Seimas ketina nustatyti prekybos mediena taisykles
Sei­mas links­ta nu­sta­ty­ti maž­me­ni­nės ir did­me­ni­nės pre­ky­bos me­die­na tvar­ką, ku­ri bus tai­ko­ma įgy­ven­di­nant urė­di­jų re­for­mą.

Sei­mas, bal­suo­da­mas už at­ski­rus pa­siū­ly­mus, an­tra­die­nį pri­ta­rė „vals­tie­čių“ iš Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to Kęs­tu­čio Ma­žei­kos ir Vir­gi­ni­jos Ving­rie­nės pa­tai­soms, nu­ma­tan­čioms nau­ją maž­me­ni­nės ir did­me­ni­nės pre­ky­bos me­die­na tvar­ką.

Už bal­sa­vo 83 Sei­mo na­riai, prieš – 9, o 24 par­la­men­ta­rai su­si­lai­kė. Ga­lu­ti­nis bal­sa­vi­mas vyks an­tra­die­nį vė­liau.

Sei­mas sie­kia nu­sta­ty­ti, kad did­me­ni­nė pre­ky­ba vals­ty­bi­niuo­se miš­kuo­se pa­ga­min­ta ža­lia­vi­ne me­die­na ir miš­ko kir­ti­mo lie­ka­no­mis bū­tų vyk­do­ma per elek­tro­ni­nę me­die­nos par­da­vi­mo sis­te­mą or­ga­ni­zuo­jant auk­cio­nus il­ga­lai­kėms (nuo tre­jų iki de­šim­ties me­tų truk­mės), pus­me­ti­nėms (še­šių mė­ne­sių truk­mės) ir trum­pa­lai­kėms (iki tri­jų mė­ne­sių truk­mės) su­tar­tims su­da­ry­ti.

Maž­me­ni­nė­je pre­ky­bo­je bū­tų par­duo­da­ma iki 7 proc. me­ti­nės pa­grin­di­nių miš­ko kir­ti­mų nor­mos ir miš­ko tar­pi­nio nau­do­ji­mo apim­ties. Maž­me­ni­nė­je pre­ky­bo­je par­duo­da­mas ne­nu­kirs­tas miš­kas ir ža­lia­vi­nė me­die­na, pri­ori­te­tą tei­kiant mal­ki­nės me­die­nos par­da­vi­mui gy­ven­to­jams.