Seimas kuria planus "liberalizuoti" Vytį
Sei­mo na­rių už­mo­jai par­la­men­to ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lė­je kas­dien ma­ty­ti vals­ty­bės her­bą ver­čia tai­sy­ti įsta­ty­mus. Jei nu­ma­ty­tos ko­rek­ci­jos bū­tų pa­lai­min­tos, lais­viau rink­tis Vy­čio at­vaiz­dą ga­lė­tų ir ki­tos vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos.

Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė tei­kia Vals­ty­bės her­bo, ki­tų her­bų ir her­bi­nių ženk­lų įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rios leis­tų lanks­čiau reg­la­men­tuo­ti Lie­tu­vos her­bo nau­do­ji­mą ins­ti­tu­ci­jų ir įstai­gų iš­ka­bo­se, po­sė­džių sa­lė­se bei dar­bo ka­bi­ne­tuo­se.

Ko­re­guo­ti įsta­ty­mą bū­ti­na no­rint Sei­mo ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lė­je pa­ka­bin­ti Vy­tį. At­lik­ti šį gar­bin­gą dar­bą iki Ko­vo 11-osios 25-me­čio, ku­rį mi­nė­si­me ki­tą­met, Sei­mo kan­ce­lia­ri­ją po­li­ti­kai įpa­rei­go­jo dar bir­že­lį. Ta­čiau pa­ve­di­mą puo­lu­siai vyk­dy­ti Sei­mo kan­ce­lia­ri­jai iš­ki­lo di­le­ma, koks Vy­čio at­vaiz­das - kla­si­ki­nis ar sti­li­zuo­tas - tu­rė­tų puo­šti sa­lę. Im­tis at­sa­ko­my­bės ji ne­drį­so ir pa­pra­šė su­kon­kre­tin­ti pa­ve­di­mą. Sa­lės ar­chi­tek­tų ir ki­tų spe­cia­lis­tų nuo­mo­ne, šio­je pa­tal­po­je la­biau­siai tik­tų sti­li­zuo­tas Vy­čio at­vaiz­das. Skai­čiuo­ja­ma, kad nau­ja­sis her­bas vals­ty­bės biu­dže­tui at­sieis apie 200 tūkst. li­tų.

Pa­leng­vins pa­si­rin­ki­mą

Įsta­ty­mas griež­tai reg­la­men­tuo­ja her­bo iš­vaiz­dą, jo nau­do­ji­mo tvar­ką ir ne­lei­džia jo­kios sa­vi­veik­los. Sei­mo val­dy­bai pri­ta­rus, L. Grau­ži­nie­nė pa­siū­lė par­la­men­ta­rams pri­pa­žin­ti ne­ga­lio­jan­čiu bir­že­lį pri­im­tą nu­ta­ri­mą. Kar­tu ji įre­gis­tra­vo mi­nė­to įsta­ty­mo pa­tai­sas.

Anot Sei­mo pir­mi­nin­kės, Lie­tu­vos vals­ty­bės her­bo eta­lo­no pie­ši­nį ati­tin­kan­čio vals­ty­bės her­bo nau­do­ji­mas ne vi­sa­da de­ra su pa­tal­pų ir pa­sta­tų kons­truk­ci­niais, ar­chi­tek­tū­ros ir sti­liaus rei­ka­la­vi­mais, to­dėl tiks­lin­ga nu­ma­ty­ti at­ve­jus, kai ga­li­ma nau­do­ti Lie­tu­vos vals­ty­bės her­bą, ati­tin­kan­tį eta­lo­no adap­tuo­tus pa­vyz­džius (pie­ši­nius). Da­bar­ti­nis įsta­ty­mas nu­ro­do, kad vals­ty­bės her­bas vė­lia­vo­se, her­bi­niuo­se ženk­luo­se, ins­ti­tu­ci­jų ir įstai­gų iš­ka­bo­se tu­ri ati­tik­ti eta­lo­ną.

Pa­tai­so­mis siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad vals­ty­bės her­bui ins­ti­tu­ci­jų ir įstai­gų iš­ka­bo­se, po­sė­džių sa­lė­se ir dar­bo ka­bi­ne­tuo­se tais at­ve­jais, kai her­bo, ati­tin­kan­čio eta­lo­no pie­ši­nį, nau­do­ji­mas par­ei­ka­lau­tų per­ne­lyg di­de­lių iš­lai­dų dėl kons­truk­ci­jos, ar­chi­tek­tū­ros, sti­liaus rei­ka­la­vi­mų, bū­tų ga­li­ma nau­do­ti sti­li­zuo­tus eta­lo­no pie­ši­nius.

Sku­bė­ti ne­ke­ti­na

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Al­gir­do Sy­so tei­gi­mu, val­dy­bos na­riai su­ta­rė, kad sku­bė­ti ir žūt­būt iki Ko­vo 11-osios pa­ka­bin­ti Vy­tį nė­ra rei­ka­lo. “Tu­ri­me pa­keis­ti nu­ta­ri­mą ir aiš­kiai nu­ro­dy­ti, ko­kį her­bą rei­kia ka­bin­ti”, - LŽ sa­kė jis. Anot par­la­men­ta­ro, to ne­pa­da­rę iš kar­to Sei­mo na­riai pa­sis­pen­dė spąs­tus.

Lai­ki­na­sis Sei­mo kanc­le­ris Ge­de­mi­nas Alek­so­nis pa­ti­ki­no, kad kan­ce­lia­ri­ja im­sis to­les­nių dar­bų, kai tik par­la­men­ta­rai pa­tiks­lins nu­ta­ri­mą. “Sku­bė­ti rei­kia pro­tin­gai. Juk tai aukš­čiau­sios ša­lies ins­ti­tu­ci­jos pa­grin­di­nė po­sė­džių sa­lė. Ir jei jau čia kas nors da­ro­ma, tai tu­ri bū­ti svar­bu, iš­ki­lu ir gra­žu tiek da­bar­ti­nei, tiek at­ei­nan­čioms kar­toms”, - LŽ tvir­ti­no jis.

Kaip LŽ jau ra­šė, he­ral­di­kos spe­cia­lis­tai, ar­chi­tek­tai, dai­li­nin­kai, Ko­vo 11-osios Ak­to sig­na­ta­rai, ku­rie bu­vo pa­kvies­ti ap­tar­ti her­bo ka­bi­ni­mo ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lė­je klau­si­mą prie “aps­kri­to­jo sta­lo”, vie­nin­gai pa­si­sa­kė už tai, kad nau­ją­ją po­sė­džių sa­lę puo­štų sti­li­zuo­tas Vy­čio at­vaiz­das. “Pro­jek­tuo­da­mi šią sa­lę bu­vo­me nu­ma­tę, jog čia bus pa­ka­bin­tas sti­li­zuo­tas me­ta­li­nis her­bas. Bet pri­trū­kus lai­ko ir pi­ni­gų to ne­bu­vo pa­da­ry­ta. Ir da­bar dėl Vy­čio lai­ko­mės tos pa­čios nuo­mo­nės”, - LŽ aiš­ki­no ži­no­mas ar­chi­tek­tas Vy­tau­tas Nas­vy­tis, vie­nas sa­lės kū­rė­jų (ji baig­ta sta­ty­ti 2007 me­tais).

Anot pro­fe­so­riaus, pa­sau­li­nė pra­kti­ka ro­do, kad par­la­men­tų rū­muo­se daž­niau­siai ka­bi­na­mi sti­li­zuo­ti vals­ty­bės her­bai. V. Nas­vy­tis pri­mi­nė, jog Vy­čiui ka­bin­ti bu­vo nu­ma­ty­ta ir įreng­ta spe­cia­li vie­ta. Da­bar sa­lės cen­tre pa­ka­bin­ta Tris­pal­vė, anot pa­šne­ko­vo, at­si­ra­do kaip komp­ro­mi­si­nis va­rian­tas. Ar­chi­tek­to nuo­mo­ne, iki Ko­vo 11-osios įgy­ven­din­ti to­kio pro­jek­to ti­krai ne­įma­no­ma. Jis su­ti­ko, kad sku­bė­ti ne­rei­kė­tų.

Klau­sys specialistų

Her­bo ka­bi­ni­mo ini­cia­to­rius Vy­tau­tas Ma­tu­le­vi­čius, pri­klau­san­tis Miš­riai Sei­mo na­rių gru­pei, yra pri­si­pa­ži­nęs, kad po­kal­biai su pro­fe­sio­na­liais dai­li­nin­kais pa­kei­tė jo po­žiū­rį į bū­si­mo her­bo sti­lių. “Ma­ne įti­ki­no, kad kla­si­ki­nis Vy­tis ne­de­rės prie mo­der­naus sa­lės in­ter­je­ro”, - LŽ yra sa­kęs po­li­ti­kas. Jis tei­gė per­žiū­rė­jęs ki­tų ša­lių par­la­men­tų in­ter­je­rus ir įsi­ti­ki­nęs, jog vi­sur her­bas de­ri­na­mas prie po­sė­džių sa­lės sti­liaus.

“Pa­vyz­džiui, Aus­tri­jo­je, ku­rios par­la­men­tas po­sė­džiau­ja kla­si­ki­nio sti­liaus sa­lė­je, ka­bo kla­si­ki­nis ere­lis, Vo­kie­ti­jos Bun­des­ta­ge - sti­li­zuo­tas ere­lis”, - dės­tė V. Ma­tu­le­vi­čius. Pa­sak po­li­ti­ko, nė vie­nas me­no kū­ri­nys ne­bus taip daž­nai ro­do­mas kaip ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lės Vy­tis, to­dėl ir at­sa­ko­my­bė yra iš­skir­ti­nė, klai­dos pa­da­ry­ti ne­va­lia. “E­su ti­kras, kad rei­kia pa­sik­liau­ti spe­cia­lis­tų nuo­mo­ne”, - pa­brė­žė Sei­mo na­rys.