­tų pre­ky­bos cen­trai, jie šven­čių die­no­mis ir sa­vait­ga­liais ne­dir­ba.

„Tai ra­di­ka­lus siū­ly­mas, bet ne­įver­ti­nus vi­sų pa­sek­mių“, – tei­gė Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to nays kon­ser­va­to­rius Jur­gis Raz­ma.

Jis prog­no­za­vo ga­li­mus dar­buo­to­jų at­lei­di­mus, jei­gu Sei­mas užd­raus­tų pre­ky­bą šven­čių die­no­mis. Par­la­men­ta­ras taip pat su­abe­jo­jo, kaip nau­ją tvar­ką pri­ims gy­ven­to­jai.