Seimas iš biudžeto nori daugiau
Sei­mas ki­tais me­tais iš vals­ty­bės biu­dže­to pa­gei­dau­ja gau­ti dau­giau kaip 30 mln. eu­rų.

Sei­mo val­dy­ba šią sa­vai­tę pa­tvir­ti­no siū­ly­mą Vy­riau­sy­bei 2016 me­tų biu­dže­te jo kan­ce­lia­ri­jai nu­ma­ty­ti 30,489 mln. eu­rų – po­ra mi­li­jo­nų eu­rų dau­giau nei šie­met (28,5 mln. eu­rų).

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas Al­gir­das Sy­sas sa­ko, kad iš­lai­dų pa­di­dė­ji­mas di­džią­ja da­li­mi su­si­jęs su šios Sei­mo ka­den­ci­jos pa­bai­ga, nes da­ro­ma prie­lai­da, kad maž­daug pu­sė da­bar­ti­nių par­la­men­ta­rų ki­tą­met ne­bus per­rink­ti ir jiems rei­kės iš­mo­kė­ti iš­ei­ti­nes kom­pen­sa­ci­jas.

„Rin­kė­jai kas ket­ve­ri me­tai nu­spren­džia, kas lie­ka dirb­ti, kas ne. Pla­nuo­ja­ma, kad pu­sė Sei­mo pa­si­keis. Be to, dar pri­si­de­da Sei­mo na­rių pa­dė­jė­jų iš­ei­ti­nės“, – BNS tei­gė A.Sy­sas.

Pa­gal Sei­mo sta­tu­tą, Sei­mo na­riui iš­mo­ka­ma tiek vi­du­ti­nių mė­ne­sio at­ly­gi­ni­mų iš­mo­ka, kiek me­tų ne­per­trau­kia­mai tru­ko jo ka­den­ci­ja, bet ne ma­žes­nė kaip 2 ir ne di­des­nė kaip 6 vi­du­ti­nių at­ly­gi­ni­mų.

Šiuo me­tu Sei­mo na­rio par­ei­gi­nė al­ga be prie­dų yra 2,5 tūkst. eu­rų.