Seimas gali mažėti 40-čia narių
Sei­me įre­gis­truo­tos Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sos, ku­rio­mis siū­lo­ma ma­žin­ti Sei­mo na­rių skai­čių ir kes­ti Sei­mo rin­ki­mų da­tą.

Gau­sus bū­rys val­dan­čio­sios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos na­rių su ly­de­riu Ra­mū­nų Kar­baus­kiu prieš­aky­je bei da­lis Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų­jų šei­mų są­jun­gos frak­ci­jos at­sto­vų pa­si­ra­šė Kons­ti­tu­ci­jos kei­ti­mo pro­jek­tą. Juo siū­lo­ma nuo 141 iki 101 ma­žin­ti Sei­mo na­rių skai­čių, o Sei­mo rin­ki­mų da­tą iš ru­dens per­kel­ti į ko­vo mė­ne­sio an­trą sek­ma­die­nį.

Dėl Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sų pri­ėmi­mo Sei­me tu­ri bū­ti bal­suo­ja­ma du kar­tus, tarp bal­sa­vi­mų pa­da­rant ne ma­žiau kaip tri­jų mė­ne­sių per­trau­ką. Nuo­sta­tos lai­ko­mos pri­im­to­mis, jei­gu už jas bal­suo­ja ne ma­žiau kaip du treč­da­liai ar­ba ne ma­žiau kaip 94 par­la­men­ta­rai.