Seimas imsis reanimuoti Laisvės premijų komisiją
Sei­mas ap­si­žiū­rė­jo, kad „pra­din­go“ pa­gal įsta­ty­mą tu­rin­ti eg­zis­tuo­ti Lais­vės pre­mi­jų ko­mi­si­ja. Ji iš­si­vaikš­čio­jo, kai per­nai gruo­dį par­la­men­ta­rai at­si­sa­kė skir­ti Lais­vės pre­mi­ją Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo (AT-AS) pir­mi­nin­kui Vy­tau­tui Lands­ber­giui.

Iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos li­kus pus­me­čiui Sei­mas ke­ti­na gai­vin­ti Lais­vės pre­mi­jų ko­mi­si­ją. Nors jos na­rių, bent jau dau­gu­mos, nuo­mo­nė var­gu ar tu­rės įta­kos spren­džiant, kam at­ei­ty­je teik­ti ap­do­va­no­ji­mą, po­li­ti­kai bai­mi­na­si pa­žeis­ti pa­čių pri­im­tus tei­sės ak­tus. Lais­vės pre­mi­jų ko­mi­si­jos su­dė­tį Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to (ŽTK) tei­ki­mu tu­ri tvir­tin­ti Sei­mas.

Mar­ga sudėtis

ŽTK aps­vars­tė Lais­vės pre­mi­jų ko­mi­si­jos su­dė­tį, par­eng­tam pro­jek­tui pri­ta­rė ke­tu­ri, prieš bu­vo trys ko­mi­te­to na­riai. Sa­vo kan­di­da­tus į ko­mi­si­ją pa­siū­lė vi­sos Sei­mo frak­ci­jos, taip pat to­kią tei­sę tu­rin­čios or­ga­ni­za­ci­jos, iš­sky­rus di­džiau­sią opo­zi­ci­nę Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­ją. Iš vi­so į ko­mi­si­ją įra­šy­ta 12 as­me­nų. Frak­ci­joms skir­ta po vie­ną vie­tą, ta­čiau Dar­bo par­ti­jos ir Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos (LLRA) frak­ci­jos, for­ma­liai žiū­rint, tu­rės po dvi, nes „dar­bie­tis“ Me­čis­lo­vas Zaš­čiu­rins­kas ir LLRA at­sto­vė Ri­ta Ta­ma­šu­nie­nė at­sto­vaus Sei­mo ir Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės ko­mi­si­jai.

Be jų, į Lais­vės pre­mi­jų ko­mi­si­ją pa­siū­ly­ti Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos na­rys Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las, „tvar­kie­tis“ Pe­tras Gra­žu­lis, so­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las, „dar­bie­tis“ Pe­tras Nar­ke­vi­čius, LLRA at­sto­vas Ju­ze­fas Kvet­kovs­kis, Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės at­sto­vas Po­vi­las Urb­šys, sig­na­ta­rai Ni­ko­la­jus Med­ve­de­vas ir Sau­lius Pe­če­liū­nas, Lie­tu­vos jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai Ana­ta­nas Ma­li­naus­kas ir Man­tas Za­kar­ka.

Įpa­rei­go­ja įsta­ty­mas

ŽTK pir­mi­nin­kės Zi­tos Žvi­kie­nės tei­gi­mu, da­bar­ti­nė Lais­vės pre­mi­jų ko­mi­si­ja, per­nai gruo­dį pa­si­trau­kus dau­gu­mai jos na­rių, ne­ga­li pri­im­ti jo­kių spren­di­mų, tad „jos kaip ir nė­ra“. „Įs­ta­ty­mas nu­ma­to, kad dar šią ka­den­ci­ją ko­mi­si­ja tu­ri at­lik­ti tam ti­krus veiks­mus – par­ašy­ti ir pa­skelb­ti krei­pi­mą­si į vi­suo­me­nę, ra­gi­nan­tį siū­ly­ti pre­ten­den­tus Lais­vės pre­mi­jai gau­ti. Vi­sus par­uo­šia­muo­sius dar­bus rei­kia pa­da­ry­ti rug­sė­jo ir spa­lio mė­ne­siais“, – LŽ aiš­ki­no po­li­ti­kė. Pa­sak jos, šiuo įdir­biu nau­do­sis jau ki­ta, po Sei­mo rin­ki­mų su­da­ry­ta ko­mi­si­ja, ku­ri ir pri­ims spren­di­mus dėl pre­mi­jos sky­ri­mo. Jei įsta­ty­me ne­bū­tų nu­ro­dy­ta kon­kre­čių ter­mi­nų, klau­si­mą gal bū­tų ga­li­ma spręs­ti ki­taip. „Bū­tų keis­ta, jei Sei­mas ne­vyk­dy­tų įsta­ty­mo“, – pri­pa­ži­no Z. Žvi­kie­nė. Ji vy­lė­si, kad svars­tant pro­jek­tą sa­vo kan­di­da­tą į ko­mi­si­ją vis dėl­to pa­siū­lys ir TS-LKD frak­ci­ja.

ŽTK vi­ce­pir­mi­nin­ko kon­ser­va­to­riaus Man­to Ado­mė­no nuo­mo­ne, siū­lo­mas pro­jek­tas yra „la­bai kon­tro­ver­siš­kas“. „Ne­nor­ma­lu, kai ko­mi­si­jo­je nė­ra pa­grin­di­nės frak­ci­jos, ku­ri la­biau­siai su­si­ju­si su Lais­vės pre­mi­jos ver­ty­bė­mis, at­sto­vo“, – LŽ sa­kė jis. Par­la­men­ta­ro tei­gi­mu, to­kia si­tua­ci­ja su­si­da­rė Sei­mui at­si­sa­kius lai­ky­tis įsta­ty­mo ir skir­ti Lais­vės pre­mi­ją V. Lands­ber­giui.

M. Ado­mė­nas ma­no, kad da­bar ko­mi­si­ja ne­tu­rė­tų bū­ti tvir­ti­na­ma. Kad ir kaip bū­tų, siū­lo­mai su­dė­čiai jis ža­dė­jo ne­pri­tar­ti. „Ne­ga­li­ma ap­si­mes­ti, kad nie­ko ne­įvy­ko, kai val­dan­tie­siems ne­įti­ko la­biau­siai Lie­tu­vai nu­si­pel­nęs žmo­gus. Val­dan­tie­ji Lais­vės pre­mi­ją ab­so­liu­čiai su­komp­ro­mi­ta­vo, ją, ga­li­ma sa­ky­ti, rei­kia pa­nai­kin­ti“, – kal­bė­jo kon­ser­va­to­rius.

Pri­min­si­me, kad kaip al­ter­na­ty­va Lais­vės pre­mi­jai V. Lands­ber­giui Sau­sio 13-ąją bu­vo įteik­tas vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų įsteig­tas „Lie­tu­vos lais­vės ži­nios“ ženk­las.

Li­ko neįteikta

Lais­vės pre­mi­jų ko­mi­si­ja pra­dė­jo by­rė­ti per­nai lap­kri­tį, kai Sei­mas ne­at­siž­vel­gė į jos siū­ly­mą pre­mi­ją skir­ti AT-AS pir­mi­nin­kui. To­kį val­dan­čių­jų spren­di­mą įver­ti­nu­si kaip ne­pa­si­ti­kė­ji­mą ko­mi­si­ja, pir­mo­ji pa­si­trau­kė jos pir­mi­nin­kė Ire­na De­gu­tie­nė. Jos pa­vyz­džiu pa­se­kė li­be­ra­lė Da­lia Kuo­dy­tė. Vė­liau bu­vo pra­neš­ta dar apie pen­kių ko­mi­si­jos na­rių pa­si­trau­ki­mą. Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja, per­nai gruo­dį ke­lis­syk nag­ri­nė­ju­si su Lais­vės pre­mi­jos sky­ri­mu su­si­ju­sias pe­ri­pe­ti­jas, re­ko­men­da­vo jos aps­kri­tai nie­kam ne­skir­ti. Taip ir bu­vo pa­da­ry­ta – pir­mą kar­tą per pen­ke­rius me­tus Lais­vės pre­mi­ja li­ko ne­įteik­ta.

Lais­vės pre­mi­jos įsta­ty­mą Sei­mas pri­ėmė 2011 me­tų rug­sė­jo 15 die­ną. Ja sie­kia­ma įver­tin­ti as­me­nų ir or­ga­ni­za­ci­jų lai­mė­ji­mus ir in­dė­lį gi­nant žmo­gaus tei­ses, plė­to­jant de­mo­kra­ti­ją, ska­ti­nant tarp­vals­ty­bi­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą, ko­vo­jant už Ry­tų ir Vi­du­rio Eu­ro­pos tau­tų lais­vą ap­sisp­ren­di­mą ir su­ve­re­ni­te­tą. Pa­gal įsta­ty­mą, ko­mi­si­ja kas­met iki lap­kri­čio 23 die­nos tu­ri Sei­mui pa­teik­ti iš­va­das apie at­rink­tą pre­ten­den­tą pre­mi­jai gau­ti. 5000 eu­rų dy­džio pre­mi­ja Sei­mo nu­ta­ri­mu ski­ria­ma iki gruo­džio 23 die­nos. Lais­vės pre­mi­ja ir „Lais­vės“ sta­tu­lė­lė tra­di­ciš­kai tei­kia­ma Sau­sio 13-ąją – Lais­vės gy­nė­jų die­ną.