Seimas įteisino adaptuotą Vytį
Sei­mas an­tra­die­nį pri­ėmė įsta­ty­mą, ku­riuo gre­ta eta­lo­ni­nio vals­ty­bės her­bo įtei­si­no adap­tuo­tą Vy­tį.

Įsta­ty­mas pa­keis­tas ki­lus prob­le­moms dėl ini­cia­ty­vos Sei­mo ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lė­je pa­ka­bin­ti Vy­tį.

Vals­ty­bės her­bo, ki­tų her­bų ir her­bi­nių ženk­lų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mas pri­im­tas 81Sei­mo na­riui bal­sa­vus už ir še­šiems su­si­lai­kius. Jis nu­ma­to, kad ins­ti­tu­ci­jų ir įstai­gų po­sė­džių sa­lė­se, dar­bo ka­bi­ne­tuo­se ga­li bū­ti iš­ka­bin­tas adap­tuo­tas her­bas, jei­gu to rei­kia dėl pa­tal­pų ar­chi­tek­tū­ri­nių ar kons­truk­ci­nių ypa­tu­mų ar­ba eta­lo­ni­nio her­bo iš­ka­bi­ni­mas bū­tų ne­pro­por­cin­gas kaš­tams.

Ki­tais at­ve­jais ka­bi­na­mas Lie­tu­vos vals­ty­bės her­bas tu­ri ati­tik­ti įsta­ty­mo prie­de pa­teik­tą her­bo eta­lo­no pie­ši­nį.

Pa­tai­sas ini­ci­ja­vo Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė. Jos tei­gi­mu, Sei­mui anks­čiau pri­ėmus nu­ta­ri­mą dėl di­de­lio Vy­čio pa­ka­bi­ni­mo par­la­men­to po­sė­džių sa­lė­je pa­aiš­kė­jo, kad eta­lo­ni­nis Vy­tis ne­tin­ka mo­der­niai sa­lei, to­dėl rei­kia įtei­sin­ti sti­li­zuo­tą Vy­tį.

L.Grau­ži­nie­nė yra sa­kiu­si, kad Vy­čio pa­ka­bi­ni­mas Sei­mo sa­lė­je ga­li at­siei­ti apie 200 tūkst. li­tų.