Seimas eutanazijai užtrenkė duris
Šios ka­den­ci­jos Sei­mas Eu­ta­na­zi­jos įsta­ty­mo ne­svars­tys. Ei­li­nį kar­tą so­cial­de­mo­kra­tės Ma­ri­jos Auš­ri­nės Pa­vi­lio­nie­nės pro­jek­tas bu­vo iš­brauk­tas iš se­si­jos dar­bot­var­kės, ne­li­ko vil­čių, kad prie bus grįž­ta ru­de­nį, li­kus mė­ne­siui iki rin­ki­mų.

Dis­ku­si­jų lau­žus įžie­bian­tį Eu­ta­na­zi­jos įsta­ty­mą šios, kaip ir anks­tes­nės, ka­den­ci­jos Sei­mas pa­li­ko „už bor­to“. Tiek li­be­ral­cen­tris­to And­riaus Bur­bos prieš ket­ve­rius me­tus par­eng­tas pro­jek­tas, tiek M. A. Pa­vi­lio­nie­nės pa­teik­ti va­rian­tai at­kak­liai bū­da­vo brau­kia­mi iš dar­bot­var­kės. Pir­mą­jį siū­ly­mą my­riop pa­smerk­tiems ir ne­pa­ke­lia­mą skaus­mą ken­čian­tiems žmo­nėms su­teik­ti ga­li­my­bę są­mo­nin­gai nu­trauk­ti gy­vy­bę M. A. Pa­vi­lio­nie­nė įre­gis­tra­vo 2014-ai­siais. Tuo­met mū­ru prieš eu­ta­na­zi­jos idė­ją sto­jo gau­sus Sei­mo na­rių, me­di­kų bend­ruo­me­nės, Baž­ny­čios at­sto­vų bū­rys. Pa­to­bu­lin­tą pro­jek­tą Sei­mo na­rė mė­gi­no pa­teik­ti 2015-ųjų pa­va­sa­rio se­si­jai, ta­čiau ir vėl ne­sėk­min­gai. Kai ku­rie Sei­mo na­riai įsi­ti­ki­nę, kad Eu­ta­na­zi­jos įsta­ty­mas Lie­tu­vo­je ne­tu­ri pers­pek­ty­vų ir vi­lia­si, kad jis nie­ka­da ne­bus pri­im­tas.

Žmo­gaus tei­sė

Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas (SRK) pra­ėju­sį an­tra­die­nį ei­li­nį kar­tą pa­siū­lė iš­brauk­ti pro­jek­tą iš pa­va­sa­rio dar­bų prog­ra­mos. Pa­sak SRK pir­mi­nin­kės „dar­bie­tės“ Dan­gu­tės Mi­ku­tie­nės, ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė eu­ta­na­zi­jos įtei­si­ni­mui ir ma­no, „kad kiek­vie­nas žmo­gus tu­ri pri­gim­ti­nę tei­sę gy­ven­ti žmo­giš­ko­jo oru­mo pil­nat­vė­je nuo pat pra­dė­ji­mo iki na­tū­ra­lios mir­ties vi­so­se gy­ve­ni­mo si­tua­ci­jo­se“. „Ma­no­me, kad yra svar­bes­nių da­ly­kų,kaip reg­la­men­tuo­ti pa­lia­ty­vią­ją slau­gą, už­ti­krin­ti vais­tų tin­ka­mu­mą, prie­ina­mu­mą“, – ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je svars­tant se­si­jos dar­bų prog­ra­mą par­eiš­kė SRK va­do­vė. Jos tei­gi­mu, už pro­jek­to iš­brau­ki­mą bal­sa­vo 6 ko­mi­te­to na­riai, 2 bu­vo prieš. Žo­dį ga­vu­si M. A. Pa­vi­lio­nie­nė par­eiš­kė, kad de­mo­kra­ti­nė­je vals­ty­bė­je žmo­gaus tei­sės nuo gi­mi­mo iki mir­ties yra ir tu­ri bū­ti gi­na­mos, sau­go­mos, puo­se­lė­ja­mos. Ta­čiau, anot jos, net Sei­me pa­žei­džia­ma Sei­mo na­rio tei­sė pri­sta­ty­ti par­eng­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą. „Eu­ta­na­zi­jos įsta­ty­mui pri­ta­ria 61 pro­cen­tas Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ir da­lis me­di­kų vi­suo­me­nės. Sei­mas ne­tu­ri tei­sės ig­no­ruo­ti Lie­tu­vos pi­lie­čių nuo­mo­nės, nes ir žmo­gaus mir­tis tu­ri bū­ti reg­la­men­tuo­ta įsta­ty­mu, ku­riuo bū­tų at­siž­vel­gia­ma į žmo­gaus pa­si­rin­ki­mo tei­sę, žmo­gaus lais­vą va­lią rink­tis ne­skaus­min­gą gy­ve­ni­mo baig­tį. Ta­čiau gir­dė­jo­me, kad svei­ka­tos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kei žmo­gaus mir­tis nė­ra svar­bus da­ly­kas“, – kal­bė­jo pro­jek­to au­to­rė. Jos tei­gi­mu, ideo­lo­gi­nės nuo­sta­tos ne­tu­rė­tų bū­ti aukš­čiau žmo­gaus tei­sių, aukš­čiau įsta­ty­mo. „Išb­rauk­da­mi Eu­ta­na­zi­jos įsta­ty­mo pro­jek­tą iš Sei­mo dar­bot­var­kės, ne­iš­veng­si­me nei mir­ties bai­mės, nei pa­čios mir­ties. Nė vie­nas iš čia esan­čių ne­ži­no sa­vo bū­ties pa­bai­gos, ne­ži­no, kad ta baig­tis ga­li bū­ti fi­ziš­kai ir psi­chiš­kai ne­pa­ke­lia­ma“, – sa­kė Sei­mo na­rė, ra­gin­da­ma pro­jek­to ne­išb­rauk­ti.

Yra ki­tas ke­lias

SRK vi­ce­pir­mi­nin­kas kon­ser­va­to­rius An­ta­nas Ma­tu­las sa­kė džiau­gią­sis, kad ko­mi­te­to nuo­mo­nė dėl eu­ta­na­zi­jos bu­vo be­veik vie­nin­ga, ją pa­lai­kė ir Sei­mas. „Ne­ži­nau, ar iš vi­so žmo­gus tu­ri tu­rė­ti tei­sę pa­si­rink­ti mir­ti ki­to žmo­gaus ran­ko­mis. Ne­rei­kia pro­pa­guo­ti mir­ties kul­tū­ros, tu­ri­me ei­ti ki­tu ke­liu“, – por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė A. Ma­tu­las. Pa­sak jo, žmo­gus pri­va­lo tu­rė­ti ga­li­my­bę pa­sen­ti ir nu­mir­ti na­tū­ra­liai, o vals­ty­bė tu­ri už­ti­krin­ti, kad ta mir­tis bū­tų ori, be skaus­mo. Šiuo­lai­ki­nės tech­no­lo­gi­jos tą pa­da­ry­ti lei­džia. A. Ma­tu­las įsi­ti­ki­nęs, kad Lie­tu­vo­je iš vi­so ne­ga­li­ma svars­ty­ti eu­ta­na­zi­jos įtei­si­ni­mo. „Vals­ty­bė­je, ku­ri ne­už­ti­kri­na orios se­nat­vės, tin­ka­mos me­di­ci­ni­nės prie­žiū­ros, de­ra­mo skaus­mo mal­ši­ni­mo, ne­su­ge­ba ap­rū­pin­ti me­di­ka­men­tais, eu­ta­na­zi­ja pri­lyg­tų žu­dy­mo įtei­si­ni­mui“, – sa­kė par­la­men­ta­ras. Be to, pri­mes­ti me­di­kams par­ei­gą kaž­ką žu­dy­ti – ne­hu­ma­niš­ka. „Lie­tu­va, ma­ža vals­ty­bė, šiuo po­žiū­riu ne­ga­li sek­ti ki­tų pa­vyz­džiu, nes tai bū­tų ke­lias į su­si­nai­ki­ni­mą“, – tei­gė SRK vi­ce­pir­mi­nin­kas.

Pa­vo­jin­gas dalykas

2014 me­tų rugp­jū­tį pa­si­ro­džius pir­ma­jam Eu­ta­na­zi­jos įsta­ty­mo pro­jek­tui Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė siū­ly­mą įtei­sin­ti eu­ta­na­zi­ją dėl ga­li­mo pikt­nau­džia­vi­mo pa­va­di­ni­mo la­bai pa­vo­jin­gu da­ly­ku. „Aš lai­kau­si to­kios tai­syk­lės gy­ve­ni­me, kad kiek­vie­nas gims­ta­me ir at­si­ne­ša­me sa­vo li­ki­mą. Ko­kį at­si­ne­ša­me, to­kį tu­ri­me“, – tuo­met sa­kė par­la­men­to va­do­vė. Eu­ta­na­zi­ja le­ga­li­zuo­ta Ny­der­lan­duo­se, Bel­gi­jo­je, Liuk­sem­bur­ge. 2014 me­tų pra­džio­je Bel­gi­jos par­la­men­tas įtei­si­no su­nkia ir mir­ti­na li­ga ser­gan­čių ne­pil­na­me­čių eu­ta­na­zi­ją, be jo­kio am­žiaus ap­ri­bo­ji­mo, re­mian­tis pa­ties vai­ko ap­sisp­ren­di­mu mir­ti, psi­cho­lo­gui pa­tvir­ti­nus, kad jis yra pa­jė­gus tai nu­spręs­ti, taip pat su tė­vų su­ti­ki­mu. Ny­der­lan­duo­se eu­ta­na­zi­ja lei­džia­ma nuo 12 me­tų. Tei­sę są­mo­nin­gai nu­trauk­ti gy­vy­bę tu­ri ir pen­kių JAV vals­ti­jų – Ver­mon­to, Ore­go­no, Va­šing­to­no, Nau­jo­sios Mek­si­kos ir Mon­ta­nos – gy­ven­to­jai. Kai ku­rio­se vals­ty­bė­se, pa­vyz­džiui, In­di­jo­je, Mek­si­ko­je, yra le­ga­li pa­sy­vio­ji eu­ta­na­zi­ja, kai ne­pa­gy­do­mai ser­gan­čiam li­go­niui ne­be­tai­ko­mas gy­dy­mas, ku­ris tik pa­il­gin­tų jo kan­čias.