Seimas gaili V. Landsbergiui Laisvės premijos
Vos dvie­jų bal­sų pers­va­ra Sei­mas po pa­tei­ki­mo pri­ta­rė, kad Lais­vės pre­mi­ja, tra­di­ciš­kai įtei­kia­ma Sau­sio 13-ąją, bū­tų skir­ta bu­vu­siam Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos – At­ku­ria­mo­jo Sei­mo pir­mi­nin­kui Vy­tau­tui Lands­ber­giui. Pro­fe­so­rius kaip tik šiuo me­tu gy­do­mas San­ta­riš­kių kli­ni­ko­se.

Šian­dien ry­ti­nia­me Sei­mo po­sė­dy­je Lais­vės pre­mi­jos ko­mi­si­jai va­do­vau­jan­ti Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kė kon­ser­va­to­rė Ire­na De­gu­tie­nė su­pa­žin­di­no su ko­mi­si­jos spren­di­mu šių­me­tę pre­mi­ją skir­ti V. Lands­ber­giui. Ji trum­pai pri­mi­nė pro­fe­so­riaus nuo­pel­nus ir in­dė­lį at­ku­riant Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bę ir vė­liau ją įtvir­ti­nant. Ta­čiau ne vi­siems Sei­mo na­riams AT-AS va­do­vo as­me­ny­bė ir jo nu­veik­ti dar­bai at­ro­do pa­trauk­lūs. Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das Sy­sas pra­šė įvar­dy­ti V. Lands­ber­gio kon­ku­ren­tus var­žan­tis dėl pre­mi­jos.

I. De­gu­tie­nė pa­ta­rė ko­le­gai skai­ty­ti ko­mi­si­jos nuo­sta­tus, drau­džian­čius įvar­dy­ti pre­ten­den­tų pa­var­des. Ta­čiau jos ta­po ži­no­mos jau po pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sio ko­mi­si­jos po­sė­džio. Bu­vo pa­skleis­ta in­for­ma­ci­ja, kad an­tra­ja­me tu­re rink­ta­si iš dvie­jų kan­di­da­tų – V. Lands­ber­gio ir ka­den­ci­ją bai­gu­sio pre­zi­den­to Val­do Adam­kaus.

Sei­mo na­riams I. De­gu­tie­nė par­eiš­kė, kad šią kon­fi­den­cia­lią in­for­ma­ci­ją nu­te­ki­no Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las. Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kę klau­si­nė­jo ir ki­ti so­cial­de­mo­kra­tai. Ar­tū­ras Skar­džius mė­gi­no su­ži­no­ti, ko­dėl vie­ni pro­fe­so­rių my­li, ki­ti – ne­my­li.

„Ma­tyt, jūs iš tų, ku­rie ne­my­li, tai ga­li­te at­sa­ky­ti, ko­dėl. O aš my­liu“, – at­sa­kė I. De­gu­tie­nė. Ji pri­si­pa­ži­no dar nie­kuo­met, kai pri­sta­ti­nė­da­vo Lais­vės pre­mi­jos kan­di­da­tus, Sei­me ne­gau­da­vu­si tiek klau­si­mų – kiek bu­vo pre­ten­den­tų, kaip bal­suo­ta, ko­dėl ir t.t.

„Vi­siems vi­sa­da vis­kas tik­da­vo. Šian­dien su­si­do­mė­ji­mas vien tik dėl­to, kad pre­ten­den­tas ne vi­siems pri­im­ti­nas. Jei ne­pat­vir­tin­si­te kan­di­da­to, ko­mi­si­ja tu­rės rink­tis dar kar­tą. Ne­ži­nau, kaip at­ro­dy­si­me prieš vi­suo­me­nę, juo­lab, kad ki­tą­met mi­nė­si­me Sau­sio 13-osios 25-me­tį“, – tei­gė I. De­gu­tie­nė.

Pa­lai­ky­ti V. Lands­ber­gio kan­di­da­tū­rą ra­gi­no ir li­be­ra­lė Da­lia Kuo­dy­tė. Pa­sak jos, V. Lands­ber­gis siū­lo­mas kaip pir­ma­sis ne­prik­lau­so­mos vals­ty­bės va­do­vas, žmo­gus, ku­ris su ki­tais Ry­tų Eu­ro­pos ly­de­riais pri­pa­žin­tas šio­je lais­vės by­lo­je.

„Ne V. Lands­ber­gį mes že­mi­na­me, bet sa­ve, sa­vo vals­ty­bės pra­džią. Čia kal­ba ne apie my­liu ar ne­my­liu, ne­da­ry­ki­me ko­me­di­jos iš svar­bių da­ly­kų“, – kal­bė­jo D. Kuo­dy­tė. A. Skar­džiaus nuo­mo­ne, pre­mi­ją rei­kė­tų skir­ti žmo­gui, ku­ris tau­tą vie­ni­jo, o ne skal­dė. Pri­si­mi­nęs Sau­sio 13-osios įvy­kius jis pik­ti­no­si, kad tuo­met nie­kas žmo­nių ne­pers­pė­jo apie Ru­si­jos ka­riuo­me­nės tan­kų at­akas. „La­bai džiau­giuo­si, kad nu­lė­mė ne A. Skar­džius“, – par­eiš­kė kon­ser­va­to­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė. Ji pra­ne­šė, kad pro­fe­so­rius šiuo me­tu gy­do­mas San­ta­riš­kių kli­ni­ko­se, In­ten­sy­vios te­ra­pi­jos sky­riu­je.

Sei­mas ne­pri­ta­rė, kad šis nu­ta­ri­mas bū­tų svars­to­mas ypa­tin­gos sku­bos tvar­ka. Spren­di­mas bus pri­im­tas an­tra­die­nį. Lais­vės pre­mi­jos dy­dis – 5000 eu­rų.

Pro­fe­so­riaus at­sto­vai in­for­ma­vo, kad San­ta­riš­kių kli­ni­ko­se jam „at­lik­ti pa­ti­kri­ni­mai, nie­ko ne­ras­ta“. Jų tei­gi­mu, „ar­ti­miau­siu me­tu V.Lands­ber­gis grįš na­mo ir siun­čia vi­siems lin­kė­ji­mus“.