Seimas gali suerzinti Briuselį
Nu­si­tei­ki­mas pus­me­čiui ati­dė­ti nau­jo­jo so­cia­li­nio mo­de­lio, o kar­tu ir Dar­bo ko­dek­so (DK) įsi­ga­lio­ji­mą – val­dan­čių­jų ne­no­ras pra­dė­ti svar­bią re­for­mą nuo so­cia­li­nio konf­lik­to. To­kį ar­gu­men­tą ne­pa­tik­liai su­ti­ku­si opo­zi­ci­ja pers­pė­jo, kad ne­pa­ma­tuo­ti spren­di­mai ga­li pa­kenk­ti Lie­tu­vos, kaip fi­nan­siš­kai pa­ti­ki­mos ša­lies, pres­ti­žui.

Sei­mas pra­dė­jo svars­ty­ti val­dan­čių­jų „vals­tie­čių“ ir so­cial­de­mo­kra­tų pa­siū­ly­mą iki 2017 me­tų lie­pos 1 die­nos ati­dė­ti DK ir dar dvie­jų de­šim­čių so­cia­li­nio mo­de­lio įsta­ty­mų įsi­ga­lio­ji­mo ter­mi­ną. Ini­cia­to­riai pa­brė­žė, kad bet ku­riuo at­ve­ju pa­grin­di­nio re­for­mos tiks­lo – dar­bo san­ty­kių li­be­ra­li­za­vi­mo – bus sie­kia­ma to­liau. Va­kar pro­jek­tams pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo, į ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lę jie grįš po dvie­jų sa­vai­čių, kai sa­vo žo­dį tars Sei­mo ko­mi­te­tai.

Opo­zi­ci­ja kri­ti­ka­vo val­dan­čių­jų sie­kį į krū­vą su­plak­ti DK ir ki­tų so­cia­li­nio mo­de­lio įsta­ty­mų įsi­ga­lio­ji­mo ati­dė­ji­mą. Esą jie vi­siš­kai ne­pa­reng­ti svars­ty­ti ir tik su­kels su­maiš­tį. Ne­igia­mą po­zi­ci­ją dėl DK stab­dy­mo va­kar iš­reiš­kė ir lai­ki­na­sis prem­je­ras so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das But­ke­vi­čius.

Tar­sis su so­cia­li­niais partneriais

Pa­kei­ti­mus pri­sta­tęs So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to vi­ce­pir­mi­nin­kas „vals­tie­tis“ To­mas To­mi­li­nas ti­ki­no, kad jie rei­ka­lin­gi sie­kiant ne­pra­dė­ti re­for­mos nuo so­cia­li­nio konf­lik­to. Pa­sak jo, tai­sant DK dar­bo san­ty­kių li­be­ra­li­za­vi­mas bus iš­lai­ko­mas. „No­ri­me į pro­ce­są įtrauk­ti kuo dau­giau so­cia­li­nių par­tne­rių, dar pa­dis­ku­tuo­ti, kad tą re­for­mą bū­tų ga­li­ma va­din­ti struk­tū­ri­ne“, – tei­gė T. To­mi­li­nas.

Anot po­li­ti­ko, per pus­me­tį Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je bus su­tar­ta dėl pa­tai­sų, ku­rio­mis bū­tų la­biau su­ba­lan­suo­ti dar­buo­to­jų ir darb­da­vių in­te­re­sai. „La­bai svar­bu at­kur­ti tri­ša­lio for­ma­to au­to­ri­te­tą“, – pa­brė­žė „vals­tie­tis“. Jei so­cia­li­nio mo­de­lio pa­tai­sos vis dėl­to įstrig­tų Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je, po­li­ti­ko žo­džiais, lik­tų ga­lio­ti jau pri­im­ti įsta­ty­mai.

Pers­pė­jo dėl Briu­se­lio

Kon­ser­va­to­rius And­rius Ku­bi­lius pra­ne­šė­jo klau­sė, ar šis ži­no, kad su nau­jo­jo DK įgy­ven­di­ni­mu ki­tų me­tų biu­dže­te su­sie­ti 250 mln. eu­rų. „Jei Briu­se­lis ne­pri­pa­žins, kad jie rei­ka­lin­gi so­cia­li­nei re­for­mai vyk­dy­ti, iš ko­kių lė­šų di­din­si­te pen­si­jas?“ – do­mė­jo­si Sei­mo na­rys. T. To­mi­li­nas pa­ti­ki­no, kad, ne­pai­sant jo­kių įsta­ty­mų ati­dė­ji­mo, pen­si­jų in­dek­sa­vi­mas pra­si­dės sau­sį – dėl to jos pa­di­dės vi­du­ti­niš­kai 15 eu­rų, taip pat bus iš­plės­tas mo­ti­nų ir slau­gy­to­jų drau­di­mas. Jo tei­gi­mu, DK ati­dė­ji­mas bei „Sod­ros“ ri­bų at­si­sa­ky­mas su­ma­žins „spau­di­mą biu­dže­tui“ ir jo de­fi­ci­tą.

Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos skai­čia­vi­mais, ati­dė­jus DK ir su juo su­si­ju­sių įsta­ty­mų įsi­ga­lio­ji­mą bū­tų su­tau­py­ta 81 mln. eu­rų. Pa­sak T. To­mi­li­no, kad vals­ty­bės re­pu­ta­ci­jai ne­bū­tų su­duo­tas smū­gis, vi­siems po­li­ti­kams rei­kės steng­tis įti­kin­ti Eu­ro­pos Ko­mi­si­ją, jog Lie­tu­vo­je nu­ma­ty­ta re­for­ma ti­krai vyks­ta. „Jei vi­suo­me­nė ti­kės ta re­for­ma, ta­da ir EK ap­sisp­ręs­ti bus leng­viau“, – sa­kė „vals­tie­tis“.

Li­be­ra­las Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius aiš­ki­no, kad jo frak­ci­ja ne­pa­lai­kys svars­to­mų pro­jek­tų dėl ke­lių prie­žas­čių. Pir­miau­sia, tai esąs „blo­gas sig­na­las no­rin­tiems dirb­ti ir dau­giau už­si­dirb­ti“, taip pat tiems, ku­rie pla­nuo­ja in­ves­ti­ci­jas ar plė­trą. Be to, kaip pri­mi­nė G. Ste­po­na­vi­čius, ne­ma­žai komp­ro­mi­sų jau pa­da­ry­ta tai­sant DK pa­gal pre­zi­den­tės pa­sta­bas.

A. Ku­bi­lius ra­gi­no ne­sku­bė­ti ir pa­lauk­ti Vy­riau­sy­bės pa­siū­ly­mų, nes ki­taip, jo žo­džiais, bus ne so­cia­li­nis mo­de­lis, o „vu­du ar ša­ma­niš­kas mo­de­lis“. „Dėl jo bus gė­da kreip­tis į Briu­se­lį“, – par­eiš­kė kon­ser­va­to­rius.

Ne­iš­min­tin­gas elgesys

Lai­ki­no­jo prem­je­ro A. But­ke­vi­čiaus nuo­mo­ne, stab­dy­ti so­cia­li­nio mo­de­lio įsi­ga­lio­ji­mą – ne­iš­min­tin­ga ir ne­at­sa­kin­ga. Jis kar­to­jo, kad pro­jek­tus, iš­ana­li­za­vę pa­sau­lio vals­ty­bių pra­kti­ką, par­en­gė ge­riau­si spe­cia­lis­tai. „Į­ver­tin­ta da­bar­ti­nė fi­nan­si­nė si­tua­ci­ja, ga­li­mas struk­tū­ri­nės re­for­mos po­vei­kis mū­sų eko­no­mi­kai“, – sa­kė A. But­ke­vi­čius. Jis pri­mi­nė, kad pri­imant so­cia­li­nį mo­de­lį ir DK bu­vo nu­ma­ty­ta, kad vi­sus 2017 me­tus bū­tų vyk­do­ma ste­bė­se­na, ku­ri at­skleis­tų, ko­kios įsta­ty­mų nuo­sta­tos kliū­va.

Be DK įsi­ga­lio­ji­mo ati­dė­ji­mo, Sei­me pra­dė­ti svars­ty­ti pro­jek­tai, ku­riais siū­lo­ma iš Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo iš­brauk­ti nuo­sta­tą, kad ter­mi­nuo­toms dar­bo su­tar­tims ne­dar­bo drau­di­mo įmo­kos ta­ri­fas bū­tų di­di­na­mas du­kart. Taip pat siū­lo­ma vi­siš­kai at­šauk­ti Sei­mo anks­čiau nu­ma­ty­tas „Sod­ros“ įmo­kų ri­bas ir val­džios įsi­pa­rei­go­ji­mą darb­da­viams kas­met po 1 pro­cen­ti­nį punk­tą ma­žin­ti darb­da­vio įmo­ką „Sod­rai“, ku­ri da­bar sie­kia 31 pro­cen­tą. Lie­tu­va EK pra­šo nau­ją­jį so­cia­li­nį mo­de­lį pri­pa­žin­ti struk­tū­ri­ne re­for­ma ir su juo su­si­ju­sioms iš­lai­doms tai­ky­ti iš­ly­gą, skai­čiuo­jant 2017 me­tų vie­šų­jų fi­nan­sų de­fi­ci­tą.