Seimas ėmėsi projektų, kurie skatintų globą šeimose
Sei­mas an­tra­die­nį po pa­tei­ki­mo pri­ta­rė pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės įsta­ty­mų pa­tai­soms, ku­rio­mis sie­kia­ma pa­ska­tin­ti vai­kų glo­bą šei­mo­se.

Už pa­tai­sų pa­ke­tą po pa­tei­ki­mo bal­sa­vo 59 Sei­mo na­riai, vie­nas bu­vo prieš, su­si­lai­kė pen­ki par­la­men­ta­rai. To­liau pa­tai­sas nag­ri­nės par­la­men­ti­niai ko­mi­te­tai.

Pa­tai­so­mis siū­lo­ma dvi­gu­bai di­din­ti iš­mo­kas vai­kus glo­bo­jan­čioms šei­moms ir kel­ti fi­nan­sa­vi­mą šei­my­noms. Šiuo me­tu vai­ką glo­bo­jan­čios šei­mos gau­na 152 eu­rus per mė­ne­sį, o pri­ėmus pa­kei­ti­mus su­ma di­dė­tų iki 304 eu­rų. Taip pat siū­lo­ma ga­ran­tuo­ti di­des­nes šei­my­nos da­ly­vių - tė­vo ir mo­ti­nos - pa­ja­mas: vie­to­je da­bar esan­čios mi­ni­ma­lios mė­ne­sio al­gos (300 eu­rų) siū­lo­ma nu­sta­ty­ti ne ma­žes­nę kaip 431 eu­ro su­mą.

„Šių pa­tai­sų tiks­las - dvi­ly­pis, vi­sų pir­ma pa­dė­ti šei­moms ir šei­my­noms, ku­rio­se au­ga vai­kai, ne­te­kę tė­vų glo­bos, taip pat jo­mis ti­ki­ma­si pa­spar­tin­ti glo­bos ir įvai­ki­ni­mo pro­ce­sus, ku­rie pa­dė­tų vai­kams grei­čiau pa­siek­ti įtė­vius ir glo­bė­jus“, - pri­sta­ty­da­ma pa­tai­sas sa­kė pre­zi­den­tės pa­ta­rė­ja Gied­rė Ka­mins­kai­tė-Sal­ters.

„1995 me­tais Lie­tu­va pa­si­ra­šė Jung­ti­nių Tau­tų Vai­ko tei­sių ap­sau­gos kon­ven­ci­ją. Ir 2006, ir 2013 me­tais Lie­tu­vai tei­kia­mos Vai­ko tei­sių ko­mi­te­to re­ko­men­da­ci­jos ak­cen­tuo­ja gė­din­gą fak­tą - Lie­tu­vo­je vai­kų skai­čius glo­bos įstai­go­se ne­ma­žė­ja. Šiuo me­tu ar­ti 4 tūkst. vai­kų au­gi­na­mi ins­ti­tu­ci­jo­se“, - pa­brė­žė pa­ta­rė­ja.

Pa­sak pre­zi­den­tės at­sto­vės, to­kia si­tua­ci­ja - skau­dus so­vie­ti­nis pa­li­ki­mas, o si­tua­ci­ją keis­ti rei­kia pa­laips­niui di­di­nant glo­bė­jų skai­čių, pa­de­dant šei­my­noms, kad pa­ma­žu su­si­for­muo­tų al­ter­na­ty­va ins­ti­tu­ci­nei glo­bai.

Pre­zi­den­tė taip pat siū­lo spar­tin­ti nuo­la­ti­nės glo­bos ir įvai­ki­ni­mo by­lų nag­ri­nė­ji­mą teis­muo­se, kad šios by­los bū­tų nag­ri­nė­ja­mos pir­mu­mo tvar­ka ne il­giau kaip du mė­ne­sius. Da­bar to­kios by­los ne­re­tai trun­ka nuo pus­me­čio iki me­tų, tei­gia pa­tai­sas ini­ci­juo­jan­ti Pre­zi­den­tū­ra.

Par­la­men­ta­rai G.Ka­mins­kai­tės-Sal­ters klau­sė, kaip bus už­ti­kri­na­ma, kad be tė­vų li­kę vai­kai bus ap­gy­ven­di­na­mi pas tin­ka­mus glo­bė­jus, o glo­ba ne­taps pa­si­pel­ny­mo šal­ti­niu, ypač pa­di­di­nus iš­mo­kas.

Pa­ta­rė­ja pa­brė­žė, jog vi­si glo­bė­jai tu­ri iš­klau­sy­ti tri­jų mė­ne­sių truk­mės in­ten­sy­vius kur­sus, ir da­lis no­rin­čių at­kren­ta jau per juos. „Glo­bė­jų prie­žiū­ra pra­si­de­da nuo pat pra­džios, kai iš­reiš­kia­mas no­ras glo­bo­ti. Yra tri­jų mė­ne­sių pri­va­lo­mi kur­sai, ku­rie yra la­bai in­ten­sy­vūs, pri­ver­čia vi­sus glo­bė­ju ir įtė­vius pe­rei­ti vi­są pa­tir­tį, su pro­fe­sio­na­lais, la­bai daug kas at­si­si­jo­ja jau toj sta­di­joj“, - sa­kė pa­ta­rė­ja.

Taip pat, pa­sak pa­ta­rė­jos, vė­liau, pa­ėmus vai­kus glo­bo­ti, jų gy­ve­ni­mo są­ly­gos glo­bė­jų šei­mo­se ar šei­my­no­se yra nuo­lat ti­kri­na­mos. „Duo­da­mos at­as­kai­tos, lan­ko­si sa­vi­val­dy­bės (at­sto­vai - red.), to­dėl ta prie­žiū­ra yra nuo­sek­li ir to­kia tu­rė­tų bū­ti“, - kal­bė­jo G.Ka­mins­kai­tė-Sal­ters.

Skai­čiuo­ja­ma, kad įgy­ven­di­nus vi­sus šiuos pa­kei­ti­mams rei­kė­tų iki 12,4 mln. eu­rų pa­pil­do­mų biu­dže­to lė­šų. „Tai yra nor­ma­li su­ma, ku­rios ir ga­li­ma ti­kė­tis, no­rint pa­keis­ti sis­te­mą. Bet no­rė­čiau pa­ly­gin­ti, kiek da­bar ski­ria­ma fi­nan­sa­vi­mo, ne­įs­kai­čiuo­jant Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­ni­gų, da­bar glo­bos įstai­goms ski­ria­mi 45 mln. eu­rų per me­tus, ir ši su­ma ne­ma­žė­ja. Nor­ma­lu, kad pe­rei­nant nuo vie­nos sis­te­mos prie ki­tos, lai­ki­nai ji kai­nuo­ja dau­giau, ta­čiau vai­kams pe­rei­nant iš glo­bos ins­ti­tu­ci­jų į šei­mas, šei­my­nas, ta sis­te­ma tu­rė­tų su­si­ba­lan­suo­ti“, - apie pert­var­kos kai­ną kal­bė­jo pa­ta­rė­ja.