Seimas laukia kolegų iš Lenkijos ir Ukrainos
At­ėjus ei­lei Vil­niu­je su­reng­ti Lie­tu­vos Sei­mo, Len­ki­jos Sei­mo ir Ukrai­nos Aukš­čiau­sio­sios Ra­dos na­rių asamb­lė­ją, svars­to­ma ga­li­ma ren­gi­nio da­ta bei te­mos. Par­la­men­to Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tas (URK) pa­žy­mi, kad de­rė­tų keis­ti kai ku­riuos šia­me su­si­rin­ki­me mū­sų ša­liai at­sto­vau­jan­čius po­li­ti­kus.

Sei­mo va­do­vy­bė įpa­rei­go­jo URK pa­teik­ti siū­ly­mus dėl šios tri­ša­lės par­la­men­ti­nės asamb­lė­jos po­sė­džių mū­sų ša­ly­je ren­gi­mo. Ma­no­ma, kad toks aukš­to ly­gio ren­gi­nys ga­lė­tų vyk­ti pir­mo­je šių me­tų pu­sė­je. Dėl kon­kre­čios da­tos dar ta­ria­ma­si.

Ak­tua­liau­si klausimai

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Ge­di­mi­no Kir­ki­lo tei­gi­mu, tri­ša­lė asamb­lė­ja tu­rė­tų vyk­ti pa­va­sa­rį. Ta­čiau kon­kre­čios da­tos pa­skel­bi­mas – Sei­mo va­do­vės pre­ro­ga­ty­va. Par­la­men­to pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė LŽ sa­kė, kad dėl ga­li­my­bės pa­to­giu lai­ku at­vyk­ti į Lie­tu­vą bus ta­ria­ma­si su nau­juo­ju Ukrai­nos Aukš­čiau­sio­sios Ra­dos pir­mi­nin­ku, taip pat su Len­ki­jos at­sto­vais.

Pa­sak G. Kir­ki­lo, po­rei­kis su­si­rink­ti tri­jų ša­lių par­la­men­ta­rams ir ap­tar­ti svar­biau­sius klau­si­mus yra la­bai di­de­lis. „Jei­gu no­ri­me, kad to­kio po­bū­džio bend­ra­dar­bia­vi­mas rea­liai veik­tų, duo­tų re­zul­ta­tų, bū­ti­na su­si­tik­ti ir dis­ku­tuo­ti. Ma­nau, kad par­la­men­ti­niu po­žiū­riu tai yra la­bai ge­ras "'for­ma­tas". Jei­gu ukrai­nie­čiai su­ge­bės tuo pa­si­nau­do­ti, bus la­bai ge­rai. In­teg­ruo­da­mie­si į Eu­ro­pos Są­jun­gą (ES), mes iš­nau­do­jo­me vi­sus įma­no­mus par­la­men­ti­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo bū­dus, ir tai pa­si­tei­si­no“, - tei­gė jis.

Kei­čia­si požiūris

Lie­tu­vos, Len­ki­jos ir Ukrai­nos bend­ra­da­bia­vi­mas asamb­lė­jo­je iki šiol ne­bu­vo la­bai ak­ty­vus. G. Kir­ki­las pa­žy­mė­jo, kad taip nu­ti­ko dėl bu­vu­sios Ukrai­nos val­džios lai­ky­se­nos. „Anks­tes­nio pre­zi­den­to Vik­to­ro Ja­nu­ko­vy­čiaus val­do­mas par­la­men­tas ne­bu­vo la­bai en­tu­zias­tin­gai nu­si­tei­kęs. Da­bar at­ro­do, kad ukrai­nie­čiai ti­krai nu­si­tei­kę ak­ty­viau bend­ra­dar­biau­ti“, - kal­bė­jo jis.

Vals­ty­bių de­le­ga­ci­jas tri­ša­lė­je asamb­lė­jo­je su­da­ro maž­daug po 20 par­la­men­ta­rų. Pa­pras­tai asamb­lė­jos ren­gi­niai vyks­ta vie­ną ar­ba pu­san­tros die­nos. Vil­niu­je pla­nuo­ja­ma­me su­si­ti­ki­me, G. Kir­ki­lo nuo­mo­ne, de­rė­tų ap­tar­ti ke­lis pri­ori­te­ti­nius klau­si­mus: re­for­mas Ukrai­no­je, iš­šū­kius na­cio­na­li­niam sau­gu­mui, eko­no­mi­kos pa­dė­tį, eu­ro­pi­nę in­teg­ra­ci­ją. „U­krai­nai ga­lė­tų bū­ti nau­din­ga Lie­tu­vos ir Len­ki­jos re­for­mų, eu­roin­teg­ra­ci­jos pa­tir­tis. Jiems pa­de­da­me, ukrai­nie­čiai at­va­žiuo­ja į mū­sų ša­lį – mo­ky­mus jau pra­de­da­me“, - aiš­ki­no Sei­mo vicepirmininkas

Ne­stip­riau­sia sudėtis

Sei­mo URK va­do­vas, ir mū­sų ša­lies de­le­ga­ci­jos tri­ša­lė­je asamb­lė­jo­je pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Be­ne­dik­tas Juo­dka pa­brė­žė, jog ko­mi­te­te svars­tant klau­si­mą dėl asamb­lė­jos ra­do­si ne­ma­žai nuo­mo­nių, kad rei­kia per­žiū­rė­ti mū­sų de­le­ga­ci­jos su­dė­tį. Esą de­le­ga­ci­jo­je yra ir to­kių par­la­men­ta­rų, ku­rie ti­krai ne­pri­si­de­da prie efek­ty­vaus Sei­mo de­le­ga­ci­jos, o kar­tu ir vi­sos asamb­lė­jos dar­bo. „Ne­no­riu įžeis­ti kai ku­rių ko­le­gų Sei­mo na­rių, bet Lie­tu­vos de­le­ga­ci­ja tu­rė­tų bū­ti su­da­ry­ta iš par­la­men­ta­rų, ku­rie do­mi­si už­sie­nio po­li­ti­ka, svar­biau­siais svars­to­mais klau­si­mais. Kai ku­rios per­so­na­li­jos mū­sų de­le­ga­ci­jo­je yra par­ink­tos tie­siog pa­gal par­ti­nę li­ni­ją. Ma­no­me, jog no­rint, kad ši svar­bi asamb­lė­ja efek­ty­viai dirb­tų, rei­kia per­žiū­rė­ti de­le­ga­ci­jos su­dė­tį“, - nu­ro­dė B. Juo­dka.

Sei­mo URK pir­mi­nin­ko tei­gi­mu, esa­ma ne­ma­žai svar­bių klau­si­mų, ku­rie ga­lė­tų bū­ti įtrauk­ti į tri­ša­lės par­la­men­ti­nės asamb­lė­jos prog­ra­mą. Ta­čiau dau­giau­sia dė­me­sio tu­rė­tų bū­ti skir­ta Ukrai­nos, Len­ki­jos ir Bal­ti­jos ša­lių sau­gu­mo prob­le­moms, pa­gal­bos ka­ro kre­čia­mai Ukrai­nai ga­li­my­bėms ap­tar­ti.

Ini­cia­ty­va skai­čiuo­ja dešimtmetį

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo, Len­ki­jos Res­pub­li­kos Sei­mo bei Se­na­to ir Ukrai­nos Aukš­čiau­sio­sios Ra­dos na­rių asamb­lė­ja įsteig­ta 2005 me­tais Luc­ko mies­te Ukrai­no­je. Tri­ša­lė par­la­men­ti­nė asamb­lė­ja su­kur­ta sie­kiant įgy­ven­din­ti Ukrai­nos eu­ro­pi­nės ir eu­roat­lan­ti­nės in­teg­ra­ci­jos pla­nus.

Asamb­lė­jos stei­gia­mo­ji se­si­ja vy­ko 2008 me­tais Ki­je­ve. Jos me­tu pri­im­to­je dek­la­ra­ci­jo­je pa­žy­mi­ma bend­ra po­li­ti­nė va­lia plė­to­ti bend­ra is­to­ri­ne pa­tir­ti­mi, kul­tū­ri­ne ta­pa­ty­be ir eu­ro­pi­nė­mis ver­ty­bė­mis grin­džia­mus Lie­tu­vos, Len­ki­jos ir Ukrai­nos ge­ros kai­my­nys­tės san­ty­kius, įga­vu­sius stra­te­gi­nės par­tne­rys­tės po­bū­dį ir pri­si­de­dan­čius prie spar­tes­nės de­mo­kra­ti­jos ir sta­bi­lu­mo plė­tros re­gio­ne. Taip pat nu­ro­do­ma, kad re­mia­mas Ukrai­nos sie­kis tap­ti vi­sa­tei­se ES na­re ir iš­sa­ko­mas pa­si­ry­ži­mas pa­dė­ti ša­liai spren­džiant įsta­ty­mų de­ri­ni­mo pa­gal Bend­ri­jos rei­ka­la­vi­mus, Eu­ro­pos in­teg­ra­ci­jos pro­ce­so už­ti­kri­ni­mo ir ki­tus ak­tua­lius klau­si­mus. Vie­nas asamb­lė­jos pri­ori­te­tų – ir dvi­ša­lio bei tri­ša­lio bend­ra­dar­bia­vi­mo pre­ky­bos, eko­no­mi­kos sri­ty­se plė­tra.