Seimas imasi keisti dar neįsigaliojusį Pagalbinio apvaisinimo įstatymą
Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) frak­ci­jos ini­cia­ty­va Sei­mas im­asi keis­ti nuo sau­sio įsi­ga­lio­ti tu­rin­tį Pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo įsta­ty­mą.

Sei­mas po pa­tei­ki­mo an­tra­die­nį pri­ta­rė kon­ser­va­ty­viam pro­jek­tui, ku­ris nu­ma­to ri­bo­ti su­ku­ria­mų emb­rio­nų skai­čių iki tri­jų bei draus­ti šal­dy­mą.

Jam tuo pat me­tu re­gis­truo­tas tų pa­čių „vals­tie­čių“ siū­ly­mas at­si­sa­ky­ti pir­mi­nia­me va­rian­te esa­mų ri­bo­ji­mų dėl emb­rio­nų skai­čiaus ir šal­dy­mo, kar­tu nu­ma­tant įpa­rei­go­ji­mą ne­ri­bo­tai sau­go­ti ne­pa­nau­do­tus emb­rio­nus.

Iš pra­džių pa­siū­ly­mas švel­nin­ti pro­jek­to nuo­sta­tas bus svars­to­mas Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­te – jis ga­li bū­ti in­kor­po­ruo­tas į pro­jek­tą, bet ko­mi­te­to na­riai ga­li tam ir ne­pri­tar­ti.

„Mes ne­ri­bo­ja­me skai­čiaus emb­rio­nų, mes su­tei­kia­me di­des­nę ga­li­my­bę pa­si­rink­ti ne­vai­sin­goms po­roms ir me­di­kams, ko­kį jie ke­lią ren­ka­si – ar šal­dy­tų kiau­šia­ląs­čių, ar emb­rio­nų, bet aiš­kiai fik­suo­ja­me – drau­džia­ma nai­kin­ti pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo me­tu su­kur­tą emb­rio­ną“, – sa­kė pro­jek­tą pri­sta­tęs LVŽS frak­ci­jos at­sto­vas Po­vi­las Urb­šys.

Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nų de­mo­kra­tų frak­ci­jos at­sto­vas And­rius Ku­bi­lius siū­lė „vals­tie­čiams“ stab­dy­ti pro­jek­to pa­tei­ki­mą į jį iš­kart įra­šant nau­ją­ją nuo­sta­tą, lei­džian­čią emb­rio­nų šal­dy­mą, užuot pa­li­kus at­ei­ties svars­ty­mams.

„Ge­rai, kad to svei­ko pro­to šiek tiek dau­giau at­si­ra­do ir jūs kai ku­rias nuo­sta­tas kei­čia­te, bet ar ne­ma­no­te, kad bū­tų ge­riau­sia ne­baig­ti pa­tei­ki­mo pro­ce­dū­ros, o jūs per­žiū­rė­tu­mėt sa­vo pro­jek­tą, įtrauk­tu­mėt tas pa­tai­sas, ku­rias šį ry­tą įre­gis­tra­vo­te. Ar ne­ma­no­te, kad bū­tų nau­din­giau at­siim­ti, su vi­sais spe­cia­lis­tais iš­dis­ku­tuot, ir jei liks ko­kių abe­jo­nių, teik­ti pa­tai­sas, o ne iš pra­džių teik­ti, su­kel­ti aud­rą, o po to sa­ky­ti, mes tik no­rė­jom dia­lo­go“, – sa­kė A.Ku­bi­lius.

P.Urb­šys į tai at­sa­kė, kad pa­kei­ti­mus rei­kia pri­im­ti iki įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo sau­sį, kad ne­kil­tų dau­giau pa­inia­vos. „Šis įsta­ty­mas la­bai jau­trus ir jis įsi­ga­lio­ja nuo sau­sio pir­mos die­nos, ir jei mes ne­priim­si­me pa­tai­sų iki sau­sio pir­mos die­nos, įne­ši­me dar di­des­nę su­maiš­tį“, – sa­kė par­la­men­ta­ras.

Kon­ser­va­to­rius Ri­man­tas Jo­nas Da­gys pa­si­sa­kė esan­tis prieš „vals­tie­čių“ komp­ro­mi­si­niu va­di­na­mą va­rian­tą. „Moks­lo pra­sme gy­vy­bės at­si­ra­di­mo klau­si­mais nė­ra dis­ku­si­jų jo­kių, jei mes lei­džiam ja ma­ni­pu­liuo­ti, lei­džiam šal­dy­ti, lei­džiam eks­por­tuo­ti, lei­džiam su ja eks­pe­ri­men­tuo­ti, tai mū­sų bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tas, po to ke­lias eu­ta­na­zi­jai ir vi­siems ki­tiems“, – kal­bė­jo už kon­ser­va­ty­vų pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo re­gu­lia­vi­mą nuo­lat pa­si­sa­kan­tis po­li­ti­kas.

Pro­jek­tui an­tra­die­nį pri­ta­rus po pa­tei­ki­mo, to­liau jį svars­tys Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Pa­tai­so­mis siū­lo­mi pa­kei­ti­mai rug­sė­jį po pre­zi­den­tės ve­to pri­im­tam li­be­ra­liam Pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo įsta­ty­mui, ku­ris tu­ri įsi­ga­lio­ti sau­sį.

Už pro­jek­tą bal­sa­vo 69 Sei­mo na­riai, prieš bu­vo 22, su­si­lai­kė 20 par­la­men­ta­rų. Už pro­jek­tą bal­sa­vo vi­sai LVŽS frak­ci­ja, iš­sky­rus su­si­lai­kiu­sį Bro­nis­lo­vą Ma­te­lį, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos frak­ci­ja, pu­sė bal­sa­vi­me da­ly­va­vu­sių kon­ser­va­to­rių, da­lis „tvar­kie­čių“. Prieš bu­vo ir su­si­lai­kė so­cial­de­mo­kra­tai ir li­be­ra­lai.

Iš pra­džių „vals­tie­čiai“ siū­lė įsta­ty­me ne­leis­ti emb­rio­nų šal­dy­mo, ar­gu­men­tuo­da­mi tuo, jog emb­rio­nas jau yra žmo­gaus gy­vy­bė. Jie siū­lė leis­ti tik kiau­šia­ląs­čių šal­dy­mą. Kri­ti­kai sa­ko, kad šie siū­ly­mai ap­sun­ki­na pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo pro­ce­dū­rą ir su­ke­lia pa­pil­do­mas ri­zi­kas.

Ki­lus ažio­ta­žui, LVŽS pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis an­tra­die­nį prieš pa­tei­ki­mą įre­gis­tra­vo pro­jek­tui siū­ly­mą – juo at­si­sa­ko­ma drau­di­mo šal­dy­ti emb­rio­nus pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo pro­ce­dū­ro­se, bet siū­lo­ma, kad ne­pa­nau­do­ti emb­rio­nai bū­tų sau­go­mi am­ži­nai.

Pro­jek­te lie­ka ki­tos nuo­sta­tos, ku­rios drau­džia emb­rio­nų nai­ki­ni­mą, iš­ve­ži­mą ir at­ly­gin­ti­ną ly­ti­nių ląs­te­lių do­no­rys­tę.

An­tra­die­nį prie Sei­mo maž­daug 30 žmo­nių pi­ke­ta­vo prieš emb­rio­nų šal­dy­mą, o po­piet prie par­la­men­to ak­ci­ją su­ren­gė li­be­ra­lio­jo va­rian­to ša­li­nin­kai, ku­rie pa­si­sa­ko, jog įsta­ty­mas ne­bū­tų kei­čia­mas.

Pro­jek­tą dėl emb­rio­nų šal­dy­mo re­gis­tra­vo 57 Sei­mo na­riai – di­džio­ji da­lis Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos, taip pat ke­li kon­ser­va­to­riai, „tvar­kie­čiai“ ir Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos na­riai. Tarp tei­kė­jų yra ir „vals­tie­čių“ de­le­guo­tas pa­skir­ta­sis svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras Au­re­li­jus Ve­ry­ga.

Šioms pa­tai­soms pa­sip­rie­ši­no da­lis aku­še­rių ir gi­ne­ko­lo­gų, ra­gin­da­mi leis­ti įsi­ga­lio­ti jau pri­im­tam li­be­ra­les­niam pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo va­rian­tui. Me­di­kų vie­šai pa­skelb­ta­me par­eiš­ki­me tei­gia­ma, kad emb­rio­no ap­sau­ga ar­gu­men­tuo­ja­mos pa­tai­sos su­kels prob­le­mų ne­vai­sin­goms po­roms ir kai ku­riais at­ve­jais ne­leis su­si­lauk­ti svei­kų pa­li­kuo­nių. To­kią po­zi­ci­ją vie­šu laiš­ku iš­sa­kė ir apie tris­de­šimt pa­cien­tams at­sto­vau­jan­čių ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų.

Tei­kė­jai aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te tvir­ti­na, jog nuo sau­sio įsi­ga­lio­ti tu­rin­tis Pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo įsta­ty­mas „neuž­ti­kri­na adek­va­čios emb­rio­no ap­sau­gos, su­ku­ria prie­lai­das ne­ter­mi­nuo­tam emb­rio­nų sau­go­ji­mui už­šal­džius bei to­kių emb­rio­nų su­nai­ki­ni­mui“, ne­už­ti­kri­na vai­ko tei­sės ži­no­ti sa­vo tė­vus.

Pro­jek­tu siū­ly­ta nu­sta­ty­ti, kad pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo me­tu bū­tų su­ku­ria­ma tiek emb­rio­nų, kiek vie­nu me­tu jų bus per­kel­ta į mo­ters or­ga­niz­mą, bet ne dau­giau tri­jų, kad bū­tų iš­veng­ta pa­kar­to­ti­nio mo­ters sti­mu­lia­vi­mo hor­mo­nais, ini­cia­to­riai siū­lo šal­dy­ti kiau­šia­ląs­tes. Pa­gal nau­ją­jį „vals­tie­čių“ siū­lo­mą va­rian­tą, kaip tei­gė R.Kar­baus­kis su­ku­ria­mų emb­rio­nų skai­čius ne­bus ri­bo­ja­mas, bet jie tu­rės bū­ti sau­go­mi ne­ter­mi­nuo­tai.

Sei­mas bir­že­lį jau bu­vo pri­ėmęs Pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo įsta­ty­mą, ku­ria­me nu­ma­tė, kad at­lie­kant pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo pro­ce­dū­rą emb­rio­nų ga­lė­tų bū­ti su­ku­ria­ma tiek, kiek vie­nu me­tu jų bus per­kel­ta į mo­ters or­ga­niz­mą, o su­kur­tų emb­rio­nų skai­čius ne­ga­lė­tų vir­šy­ti tri­jų. To­kio reg­la­men­ta­vi­mo ša­li­nin­kai tei­gė no­rin­tys už­kirs­ti ke­lią si­tua­ci­jai, kai ne­pa­nau­do­tų emb­rio­nai bū­tų nai­ki­na­mi.

Pre­zi­den­tė įsta­ty­mą ve­ta­vo, teig­da­ma, kad rei­ka­la­vi­mas vi­sus emb­rio­nus per­kel­ti į mo­ters or­ga­niz­mą di­di­na dau­gia­vai­sio nėš­tu­mo ri­zi­ką ir ma­ži­na pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo sėk­mės ti­ki­my­bę. Anot pre­zi­den­tės, tai ke­lia ri­zi­ką tiek mo­ters, tiek vai­ko svei­ka­tai.

Rug­sė­jį par­la­men­ta­rai pri­ta­rė D.Gry­baus­kai­tės ve­to šiam įsta­ty­mui ir nuo sau­sio įsi­ga­lio­ti tu­rin­čia­me Pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo įsta­ty­me nu­sta­ty­ta, kad su­ku­ria­mų emb­rio­nų skai­čius ne­ri­bo­ja­mas, lei­džia­ma ly­ti­nių ląs­te­lių do­no­rys­tė ir emb­rio­no iš­anks­ti­nė diag­nos­ti­ka.