Seimas ėmėsi universitetų tinklo pertvarkos
Sei­mas an­tra­die­nį po pa­tei­ki­mo pri­ta­rė nu­ta­ri­mo pro­jek­tui, ku­riuo pra­de­da­ma uni­ver­si­te­tų tink­lo pert­var­ka.

Už Vy­riau­sy­bės tei­kia­mą nu­ta­ri­mo pro­jek­tą po pa­tei­ki­mo bal­sa­vo 89 Sei­mo na­riai, aš­tuo­ni su­si­lai­kė. Pro­jek­tą to­liau svars­tys Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas, o į ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lę svars­ty­mui jis tu­rė­tų grįž­ti bir­že­lio 27 die­ną.

„Šis Sei­mas tu­ri pui­kią ga­li­my­bę už­ti­krin­ti aukš­to­jo moks­lo ko­ky­bės at­ei­tį, pri­imant spren­di­mus, ku­rių ne­pa­vy­ko pri­im­ti jau ke­lių ka­den­ci­jų Sei­mams, ir už­ti­krin­ti, kad aukš­to­jo moks­lo tink­lo pert­var­ka, re­for­ma, pra­si­de­da. Mes tu­ri­me ne­dels­ti su šiais spren­di­mais, nes ne­ri­mas aka­de­mi­nė­se bend­ruo­me­nė­se, ne­ri­mas bū­si­mų stu­den­tų tu­ri bū­ti nu­ra­min­tas, pa­tei­kiant aiš­kų pla­ną“, – pa­teik­da­ma pro­jek­tą sa­kė švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė Jur­gi­ta Pe­traus­kie­nė.

Pa­gal Vy­riau­sy­bės pla­ną, sos­ti­nė­je veik­tų kla­si­ki­nis Vil­niaus uni­ver­si­te­tas (VU) ir pro­fi­li­nis Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­tas, o Kau­ne – Kau­no uni­ver­si­te­tas, su­jun­giant šia­me mies­te esan­čius Alek­sand­ro Stul­gins­kio, Kau­no tech­no­lo­gi­jos, Lie­tu­vos spor­to ir Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tus, prie jo tu­rė­tų bū­ti pri­jung­tas ir Vil­niu­je vei­kian­tis Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tas. Taip pat Kau­ne lik­tų vie­nas pro­fi­li­nis uni­ver­si­te­tas – Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų.

Ta­čiau pa­tai­sas Vy­riau­sy­bės uni­ver­si­te­tų pert­var­kos pla­nui ža­da ir val­dan­tie­ji, ir opo­zi­ci­ja. Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis Sei­mo ko­le­gas ėmė­si su­pa­žin­din­ti su Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to sie­kiais jung­tis su Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos ir Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­tais, taip pat Lie­tu­vos spor­to uni­ver­si­te­tu (LSU), KTU šia­me jun­gi­mo­si pla­ne ne­fi­gū­ruo­ja.

Opo­zi­ci­niai kon­ser­va­to­riai VDU pla­ne įžvel­gia „vie­no uni­ver­si­te­to gel­bė­ji­mo ak­ci­ją“ ir tei­kia sa­vo siū­ly­mą: aukš­to­jo moks­lo po­ten­cia­lą jung­ti į tris na­cio­na­li­nius uni­ver­si­te­tus – Vil­niaus uni­ver­si­te­tą ir Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­tą sos­ti­nė­je bei vie­ną jung­ti­nį na­cio­na­li­nį Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tą Kau­ne.

Opo­zi­ci­jos at­sto­vai mi­nis­trės klau­sė, ar iš vi­so yra pra­smė svars­ty­ti Vy­riau­sy­bės tei­kia­mą nu­ta­ri­mą, kai Sei­me „vals­tie­čiai“ re­mia VDU pa­siū­ly­tą jun­gi­mo­si pla­ną.

„Mes vi­są žie­mą su­lau­kę kva­pą lau­kė­me dar­bo gru­pės iš­va­dų dėl aukš­tų­jų mo­kyk­lų tink­lo pert­var­kos ir ge­gu­žės mė­ne­sį pa­ga­liau su­lau­kę leng­viau at­si­du­so­me, nes ten bu­vo pa­ma­tuo­tos ir ro­dik­liais par­em­tos iš­va­dos. Bet kas bu­vo po to? Tą pa­čią die­ną pa­grin­di­niai re­for­mos tė­vai jos iš­si­ža­dė­jo, dar prieš pa­ten­kant į Sei­mą tas nu­ta­ri­mas bu­vo šiek tiek iš­bergž­din­tas,Sei­me pra­si­dė­jo at­vi­ras sa­bo­ta­žas, ki­taip to ne­pa­va­din­si, ir silp­nes­nių­jų aukš­tų­jų mo­kyk­lų in­te­re­sų ir ga­li­my­bės iš­lik­ti nie­ko pa­kei­tus gy­ni­mas“, – sa­kė kon­ser­va­to­rius Man­tas Ado­mė­nas.

Prem­je­ro Sau­liaus Skver­ne­lio dar­bo gru­pės pir­mi­nia­me siū­ly­me bu­vo nu­ma­ty­ta sos­ti­nė­je esan­tį Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tą jung­ti prie Vil­niaus uni­ver­si­te­to, ta­čiau LEU pla­nams jung­tis su Kau­ne vei­kian­čiu Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tu sku­biai pri­ta­rus Sei­mo Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­te, Vy­riau­sy­bės pa­teik­ta­me nu­ta­ri­mo pro­jek­te LEU jau bu­vo jun­gia­mas prie VDU.

Mi­nis­trė at­sa­ky­da­ma sa­vo ruo­žtu tvir­ti­no, kad Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pro­jek­tas „pat­vir­ti­na dar­bo gru­pės pla­ną ir nie­kas nė­ra iš­krai­py­ta“.

„Da­bar vyks­ta dis­ku­si­ja, kaip tą siū­ly­mą rea­li­zuo­ti. Nu­ma­to­ma, kad iki 2018 me­tų bir­že­lio tu­ri bū­ti ras­ti spren­di­mai dėl kiek­vie­nos at­ski­ros aukš­to­sios mo­kyk­los, to­dėl ne­ma­nau, kad šian­dien yra pa­grin­das ne­ri­mau­ti, kad pla­nas yra ki­toks nei bu­vo pa­teik­tas“, – sa­kė J.Pe­traus­kie­nė.

Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos ly­de­ris Ra­mū­nas Kar­baus­kis prieš pat pa­tei­kiant pro­jek­tą su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je tvir­ti­no, jog uni­ver­si­te­tai jau pa­tys ro­do ini­cia­ty­vas jung­tis ir nuo pra­di­nio dar­bo gru­pės pla­no ga­li skir­tis pa­ly­gin­ti ne­daug.

Anot jo, ga­li­mas pla­nas, kad Vil­niu­je veik­tų kla­si­ki­nis Vil­niaus uni­ver­si­te­tas ir pro­fi­li­nis Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­tas, o Kau­ne uni­ver­si­te­tų bū­tų trys: kla­si­ki­nis Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas, taip pat pro­fi­li­niai Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tas ir Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­tas.

„Nie­kas nie­ko (re­for­mos) ne­griau­na, la­bai svei­kin­ti pro­ce­sai, jie yra sa­vai­mi­niai, ir tas pro­ce­sas at­ves į du kla­si­ki­nius ir du tech­no­lo­gi­nius uni­ver­si­te­tus, gal šiek tiek skir­sis, Kau­ne gal­būt bus du tech­no­lo­gi­niai, šne­kant apie Svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­tą ir KTU, ir vie­nas kla­si­ki­nis uni­ver­si­te­tas, Vil­niu­je – VGTU ir VU. Tai pra­ktiš­kai tas pats, (ką siū­lė gru­pė), na­tū­ra­liu bū­du, ne jo­kių pri­va­lo­mų­jų nuo­sta­tų. Ti­krai nie­kas ne­no­ri nie­kam ran­kų lau­žy­ti ir nie­kas ne­vers uni­ver­si­te­tų da­ry­ti, kam uni­ver­si­te­tai ne­tu­rės va­lios da­ry­ti pa­tys“, – kal­bė­jo R.Kar­baus­kis.