Seimas įteisino nuolatinį šaukimą į kariuomenę
Sei­mas ket­vir­ta­die­nį įtei­si­no nuo­la­ti­nį jau­nuo­lių šau­ki­mą į ka­riuo­me­nę.

Par­la­men­tas pri­ėmė Ka­ro prie­vo­lės įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­se įra­šy­ta, kad „šau­ki­mas į nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą vyk­do­mas kiek­vie­nais me­tais“.

Anks­čiau šią sa­vai­tę Sei­mas nu­sta­tė, kad iki 2022 me­tų kas­met į ka­riuo­me­nę de­vy­niems mė­ne­siams bus šau­kia­ma nuo 3,5 tūkst. iki 4 tūkst. vai­ki­nų nuo 19 iki 26 me­tų.

Sei­mas ket­vir­ta­die­nį įsta­ty­mu taip pat pa­nai­ki­no tri­jų mė­ne­sių ba­zi­nius ka­ri­nius mo­ky­mus, ku­rie 2009 me­tais bu­vo įkur­ti kaip al­ter­na­ty­va šau­ki­mui į ka­riuo­me­nę.

Šau­ki­mas į Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę bu­vo su­stab­dy­tas 2008 me­tais. Jis grą­žin­tas per­nai, rea­guo­jant į Ru­si­jos veiks­mus Ukrai­no­je ir sie­kiant grei­čiau už­pil­dy­ti ka­riuo­me­nės pa­da­li­nius, reng­ti re­zer­vą.