Seimas leido sodininkams auginti pluoštines kanapes
Sei­mas, 47 par­la­men­ta­rams bal­sa­vus už, 10 – prieš, 23 su­si­lai­kius, pri­ėmė Pluoš­ti­nių ka­na­pių įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­mis lei­do so­di­nin­kams au­gin­ti ne­di­de­lį kie­kį pluoš­ti­nių ka­na­pių.

Šiuo me­tu ga­lio­jan­čia­me įsta­ty­me įtvir­tin­tas nau­jas ter­mi­nas – „pluoš­ti­nės ka­na­pės so­di­nin­kys­tei“ – tai yra pluoš­ti­nės ka­na­pės ag­ro­tech­ni­niais ar fi­to­sa­ni­ta­ri­niais tiks­lais au­gi­na­mos tarp ki­tų so­do ar dar­žo au­ga­lų ar­ba ša­lia jų. Pluoš­ti­nių ka­na­pių so­di­nin­kys­tei au­gin­to­jas ga­li au­gin­ti pluoš­ti­nių ka­na­pių au­ga­lus ne di­des­nia­me kaip 0,1 ha že­mės val­dos plo­te, sė­da­mas iki 20 šių au­ga­lų vie­ne­tų į 0,01 ha. Šiuo­se ma­žuo­se plo­te­liuo­se, au­gi­nant pluoš­ti­nes ka­na­pes, ne­bus rei­ka­lau­ja­ma im­ti THC ty­ri­mo, ra­šo­ma Sei­mo pra­ne­ši­me spau­dai.

At­siž­vel­giant į tai, kad iki šiol ga­lio­jęs lei­di­mas au­gin­ti tik įtei­sin­tų veis­lių pluoš­ti­nes ka­na­pes, t. y. tų, ku­rios jau yra Eu­ro­pos Są­jun­gos že­mės ūkio au­ga­lų rū­šių veis­lių bend­ra­ja­me ka­ta­lo­ge, su­da­rė kliū­tis nau­jų veis­lių iš­ve­di­mui ir moks­li­niams ty­ri­mams įsta­ty­me įtvir­tin­ta iš­im­tis au­gi­nant šiuos au­ga­lus moks­lo, se­lek­ci­jos ir nau­jai Lie­tu­vo­je su­kur­tų veis­lių ūki­nio ver­tin­gu­mo ty­ri­mo, sie­kiant jas įra­šy­ti į Na­cio­na­li­nį au­ga­lų veis­lių są­ra­šą tiks­lais, lei­džiant plė­to­ti šių au­ga­lų se­lek­ci­ją. To­kiu bū­du su­da­rant ga­li­my­bę veis­ti Lie­tu­vos kli­ma­tui tin­ka­mes­nes pluoš­ti­nių ka­na­pių veis­les.

Įsta­ty­mu iš­spręs­ta vie­na iš di­džiau­sių pluoš­ti­nių ka­na­pių au­gi­ni­mo kliū­čių, kai ka­na­pių plo­tą ski­riant me­lio­ra­ci­jos grio­viui, ar ne­di­de­liam van­dens tel­ki­niui, kon­tro­liuo­jan­čios ins­ti­tu­ci­jos trak­tuo­ja kaip at­ski­rus lau­kus iš ku­rių im­ami at­ski­ri mė­gi­niai THC nu­sta­ty­mui. Pri­ėmus įsta­ty­mą bus įtvir­tin­ta, jog bar­je­ras iki 8 me­trų, ne­da­li­na vie­no lau­ko į du, to­kiu bū­du ūki­nin­kai su­tau­pys ne­ma­žai pi­ni­gų, nes vie­no ty­ri­mo kai­na sie­kia 141 eu­ro.

Nu­sta­ty­ta, kad tie­kia­mos rin­kai pluoš­ti­nių ka­na­pių sėk­los pa­kuo­tės eti­ke­tė­je, jei sėk­la tie­kia­ma iš ki­tų Eu­ro­pos eko­no­mi­nės erd­vės vals­ty­bių, ir (ar­ba) ser­ti­fi­ka­te, jei sėk­la im­por­tuo­ja­ma, tu­ri bū­ti nu­ro­do­mas veis­lės pa­va­di­ni­mas.

Pa­tai­sos įsi­ga­lios 2016 m. ba­lan­džio 1 d.