Seimas įtvirtino garantijas šauktiniams
At­lik­ti pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą bus šau­kia­mi vy­rai nuo 19 iki 26 me­tų, jiems nu­ma­ty­tos ir spe­cia­lios iš­mo­kos už tar­ny­bą.

Par­la­men­ta­rai an­tra­die­nį pri­ėmė Ka­ro prie­vo­lės įsta­ty­mo pa­tai­sas. Už jas bal­sa­vo 90 Sei­mo na­rių, su­si­lai­kė du.

Pa­gal pa­tai­sas, į pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą bus šau­kia­mi vy­rai nuo 19 iki 26 me­tų. Sa­va­no­riš­kai at­ei­ti tar­nau­ti ga­lės 18-38 me­tų as­me­nys.

„Ti­kiu, kad dau­giau to­kių ne­at­sa­kin­gų eks­pe­ri­men­tų su gy­ny­ba, ko­kie įvy­ko su 2008 me­tais - ne­pa­si­ruo­šus su­stab­dy­ti, dau­giau ne­be­bus. Tu­ri­me pra­dė­ti tar­tis, kad nuo­sek­liai ei­si­me prie vi­suo­ti­nės ka­ro tar­ny­bos, kad po­ten­cia­lių prieš­ų at­gra­sy­mas bū­tų per­ma­nen­ti­nis“, - sa­kė bu­vu­si kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trė kon­ser­va­to­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė.

Šau­ki­mas bus vyk­do­mas te­ri­to­ri­niu pri­nci­pu. Pla­nuo­ja­ma su­da­ry­ti še­šias šau­kia­mų­jų ei­les pa­gal re­gio­nus. Tuo­met iš tų są­ra­šų bus at­rink­ti as­me­nys, ku­rie pa­gal įsta­ty­mo nor­mas ga­li bū­ti pa­šauk­ti at­lik­ti pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą.

Šau­ki­mo są­ra­šas bus su­da­ro­mas į jį at­si­tik­ti­ne tvar­ka, nau­do­jan­tis kom­piu­te­rių prog­ra­ma, su­ra­šant po­ten­cia­lius ka­ro prie­vo­li­nin­kus.

Šį va­di­na­mą­ją lo­te­ri­jos pri­nci­pą kri­ti­ka­vu­si Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vė Ri­ma Baš­kie­nė tei­gė, kad rei­kia pa­siek­ti, jog „bū­tų ap­mo­ky­ti vi­si jau­nuo­liai“.

Be to, šauk­ti­niais, be ki­tų iš­im­čių, ne­ga­lės bū­ti įta­ria­mie­ji ir kal­ti­na­mie­ji bau­džia­ma­ja­me pro­ce­se ar­ba at­lie­kan­tys baus­mę, taip pat pri­pa­žin­ti kal­tais dėl ty­či­nių nu­si­kal­ti­mų ir (ar­ba) at­li­ku­sie­ji lais­vės at­ėmi­mo baus­mę.

Dėl ob­jek­ty­vių prie­žas­čių ne­ga­lint įteik­ti prie­vo­li­nin­kui šau­ki­mo šis nu­ro­dy­mas pa­si­ra­šy­ti­nai bus įtei­kia­mas kar­tu su ka­ro prie­vo­li­nin­ku gy­ve­nan­tiems pil­na­me­čiams šei­mos na­riams ar fi­zi­niams ir ju­ri­di­niams as­me­nims, su­si­ju­sioms su ka­ro prie­vo­li­nin­ku dar­bo, moks­lo ir stu­di­jų tei­si­niais san­ty­kiais. Šau­ki­mas bus įtei­kia­mas, jei­gu šie as­me­nys su­tiks jį pri­im­ti.

Do­ku­men­te taip pat nu­ro­dy­ta prie­vo­lė iš­vy­kus į ki­tą vals­ty­bę nuo­lat ar lai­ki­nai, il­ges­niam nei 6 mė­ne­sių lai­ko­tar­piui, ne­del­siant, bet ne vė­liau kaip per vie­ną mė­ne­sį nuo iš­vy­ki­mo in­for­muo­ti ka­ro prie­vo­lę ad­mi­nis­truo­jan­čią kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos ins­ti­tu­ci­ją apie sa­vo fak­ti­nę gy­ve­na­mą­ją, dar­bo ar stu­di­jų vie­tą.

At­siž­vel­giant į šauk­ti­nio tar­ny­bos ver­ti­ni­mą, kas mė­ne­sį bus kau­pia­ma spe­cia­li įmo­ka, ku­ri bus iš­mo­ka­ma as­me­niui at­li­kus tar­ny­bą. Jos dy­dis pri­klau­sys nuo at­lik­tos tar­ny­bos ver­ti­ni­mo re­zul­ta­tų. As­mens tar­ny­bą įver­ti­nus la­bai ge­rai už vie­ną tar­ny­bos mė­ne­sį bus skai­čiuo­ja­mos ke­tu­rios ba­zi­nės so­cia­li­nės iš­mo­kos (152 eu­rai), ge­rai įver­tin­tiems – trys ba­zi­nės so­cia­li­nės iš­mo­kos (114 eu­rų), pa­ten­ki­na­mai – dvi ba­zi­nės so­cia­li­nės iš­mo­kos (76 eu­rai).

Šis kau­pia­ma­sis fon­das ket­vir­ta­da­liu pa­di­dės, jei­gu jau­nuo­lis į pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą at­vyks sa­vo no­ru.

Li­be­ra­las And­rius Ma­zu­ro­nis kri­ti­ka­vo, kad pi­ni­gi­nės iš­mo­kos dy­dis pri­klau­sys nuo su­bjek­ty­vaus ver­ti­ni­mo.

„Ne­su­tin­ku, kad šauk­ti­nių tar­ny­bą bū­tų ga­li­ma ver­tin­ti la­bai ge­rai, ge­rai ir pa­ten­ki­ni­mai. Ne­ži­nau, kaip tai bus da­ro­ma. Man at­ro­do, kad ta­me ver­ti­ni­me yra ga­na daug su­bjek­ty­vu­mo, o nuo to pri­klau­so ga­na di­de­lis šauk­ti­nių iš­mo­kų skir­tu­mas“, - pa­brė­žė jis.

Pa­teik­ta­me pro­jek­te taip pat nu­ma­ty­ta ga­li­my­bė ati­dė­ti būs­to pa­sko­los mo­kė­ji­mą iki pri­va­lo­mo­sios ka­ro tar­ny­bos pa­bai­gos. Taip pat Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to siū­ly­mu pri­tar­ta leng­va­toms ir dėl būs­to kre­di­to pa­lū­ka­nų mo­kė­ji­mo.

Šauk­ti­niai ga­lės rink­tis - mo­kė­ti pa­lū­ka­nas pa­gal kre­di­ta­vi­mo su­tar­tį, ati­dė­ti ir jas su­mo­kė­ti pa­si­bai­gus pri­va­lo­ma­jai tar­ny­bai ar­ba po tar­ny­bos su­da­ry­ti nau­ją pa­lū­ka­nų mo­kė­ji­mo gra­fi­ką.

At­siž­velg­da­mas į su­si­da­riu­sią geo­po­li­ti­nę pa­dė­tį ko­vą Sei­mas pri­ėmė įsta­ty­mo pa­tai­są ir grą­ži­no pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą. Jau šį ru­de­nį pla­nuo­ja į ka­riuo­me­nę pa­kvies­ti 3-3,5 tūkst. šauk­ti­nių.