Seimas ėmėsi pataisų dėl slaptumo ribų nustatymo
Sei­mas po pa­tei­ki­mo pri­ta­rė pa­tai­soms, ku­rios keis­tų su vals­ty­bės pa­slap­ti­mis su­si­ju­sį re­gu­lia­vi­mą, jas to­liau svars­tys par­la­men­to ko­mi­te­tai.

Pa­gal gru­pės Sei­mo na­rių re­gis­truo­tą pro­jek­tą siū­lo­ma užd­raus­ti „ne­pag­rįs­tai su­teik­ti aukš­tes­nę slap­tu­mo žy­mą in­for­ma­ci­jai, ku­rios tu­ri­nys ati­tin­ka že­mes­nės slap­tu­mo žy­mos kri­te­ri­jus“.

Pro­jek­to au­to­riai tvir­ti­na, kad šiuo pa­siū­ly­mu sie­kia­ma iš­veng­ti pa­si­tai­kan­čių ne­pag­rįs­to da­lies in­for­ma­ci­jos įslap­ti­ni­mo at­ve­jų.

Taip pat Sei­mo na­riai siū­lo, kad vie­šai prie­ina­ma in­for­ma­ci­ja ar­ba in­for­ma­ci­ja apie vyk­do­mas vi­suo­me­nės de­zin­for­ma­vi­mo prie­mo­nes ne­ga­lė­tų bū­ti įslap­ti­na­ma.

Ati­tin­ka­mas Vals­ty­bės ir tar­ny­bos pa­slap­čių įsta­ty­mo pa­tai­sas siū­lo kon­ser­va­to­riai Ar­vy­das Anu­šaus­kas, Ire­na De­gu­tie­nė, Aud­ro­nius Ažu­ba­lis ir Ag­nė Bi­lo­tai­tė, „tvar­kie­tis“ And­rius Ma­zu­ro­nis, li­be­ra­las Al­gis Ka­šė­ta bei so­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las.

Jie siū­lo užd­raus­ti „įs­lap­tin­ti bend­ro­jo po­bū­džio in­for­ma­ci­ją apie žval­gy­bos me­to­dais at­skleis­tas tre­čių­jų ša­lių vyk­do­mas vi­suo­me­nės de­zin­for­ma­vi­mo prie­mo­nes ar ki­to­kias vei­kas, ga­lin­čias su­kel­ti ri­zi­ką ar grės­mes Lie­tu­vos vals­ty­bės ir vi­suo­me­nės sau­gu­mo in­te­re­sams ar kons­ti­tu­ci­nės sant­var­kos sta­bi­lu­mui“.

Ini­cia­to­riai sa­ko, jog da­bar­ti­niai tei­sės ak­tai ne­nus­ta­to, ar aukš­čiau­sie­ji vals­ty­bės par­ei­gū­nai, ga­vę žval­gy­bos me­to­dais pa­grįs­tą in­for­ma­ci­ją apie tre­čių­jų ša­lių prieš Lie­tu­vos vals­ty­bės ir vi­suo­me­nės sau­gu­mą bei kons­ti­tu­ci­nės sant­var­kos sta­bi­lu­mą nu­kreip­tas vei­kas, pre­ven­ci­jos tiks­lu ga­li ir pri­va­lo pers­pė­ti vi­suo­me­nę.

Pa­tai­sos re­gis­truo­tos po to, kai BNS per­nai pra­ne­šė apie Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) pers­pė­ji­mą vals­ty­bės va­do­vams ir dviem Sei­mo ko­mi­te­tams, jog Ru­si­ja ren­gia nau­jas ak­ty­vias in­for­ma­ci­nes at­akas ir ar­ti­miau­siu me­tu ga­li bū­ti pla­ti­na­ma de­zin­for­ma­ci­ja apie pre­zi­den­tę Da­lią Gry­baus­kai­tę. Tą pa­čią die­ną tei­sė­sau­ga tuo­met pra­dė­jo ty­ri­mą dėl ne­tei­sė­to vals­ty­bės pa­slap­ties at­sklei­di­mo. Šio­je by­lo­je kal­ti­na­ma bu­vu­si pre­zi­den­tės pa­ta­rė­ja Dai­va Ul­bi­nai­tė, pro­ku­ro­ras jai siū­lo skir­ti 32,5 tūkst. li­tų bau­dą.