Seimas įtvirtino administracinę atsakomybę už nepilnamečių rūkymą
Sei­mas ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je pri­ėmė Ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­so pa­tai­sas, ku­rio­mis nu­tar­ta įtvir­tin­ti ad­mi­nis­tra­ci­nę at­sa­ko­my­bę už jau­nes­nių kaip 18 me­tų as­me­nų ta­ba­ko ga­mi­nių ar su­si­ju­sių ga­mi­nių rū­ky­mą (var­to­ji­mas) ar jų tu­rė­ji­mą.

Už nau­jas nuo­sta­tas bal­sa­vo 72 Sei­mo na­riai, prieš bal­sa­vu­sių ne­bu­vo, su­si­lai­kė 2 par­la­men­ta­rai.

Ko­dek­se įtvir­ti­na­ma, kad ne­pil­na­me­čių as­me­nų ta­ba­ko ga­mi­nių ar su­si­ju­sių ga­mi­nių (elek­tro­ni­nių ci­ga­re­čių) rū­ky­mas (var­to­ji­mas) ar ta­ba­ko ga­mi­nių ar su­si­ju­sių ga­mi­nių (elek­tro­ni­nių ci­ga­re­čių ir pil­do­mų­jų tal­pyk­lų) tu­rė­ji­mas už­trauks bau­dą nuo 14 iki 28 eu­rų su ta­ba­ko ga­mi­nių ar su­si­ju­sių ga­mi­nių kon­fis­ka­vi­mu. Bau­da už jau­nes­nių kaip 16 me­tų as­me­nų nu­si­žen­gi­mą bus ski­ria­ma tė­vams ar­ba glo­bė­jams (rū­pin­to­jams).

Už pa­kar­to­ti­nius nu­si­žen­gi­mus bau­da sieks nuo 28 iki 86 eu­rų su ta­ba­ko ga­mi­nių ar su­si­ju­sių ga­mi­nių kon­fis­ka­vi­mu.

Pri­im­tos pa­tai­sos įsi­ga­lios nuo ge­gu­žės 1 d.