Seimas išplėtė savivaldybių galias ribojant alkoholio vartojimą
Sei­mas pri­ėmė Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo 18 ir 22 straips­nių pa­tai­sas, pa­tiks­lin­da­mas maž­me­ni­nės pre­ky­bos al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais tvar­ką.

Nu­sta­ty­ta, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je pre­kiau­ti al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais drau­džia­ma bus šven­čių, ma­si­nių ren­gi­nių, par­odų, kon­cer­tų, tea­tro spek­tak­lių, cir­ko ir ki­tų ren­gi­nių, skir­tų ne­pil­na­me­čiams, me­tu bei šven­čių, ma­si­nių ren­gi­nių, par­odų, kon­cer­tų, tea­tro spek­tak­lių, cir­ko ir ki­tų ren­gi­nių, dėl ku­rių yra pri­im­tas sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mas. Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bos spren­di­mus dėl tei­sės ri­bo­ti ar užd­raus­ti pre­ky­bą al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais ga­lės pri­im­ti ne tik dėl šven­čių, ma­si­nių ren­gi­nių, bet ir par­odų, kon­cer­tų, tea­tro spek­tak­lių, cir­ko ir ki­tų ren­gi­nių.

Ga­lio­jan­tis įsta­ty­mas taip pat pa­pil­dy­tas nuo­sta­ta, reg­la­men­tuo­jan­čia, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je var­to­ti al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus drau­džia­ma šven­čių, ma­si­nių ren­gi­nių, par­odų, kon­cer­tų, tea­tro spek­tak­lių, cir­ko ir ki­tų ren­gi­nių, dėl ku­rių yra pri­im­ti mi­nė­ti sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mai, me­tu.

Pa­tai­sos pri­im­tos už bal­sa­vus 64, nė vie­nam ne­bu­vus prieš, su­si­lai­kius 17 Sei­mo na­rių. Jos įsi­ga­lios 2015 m. rug­sė­jo 1 d.