Seimas – interesų apgultyje
Įsta­ty­mus pri­imi­nė­jan­čių Sei­mo na­rių spren­di­mus pa­sta­rai­siais me­tais sie­kė pa­veik­ti 10 re­gis­truo­tų lo­bis­tų ir 635 su­in­te­re­suo­tos gru­pės ar as­me­nys. Eks­per­tų tei­gi­mu, to­kie duo­me­nys at­sklei­džia, kad no­ras da­ry­ti įta­ką par­la­men­ta­rams – di­džiu­lis, o ofi­cia­lūs skai­čiai tė­ra led­kal­nio vir­šū­nė, nes ti­kra­sis po­vei­kio mas­tas ga­li bū­ti tik nu­spė­ja­mas.

Su ko­rup­ci­ja ko­vo­jan­čios tarp­tau­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­riaus (TILS) su­kur­to­je Sei­mo ste­bė­se­nos sve­tai­nė­je Ma­no­Sei­mas.lt skel­bia­mais duo­me­ni­mis, pa­siū­ly­mus par­la­men­ta­rams tei­kian­čių aso­cia­ci­jų ir ki­tų su­in­te­re­suo­tų as­me­nų šiuo me­tu yra 17 kar­tų dau­giau nei re­gis­truo­tų lo­bis­tų, o da­ry­ti po­vei­kį jie sie­kė 63 kar­tus daž­niau. TILS, iš­ana­li­za­vu­si per pa­sta­rą­ją Sei­mo ka­den­ci­ją par­la­men­to in­ter­ne­to sve­tai­nė­je vie­ši­na­mus do­ku­men­tus, nu­ro­do, kad Sei­mui pa­siū­ly­mus tei­kė 10 iš 36 re­gis­truo­tų lo­bis­tų, 368 val­džios ins­ti­tu­ci­jos bei 635 su­in­te­re­suo­ti fi­zi­niai ir ju­ri­di­niai as­me­nys.

Eks­per­tų tei­gi­mu, daž­niau­siai įta­kos sie­kia­ma ener­ge­ti­kos, far­ma­ci­jos ir svei­ka­tos ap­sau­gos, sta­ty­bos bei al­ko­ho­lio ir ta­ba­ko ga­mi­nių rin­ko­se, o įta­ką spren­di­mus pri­imant da­ro aso­cia­ci­jos, ne pel­no sie­kian­čios or­ga­ni­za­ci­jos, įmo­nių sa­vi­nin­kai, vie­šų­jų ry­šių agen­tū­ros. Pa­sak TILS at­sto­vų, prob­le­ma ky­la dėl to, kad šiuo me­tu Sei­mo at­sto­vai ne­pri­va­lo pra­neš­ti apie gau­na­mus pa­siū­ly­mus tei­sės ak­tams, kai jie tei­kia­mi ki­taip, nei ofi­cia­liai nu­ma­ty­ta, taip pat tin­ka­mai ne­dek­la­ruo­ja sa­vo su­si­ti­ki­mų su in­te­re­sų gru­pių at­sto­vais.

„Lie­tu­vos įsta­ty­mų pri­ėmi­mo pro­ce­so trū­ku­mas yra tas, kad mes kon­kre­čiai ne­ži­no­me, kas „sto­vi“ už vie­no ar ki­to pro­jek­to, ini­cia­ty­vos. Bū­na įta­ri­mų, kad in­te­re­sų gru­pės kar­tais pa­čios par­en­gia įsta­ty­mų pro­jek­tus, ku­rie įre­gis­truo­ja­mi ku­rio nors Sei­mo na­rio var­du, to­dėl vi­suo­me­nė ne­su­ži­no, kas iš tie­sų lė­mė spren­di­mus. Jau ku­rį lai­ką kal­ba­me apie bū­ti­ny­bę su­da­ry­ti įsta­ty­mi­nes ga­li­my­bes pa­žiū­rė­ti, kas vis dėl­to iš tie­sų tei­kia vie­ną ar ki­tą pa­siū­ly­mą kon­kre­čiam Sei­mo na­riui. Pa­gal tai bū­tų ga­li­ma nu­sta­ty­ti, kas bu­vo ti­kra­sis tam ti­kro tei­sės ak­to ini­cia­to­rius“, – LŽ sa­kė TILS pro­jek­tų koor­di­na­to­rius Pa­ulius Mu­raus­kas.

Vytautas Nekrošius: „Lietuvoje yra problema, kad ėjimas pas politikus ir kalbėjimasis su jais bandomi nuslėpti, nors diskusija vyksta apie visai normalius dalykus."

Įta­ka de­šim­tims įstatymų

TILS skel­bia, kad ak­ty­viau­siai su­in­te­re­suo­tų as­me­nų ka­te­go­ri­jo­je, siek­da­mi pa­veik­ti įsta­ty­mus, jau ne­be pir­mus me­tus vei­kia Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­ja, sie­ja­ma su po­vei­kiu 127 tei­sės ak­tams, Tei­sės ins­ti­tu­tas (75 tei­sės ak­tai) ir Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­tas (35 tei­sės ak­tai).

Ati­džiau pa­nag­ri­nė­jus TILS duo­me­nis, ryš­kė­ja ir ki­tos ten­den­ci­jos. Jau ku­ris lai­kas, at­sto­vau­da­mos sa­vo na­rių in­te­re­sams, ypač ak­ty­viai su po­li­ti­kais bend­ra­dar­biau­ja įvai­rios par­ei­gū­nų pro­fe­si­nės są­jun­gos. An­tai Na­cio­na­li­nis par­ei­gū­nų pro­fe­si­nių są­jun­gų su­si­vie­ni­ji­mas per mi­ni­mą lai­ko­tar­pį ban­dė pa­veik­ti 12 įsta­ty­mų pri­ėmi­mą, Lie­tu­vos tei­sė­sau­gos par­ei­gū­nų fe­de­ra­ci­ja – 4 įsta­ty­mų, o Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nė są­jun­ga – vos vie­no įsta­ty­mo.

Nors vi­suo­me­nė­je vy­rau­ja įsi­ti­ki­ni­mas, kad di­džiau­sią po­vei­kį par­la­men­ta­rų spren­di­mams da­ro sa­vo in­te­re­sų ve­da­mi vers­li­nin­kai, TILS ty­ri­mas at­sklei­džia, kad Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­ja da­rė įta­ką 15 įsta­ty­mų pri­ėmi­mui, Lie­tu­vos vers­lo kon­fe­de­ra­ci­ja sie­kė pa­veik­ti 17 įsta­ty­mų, Lie­tu­vos vers­lo darb­da­vių kon­fe­de­ra­ci­ja – 9 įsta­ty­mų pri­ėmi­mą. Kur kas ak­ty­viau šio­je sri­ty­je vei­kė įvai­rios aso­ci­juo­tos struk­tū­ros. Lie­tu­vos vais­ti­nių aso­cia­ci­ja sie­kė pa­veik­ti 20 įsta­ty­mų, Na­cio­na­li­nė vais­tų pre­ky­bos aso­cia­ci­ja – 17 įsta­ty­mų, Lie­tu­vos gy­dy­to­jų va­do­vų są­jun­ga – 13 įsta­ty­mų. Lie­tu­vos ban­kų aso­cia­ci­ja pa­tei­kė sa­vo po­zi­ci­ją dėl 18 įsta­ty­mų, Lie­tu­vos ad­vo­ka­tū­ra – dėl 22 įsta­ty­mų, aso­cia­ci­ja „In­ves­tuo­to­jų fo­ru­mas“– dėl 8 įsta­ty­mų pri­ėmi­mo.

Įvai­rios vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos šio­je sri­ty­je pa­si­ro­do kuk­liau. Tik Na­cio­na­li­nė ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio kon­tro­lės koa­li­ci­ja, ko­vo­jan­ti su ža­lin­gais įpro­čiais, pa­si­reiš­kė 20 įsta­ty­mų svars­ty­mo pro­ce­se. Tuo me­tu Lie­tu­vos tė­vų fo­ru­mas, kaip ir Na­cio­na­li­nis ak­ty­vių ma­mų sam­bū­ris, pri­si­dė­jo prie dvie­jų įsta­ty­mų lei­dy­bos pro­ce­so, Na­cio­na­li­nė šei­mų ir tė­vų aso­cia­ci­ja – prie vie­no įsta­ty­mo.

Vie­šai pa­veik­ti įsta­ty­mų be­veik ne­ban­dė ir įvai­rios ad­vo­ka­tų kon­to­ros, ku­rios tei­kė vos po vie­ną ki­tą pa­sta­bą dėl įsta­ty­mų. Už jas ak­ty­ves­ni bu­vo net pri­va­tūs de­tek­ty­vai: štai Kau­no de­tek­ty­vų agen­tū­ros di­rek­to­rius Mi­kas Pe­traus­kas sie­kė pa­veik­ti 2 įsta­ty­mų pri­ėmi­mą, de­tek­ty­vas Ole­gas Ri­ma­nas – ke­tu­rių.

Vei­kia slapta

P. Mu­raus­ko tei­gi­mu, TILS pa­tei­kia­mos in­for­ma­ci­jos apie po­vei­kiu įsta­ty­mams su­in­te­re­suo­tas gru­pes ne­rei­kė­tų ver­tin­ti ne­igia­mai: tai yra ofi­cia­liai už­re­gis­truo­ti in­te­re­sų gru­pių veiks­mai. Sek­da­ma to­kią in­for­ma­ci­ją, vi­suo­me­nė bent jau ga­li ži­no­ti, kas yra tas fi­zi­nis ar ju­ri­di­nis as­muo, ku­ris tei­kė vie­no­kią ar ki­to­kią pa­sta­bą.

„Sa­ky­ti, kad ofi­cia­liai da­ro­mas at­ski­rų gru­pių po­vei­kis yra sa­vai­me ža­lin­gas įsta­ty­mų pri­ėmi­mui, bū­tų ne­tei­sin­ga. Ta­čiau la­bai svar­bu už­ti­krin­ti, kad kiek­vie­no tei­sės ak­to svars­ty­mo me­tu bū­tų su­da­ry­tos ga­li­my­bės pa­sa­ky­ti sa­vo nuo­mo­nę vi­soms su­in­te­re­suo­toms gru­pėms, at­lik­ta iš­sa­mi siū­ly­mų ana­li­zė, ir tik ta­da pri­ima­mi spren­di­mai“, – aiš­ki­no TILS at­sto­vas.

Pa­sak jo, kur kas rim­tes­nė prob­le­ma – kiek iš tie­sų yra ban­do­ma pa­veik­ti įsta­ty­mų pri­ėmi­mą ki­tais bū­dais, ku­rie ne­pa­ten­ka į ofi­cia­lius Sei­mo re­gis­trus. P. Mu­raus­ko tei­gi­mu, dar 2014 me­tais TILS at­lik­ta ša­lies vers­li­nin­kų apk­lau­sa par­odė, kad šiuo me­tu Lie­tu­vo­je vy­rau­ja ne­ofi­cia­lūs įta­kos da­ry­mo me­to­dai, to­kie kaip po­vei­kis per pa­žin­tis, pri­si­dė­ji­mas prie po­li­ti­nių par­ti­jų ar jų rin­ki­mų kam­pa­ni­jų veik­lų, po­kal­biai ne­ofi­cia­liuo­se su­si­ti­ki­muo­se. Apie 80 proc. stam­bių­jų vers­li­nin­kų nu­ro­dė gir­dė­ję apie to­kius at­ve­jus.

Tei­si­nin­kas Liud­vi­kas Ra­gaus­kis, vie­nas iš ofi­cia­liai re­gis­truo­tų lo­bis­tų, ti­ki­no, jog ir ofi­cia­liai įsta­ty­mų pri­ėmi­mo pro­ce­se da­ly­vau­jan­tys as­me­nys ar or­ga­ni­za­ci­jos bet ku­riuo at­ve­ju sie­kia pa­veik­ti po­li­ti­kus. „Ki­tas da­ly­kas, kad ofi­cia­liai re­gis­truo­ti lo­bis­tai Lie­tu­vo­je su­da­ro apie 5 proc. vi­sų as­me­nų, sie­kian­čių pa­veik­ti įsta­ty­mų lei­dė­jus. Li­ku­sie­ji 95 proc. – „pil­ko­jo­je“ zo­no­je esan­tys in­te­re­sų gru­pių at­sto­vai. Dar ge­rai, kad da­lis jų fik­suo­ja­mi ste­bint tei­sės ak­tus, ku­riems jie tei­kia pa­siū­ly­mus, bet pa­grin­di­nė lo­bis­ti­nė veik­la nė­ra vie­šai ma­to­ma. Ne­re­tas at­ve­jis, kai įvai­rių in­te­re­sų gru­pių pa­siū­ly­mai tei­kia­mi ku­rio nors Sei­mo na­rio var­du, ne­fik­suo­jant, kas už jo sto­vi. Kal­bant apie to­kį ne­ofi­cia­lų po­vei­kį, prie gru­pės, ku­rio­je fik­suo­ja­mi įsta­ty­mų lei­dy­ba su­in­te­re­suo­ti as­me­nys, rei­kė­tų pri­dė­ti dar ko­kį šim­tą in­te­re­sų gru­pių, ku­rių vie­šu­mo­je ne­ma­ty­ti“, – tei­gė jis.

In­te­re­sas – vie­nam komitetui

Sei­me di­džiau­sią ak­ty­vu­mą, bend­ra­dar­biau­da­mas su gru­pė­mis, sie­kian­čio­mis da­ry­ti po­vei­kį įsta­ty­mų pri­ėmi­mui, TILS duo­me­ni­mis, ro­do par­la­men­ti­nis Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas (SRK): jo na­riai bend­ra­dar­bia­vo net su 20 ne­eta­ti­nių eks­per­tų, sie­kian­čių pa­veik­ti dau­giau kaip 130 tei­sės ak­tų.

Par­la­men­ti­nės An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos na­rė Ag­nė Bi­lo­tai­tė to­kią si­tua­ci­ją pa­va­di­no „la­bai įdo­mia“. „Kal­bant at­vi­rai, rei­kė­tų pa­sa­ky­ti, kad Sei­mo SRK kom­pe­ten­ci­jos api­ma la­bai jau­trią sri­tį – gy­dy­mą, far­ma­ci­ją, me­di­ci­nos įran­gą, kur vei­kia la­bai di­de­li pi­ni­gai ir dau­gy­bė su­in­te­re­suo­tų gru­pių, ne­re­tai kon­ku­ruo­jan­čių tar­pu­sa­vy­je. Jei vis­kas da­ro­ma skaid­riai, jei į ko­mi­te­tą kvie­čia­mi vi­si pa­gei­dau­jan­tys eks­per­tai, siū­lant įsi­trauk­ti į įsta­ty­mo ren­gi­mą, vis­kas yra ge­rai. Ta­čiau ne­re­tai, pa­si­tel­kiant kon­kre­čius as­me­nis, ga­li­ma su­bur­ti tam ti­kram in­te­re­sui pa­lan­kias eks­per­tų gru­pes. Tai nu­tei­kia ne­la­bai op­ti­mis­tiš­kai“, – tei­gė po­li­ti­kė.

Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tei­sės fa­kul­te­to pro­fe­so­rius Vy­tau­tas Ne­kro­šius LŽ tei­gė ne­ma­tan­tis blo­gy­bės, kad at­ski­ros aso­cia­ci­jos ar ki­tos in­te­re­sų gru­pės sie­kia da­ry­ti po­vei­kį įsta­ty­mų pri­ėmi­mui, kai tai fik­suo­ja­ma vie­šai ir ne­pa­žei­džiant įsta­ty­mų.

„Lie­tu­vo­je yra prob­le­ma, kad ėji­mas pas po­li­ti­kus ir kal­bė­ji­ma­sis su jais ban­do­mi nu­slėp­ti, nors dis­ku­si­ja vyks­ta apie vi­sai nor­ma­lius da­ly­kus. Vi­sa tai tu­rė­tų bū­ti da­ro­ma vie­šai, kad vi­si apie tai ži­no­tų, gir­dė­tų ir da­ry­tų iš­va­das“, – nu­ro­dė jis.