Seimas išsigando galįs legalizuoti politinę korupciją
Pa­sku­ti­nę pa­va­sa­rio se­si­jos die­ną ypa­tin­gos sku­bos tvar­ka pla­na­vę pri­im­ti krei­pi­mą­si į Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą (KT) dėl lai­ki­no­jo tie­sio­giai iš­rink­tų vals­ty­bės po­li­ti­kų nu­ša­li­ni­mo nuo par­ei­gų, Sei­mo na­riai su­ta­ri­mo ne­ra­do. Įžvel­gus po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos le­ga­li­za­vi­mo ga­li­my­bę, spren­di­mas ati­dė­tas iki ru­dens.

Por­ta­las lzi­nios.lt jau ra­šė, kad pen­kios de­šim­tys Sei­mo na­rių, par­ėmu­sių nu­ta­ri­mo pro­jek­tą, KT ke­ti­no klaus­ti, ar Bau­džia­mo­jo­jo pro­ce­so ko­dek­so (BPK) 157 straips­nis, ne­nus­ta­ty­da­mas drau­di­mo ir ne­nu­ma­ty­da­mas ko­kių nors pa­pil­do­mų kri­te­ri­jų, ne­lei­džian­čių ne­ri­bo­tam lai­kui nuo par­ei­gų nu­ša­lin­ti tie­sio­giai iš­rink­tą vals­ty­bės po­li­ti­ką, ne­prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai ir tei­si­nės vals­ty­bės pri­nci­pams. Par­la­men­ta­rams ki­lo abe­jo­nių, kad bū­tent taip ir ga­li bū­ti. Toks iš­aiš­ki­ni­mas ypač ak­tua­lus bu­vo dviem tarp dan­gaus ir že­mės tei­sė­sau­gi­nin­kų „pa­ka­bin­tiems“ ša­lies me­rams - Vi­sa­gi­no Da­liai Štrau­pai­tei ir Rad­vi­liš­kio ra­jo­no – An­ta­nui Če­po­no­niui. Ta­čiau šį­ryt Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas pa­nai­ki­no Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tį, ku­ria A. Če­po­no­niui bu­vo skir­tas lai­ki­nas nu­ša­li­ni­mas nuo me­ro par­ei­gų trims mė­ne­siams.

Ste­bė­jo­si kon­ser­va­to­rių pasirinkimu

Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gai (li­be­ra­lams) pri­klau­san­čios D. Štrau­pai­tės, įta­ria­mos pre­ky­ba po­vei­kiu, nu­ša­li­ni­mas bai­gia­si lie­pos 12 die­ną. Šiai po­li­ti­kei drau­džia­ma lan­ky­tis ir sa­vi­val­dy­bės pa­sta­te. Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų par­ti­jos (TS-LKD) na­riui A. Če­po­no­niui par­eikš­ti įta­ri­mai dėl pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­ba. Va­ka­rykš­čia­me Sei­mo kal­ba su­ko­si apie kon­ser­va­to­rių me­rą. „Ti­krai sim­bo­liš­ka, kad šią se­si­ją mes baig­si­me to­kiu spren­di­mu le­ga­li­zuo­da­mi po­li­ti­nę ko­rup­ci­ją. Bū­tent tas as­muo, ku­riam bu­vo par­eikš­ti įta­ri­mai dėl ko­rup­ci­nių nu­si­kal­ti­mų, vis dėl­to bu­vo de­le­guo­tas par­ti­jos į me­ro po­zi­ci­ją. Ne­jau­gi kon­ser­va­to­riai ne­tu­ri par­ti­jos na­rių, ku­rie bū­tų ver­ti me­ro vie­tos, ne­įta­ria­mi ko­rup­ci­nė­se by­lo­se? Jei­gu jūs kal­ba­te, kad Dar­bo par­ti­ja yra kri­mi­na­li­zuo­ta, ką jūs de­mons­truo­ja­te to­kiais nu­ta­ri­mais? Aš ma­nau, kad to­kiu bū­du mes, Sei­mas, aiš­kų duo­si­me sig­na­lą Lie­tu­vos pi­lie­čiams, kad par­ti­jos jiems ga­li siū­ly­ti įta­ria­muo­sius, kad jie ga­li bū­ti iš­rink­ti me­rais ir to­liau už­siim­ti ko­rup­ci­nė­mis vei­ko­mis“, - sa­kė Miš­riai dar­bo gru­pei pri­klau­san­tis Po­vi­las Urb­šys.

Ra­gi­no at­si­ri­bo­ti nuo asmeniškumų

Tuo TS-LKD frak­ci­jos at­sto­vas Vy­tau­tas Juo­za­pai­tis ra­gi­no at­si­ri­bo­ti nuo ko­kių nors as­me­niš­ku­mų ir tei­gė, kad krei­pi­ma­sis į KT ne­tai­ko­mas ko­kiam nors kon­kre­čiam as­me­niui. „Mū­sų tiks­las - iš­siaiš­kin­ti įsta­ty­mų spra­gą. Vi­siš­kai ne­se­niai pri­im­tas Sa­vi­val­dos įsta­ty­mas, tiks­liau, jo 19 straips­nis, pra­ktiš­kai ne­vei­kia, tai yra, vi­suo­ti­nai ir de­mo­kra­ti­niu bū­du iš­rink­ti me­rai ta­ry­bų na­riai ga­li bū­ti nu­ša­li­na­mi bū­tent to įsta­ty­mo pa­grin­du. O da­bar yra tai­ko­mas vi­sai ki­tais įsta­ty­mas, ir mes tik no­ri­me Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo pa­klaus­ti, ar šis tai­ky­mas ati­tin­ka mū­sų kons­ti­tu­ci­nę dok­tri­ną“, - aiš­ki­no V. Juo­za­pai­tis. Pa­sak jo, šis straips­nis ga­li bū­ti tai­ko­mas vi­siems po­li­ti­kams – tiek mi­nis­trui pir­mi­nin­kui, tiek ei­li­niam Sei­mo na­riui. „Mes tie­siog tu­ri­me iš­siaiš­kin­ti, ar ši­tas Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so straips­nis, ku­ris ne­tu­ri vi­siš­kai jo­kių ri­bų ir nu­ša­li­na žmo­gų be kal­tės įro­dy­mo iki gy­ve­ni­mo pa­bai­gos, ati­tin­ka Kons­ti­tu­ci­ją“, - tei­gė kon­ser­va­to­rius. Jis pri­mi­nė, kad A. Če­po­no­nį iš­rin­kę Rad­vi­liš­kio ra­jo­no žmo­nės su­rin­ko per 5 tūks­tan­čius par­ašų ir pra­šo grą­žin­ti me­rą į sa­vo par­ei­gas.

Dar­bo par­ti­jos frak­ci­jos se­niū­nas Kęs­tu­tis Dauk­šys tei­gė pa­lai­kąs P. Urb­šio nuo­mo­nę ir kad Sei­mas, pa­sak jo, „nep­ri­da­ry­tų bro­ko“, pa­pra­šė per­trau­kos iki ru­dens.

Pa­žei­džia­mos teisės

BPK lei­džia pro­ku­ro­ro pra­šy­mą ga­vu­siam iki­teis­mi­nio ty­ri­mo tei­sė­jui lai­ki­nai nu­ša­lin­ti įta­ria­mą­jį nuo par­ei­gų ar lai­ki­nai su­stab­dy­ti tei­sę už­siim­ti tam ti­kra veik­la. Tei­gia­ma, kad to­kia prie­mo­nė rei­ka­lin­ga, kad grei­čiau ir ne­ša­liš­kiau bū­tų iš­tir­ta nu­si­kals­ta­ma vei­ka ar už­kirs­ta įta­ria­ma­jam ga­li­my­bė da­ry­ti nau­jus nu­si­žen­gi­mus. Nu­ša­li­ni­mas ne­ga­li truk­ti il­giau kaip še­šis mė­ne­sius. Pri­rei­kus šios prie­mo­nės tai­ky­mas ga­li bū­ti pra­tęs­tas dar iki tri­jų mė­ne­sių. Pra­tę­si­mų skai­čius ne­ri­bo­ja­mas. Įta­ria­ma­sis ar jo gy­nė­jas nu­tar­tį dėl nu­ša­li­ni­mo ga­li aps­kųs­ti aukš­tes­nia­jam teis­mui. Kai by­la per­duo­da­ma teis­mui, dėl nu­ša­li­ni­mo nuo par­ei­gų ar veik­los su­stab­dy­mo nu­spren­džia teis­mas. “A­na­li­zuo­jant šios nor­mos tu­ri­nį ky­la pa­grįs­ta tei­si­nė abe­jo­nė, ar šios nuo­sta­tos be jo­kių iš­ly­gų ga­li bū­ti tai­ko­mos tie­sio­gi­niuo­se rin­ki­muo­se iš­rink­tiems vals­ty­bės po­li­ti­kams - pre­zi­den­tui, Sei­mo na­riams, sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­riams-me­rams, ki­tiems sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­riams”, - tei­gia­ma krei­pi­mo­si pro­jek­te.