Seimas iš naujo patvirtino 2015 metų biudžetą
Sei­mas ket­vir­ta­die­nį iš nau­jo pa­tvir­ti­no 2015 me­tų biu­dže­tą. Nau­jo svars­ty­mo pri­rei­kė, pra­ėju­sią sa­vai­tę Sei­mui pa­di­di­nus asig­na­vi­mus 90 mln. li­tų, ta­čiau ne­nu­ro­džius kon­kre­čių šal­ti­nių, iš kur pa­im­ti lė­šas.

Biu­dže­tas pri­im­tas, už jį bal­sa­vus 79, prieš - 14, o su­si­lai­kius 34 par­la­men­ta­rams.

Sei­mas, prieš bal­suo­da­mas dėl biu­dže­to pri­ėmi­mo, pri­ta­rė Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to (BFK) siū­ly­mui dėl šal­ti­nių, iš kur ki­tą­met bus pa­im­ta pa­pil­do­mai maž­daug 26 mln. eu­rų (90 mln. li­tų) kul­tū­ros dar­buo­to­jams, mo­ki­niams ir žem­dir­biams. Ko­mi­te­tas ket­vir­ta­die­nį nu­ta­rė, kad lė­šos bū­tų ski­ria­mos iš pa­ja­mų, ku­rios į biu­dže­tą įplauks pa­ge­ri­nus ak­ci­zų su­rin­ki­mą, taip pat su­ma­ži­nus Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos asig­na­vi­mus.

Iš ak­ci­zų ki­tais me­tais ke­ti­na­ma pa­pil­do­mai su­rink­ti 14,25 mln. eu­rų (49,3 mln. li­tų), o Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos asig­na­vi­mus, įskai­tant ir vals­ty­bės sko­los ap­tar­na­vi­mą, nu­spręs­ta ap­kar­py­ti 11,584 mln. eu­rų (40 mln. li­tų).

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius BNS tei­gė, kad ki­tais me­tais sko­los ap­tar­na­vi­mo iš­lai­dos ma­ži­na­mos 4,344 mln. eu­rų (15 mln. li­tų), o biu­dže­to ko­re­ga­vi­mas ne­tu­rės įta­kos fis­ka­li­niam de­fi­ci­tui.

„Biu­dže­tas yra tvar­kin­gai pri­im­tas, kad net ver­ty­bi­nių po­pie­rių rin­ka net ne­rea­ga­vo. Jei­gu bū­tų at­virkš­čiai, ver­ty­bi­nių po­pie­rių rin­ko­je bū­tų pa­jus­ti di­džiu­liai skir­tu­mai“, - Sei­me par­eiš­kė ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Bro­nius Bra­daus­kas.

BFK na­rio li­be­ra­lo Kęs­tu­čio Gla­vec­ko tei­gi­mu, tai, jog ka­pi­ta­lo rin­ka ne­rea­guo­ja į biu­dže­to pri­ėmi­mą, ro­do, kad vers­lui jis nė­ra įdo­mus.

„Jei­gu kal­bė­tu­me apie pa­pras­tus žmo­nes, ku­rie, kaip ir bir­ža, ma­žai rea­guo­ja į šį biu­dže­tą, nes jei­gu biu­dže­tas da­ry­tų įta­ką Lie­tu­vos eko­no­mi­kai, tai na­tū­ra­lu, kad ver­ty­bi­nių po­pie­rių bir­ža ar­ba ka­pi­ta­lo rin­ka rea­guo­tų, o da­bar vi­siš­kai ne­rea­guo­ja. Va­di­na­si, vers­lui iš es­mės be­veik ne­įdo­mu, kas čia da­ro­si, iš­sky­rus mo­kes­ti­nę da­lį. Mo­kes­ti­nės da­lies be­veik ne­pa­ko­re­ga­vo­me, pa­li­ko­me tą pa­čią“, - tei­gė K.Gla­vec­kas.

Pa­sak jo, „nor­ma­liai pa­sau­ly­je“ ver­ty­bi­nių po­pie­rių rin­ka rea­guo­ja į vals­ty­bės mo­kes­čių po­li­ti­ką ir biu­dže­tą: „Jei­gu ge­ra ži­nia at­ei­na iš biu­dže­to, ver­ty­bi­niai po­pie­riai au­ga, dau­giau par­duo­da­ma, di­des­nės apy­var­tos, di­des­nė ka­pi­ta­li­za­ci­ja ir at­virkš­čiai. O ka­dan­gi pas mus į tai ne­rea­guo­ja, va­di­na­si, biu­dže­tas jų vi­siš­kai ne­do­mi­na ir jie re­mia­si tik­tai sa­vo jė­go­mis, o tai nė­ra di­džiu­lis mū­sų biu­dže­to pliu­sas“.

Sei­mas prieš sa­vai­tę pri­im­da­mas biu­dže­tą nu­ro­dė Vy­riau­sy­bei pa­pil­do­mai su­ras­ti lė­šų kul­tū­ros dar­buo­to­jams, mo­ki­niams ir žem­dir­biams. Tuo­met fi­nan­sų mi­nis­tras Ri­man­tas Ša­džius tei­gė, kad toks spren­di­mas jam bu­vo ne­ti­kė­tas, ta­čiau jis ne­pa­siū­lė Sei­mui stab­dy­ti biu­dže­to pri­ėmi­mo ir per tą lai­ką nu­ma­ty­ti kon­kre­čias sri­tis, kam bū­tų su­ma­žin­tas fi­nan­sa­vi­mas.