Seimas darbo santykius kreips liberalesniu keliu
Vi­suo­me­nė­je ais­tras nuo pa­va­sa­rio kai­ti­nan­tis nau­ja­sis so­cia­li­nis mo­de­lis pri­sta­ty­tas Sei­mui. Vie­nu svar­biau­siu val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos ket­ve­rių me­tų dar­bu va­di­na­mą įsta­ty­mų pa­ke­tą pla­nuo­ja­ma pri­im­ti gruo­dį, bet opo­nen­tai fi­na­lą prog­no­zuo­ja tik ki­tą­met.

Chao­sas, kra­ti­nys, miš­rai­nė, ne­kva­li­fi­kuo­tas tei­sės ak­tas – to­kius ir pa­na­šius epi­te­tus Sei­mo opo­zi­ci­ja va­kar lip­dė 7 pa­grin­di­nius ir 27 ly­di­muo­sius įsta­ty­mus su­vie­ni­ju­siam so­cia­li­nio mo­de­lio pro­jek­tui. Val­dan­tie­ji sa­vo ver­ti­ni­mais bu­vo san­tū­res­ni, nors op­ti­miz­mu taip pat ne­tryš­ko. Jau nuo ry­to da­lis opo­zi­ci­jos siū­lė pa­tei­ki­mo pro­ce­są ati­dė­ti, kad Vy­riau­sy­bė iki ga­lo su­tvar­ky­tų tei­kia­mus do­ku­men­tus.

Po­li­ti­kai pro­jek­tuo­se pa­si­ge­do rug­sė­jo pa­bai­go­je Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je su­de­rin­tų ir at­mes­tų nuo­sta­tų, nuo­gąs­ta­vo dėl dau­gy­bės Sei­mo tei­si­nin­kų su­ra­šy­tų pa­sta­bų. Dau­giau kaip dvi va­lan­das Sei­mo tri­bū­no­je prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mų įsta­ty­mų pa­ke­tą pri­sta­ti­nė­ju­si so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė va­kar iš­gir­do ne­ma­žai pik­tų pa­sta­bų. Ar­šiau­sias eg­za­mi­nuo­to­jas bu­vo Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to vi­ce­pir­mi­nin­kas kon­ser­va­to­rius Ri­man­tas Jo­nas Da­gys. „Žmo­giš­kai jus už­jau­čiu, bet ap­siė­mė­te bū­ti mi­nis­tre, to­dėl tu­ri­te pri­im­ti vi­są at­sa­ko­my­bę už to­kius įsta­ty­mus“, – pa­guo­dė jis A. Pa­be­dins­kie­nę, man­da­giai Sei­mo na­riams dė­ko­ju­sią už kiek­vie­ną klau­si­mą. So­cia­li­nio mo­de­lio pa­tei­ki­mui pri­ta­rė 82 par­la­men­ta­rai, bu­vo prieš ir su­si­lai­kė po 16.

Rem­ta­si ki­tų patirtimi

Sva­riau­sias so­cia­li­nio mo­de­lio ak­cen­tas – nau­ja­sis Dar­bo ko­de­kas (DK). Au­to­rių tei­gi­mu, pro­jek­tu sie­kia­ma pa­keis­ti dar­bo san­ty­kių reg­la­men­ta­vi­mą bei juos li­be­ra­li­zuo­ti. Be ki­ta ko, siū­lo­mas su­pap­ras­tin­tas dar­bo su­tar­čių su­da­ry­mas, jų kei­ti­mas, nu­trau­ki­mas, nu­ma­to­ma ga­li­my­bė lanks­čiai nu­sta­ty­ti dar­bo lai­ko re­ži­mą. Keis­tų­si kas­me­ti­nių at­os­to­gų skai­čia­vi­mas, bū­tų pa­pras­tes­nis at­lei­di­mo iš dar­bo tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas. A. Pa­be­dins­kie­nė ti­ki­no, kad nau­ja­sis pro­jek­tas par­eng­tas ati­džiai iš­nag­ri­nė­jus ne vie­nos vals­ty­bės ana­lo­giš­kus do­ku­men­tus, rem­ta­si ten eg­zis­tuo­jan­čia pa­tir­ti­mi. „Ta­čiau bū­tų ne­tei­sin­ga per­kel­ti kaž­ku­rios ša­lies reg­la­men­ta­vi­mą, nes mes tu­ri­me sa­vo ypa­tu­mus ir rea­li­jas. To­dėl pro­jek­tas vi­su­mi­nis, tai­ky­tas mū­sų ša­liai“, – sa­kė mi­nis­trė.

Tei­gia­mai DK ver­ti­no Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­ris Eli­gi­jus Ma­siu­lis. Jis prog­no­za­vo, kad nau­jo­vės leis leng­viau „ženg­ti eko­no­mi­nio kon­ku­ren­cin­gu­mo ke­liu“, pa­ska­tins di­des­nę eko­no­mi­nę plė­trą ir dau­giau dar­bo vie­tų, už­ti­krins di­des­nes pa­ja­mas. „Tu­ri­me pri­im­ti ir ženg­ti ko­ja ko­jon su gy­ve­ni­mu“, – tei­gė E. Ma­siu­lis.

R. J. Da­gio nuo­mo­nė bu­vo prieš­in­ga. „Šis kū­ri­nys ne­at­lai­ko jo­kios kri­ti­kos. To­kio ne­kva­li­fi­kuo­to, pra­sto tei­si­nio do­ku­men­to aky­se ne­su ma­tęs. Kai nė­ra par­ako, ne­užim­si ir pi­lies“, – par­eiš­kė kon­ser­va­to­rius.

Su­ta­ri­mo trūks­ta

A. Pa­be­dins­kie­nė va­kar ne­slė­pė, kad Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je su prof­są­jun­go­mis ir darb­da­viais pa­vy­ko su­de­rin­ti 81 proc. DK nuo­sta­tų, dėl 19 – fik­suo­tos skir­tin­gos nuo­mo­nės. Kad su­ta­ri­mo pa­grin­di­niais klau­si­mais ras­ti ne­pa­vy­ko, pri­pa­ži­no ir Lie­tu­vos pro­fe­si­nių są­jun­gų kon­fe­de­ra­ci­jos va­do­vas Ar­tū­ras Čer­niaus­kas. „Dar­bo ko­dek­są su­da­ro 240 straips­nių. Ga­li­ma sa­ky­ti, dėl 200 straips­nių su­ta­ri­mas ras­tas. Bet yra 40 es­mi­nių straips­nių – dar­bo lai­kas, ap­mo­kė­ji­mas, bu­dė­ji­mas na­muo­se, iš­ei­ti­nės kom­pen­sa­ci­jos ir ki­ti, dėl ku­rių su­si­ta­ri­mą ras­ti su­nkiau­sia. Ne­pa­siek­tas su­si­ta­ri­mas dėl strei­ko, ma­ma­die­nių, tė­va­die­nių, at­os­to­gų moks­lui“, – va­kar tei­gė prof­są­jun­gų va­do­vas. Pa­sak jo, po svars­ty­mo Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je do­ku­men­tas ge­ro­kai pa­si­kei­tė. „Anks­čiau tai bu­vo vien dar­bo san­ty­kių li­be­ra­li­za­vi­mo pro­jek­tas, da­bar at­si­ra­do ir so­cia­li­nių as­pek­tų“, – tvir­ti­no A. Čer­niaus­kas. Jis kar­tu nuo­gąs­ta­vo, kad to­kius svar­bius so­cia­li­nius da­ly­kus svars­ty­da­mi Sei­mo na­riai ne­įsi­vel­tų į po­li­ti­ka­vi­mą ir įsta­ty­mai „ne­bū­tų įtrauk­ti į prieš­rin­ki­mi­nę žai­di­mų are­ną“.

Ne ma­žiau svar­bes­nės ir ki­tos so­cia­li­nio mo­de­lio su­de­da­mo­sios da­lys – vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo, užim­tu­mo, li­gos ir mo­ti­nys­tės, pen­si­jų įsta­ty­mų pro­jek­tai. Prieš­ta­rin­gų ver­ti­ni­mų su­lau­kė siū­ly­mai įves­ti so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kų vir­šu­ti­nę ri­bą, ma­žin­ti įmo­kas į so­cia­li­nio drau­di­mo fon­dą, ba­zi­nę pen­si­ją pa­ma­žu per­kel­ti į vals­ty­bės biu­dže­tą, iki 67-erių il­gin­ti pen­si­nį am­žių. „Siū­lo­te įves­ti vir­šu­ti­nę ri­bą ir ma­žin­ti darb­da­vio mo­ka­mas įmo­kas „Sod­rai“. Kai jos ma­žės, au­to­ma­tiš­kai ma­žės mū­sų pen­si­jos. Kaip kom­pen­suo­si­te „Sod­ros“ ir kiek­vie­no gy­ven­to­jo pra­ra­di­mus?“ – mi­nis­trės klau­sė Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas Al­gir­das Sy­sas.

„Siū­lo­ma ma­žin­ti so­cia­li­nio drau­di­mo mo­kes­tį, bet ne­nu­ma­to­ma, iš ko pa­deng­ti at­si­ra­sian­čią sky­lę. O pen­si­nin­kų dau­gės. Tai iš ko bus mo­ka­mos pen­si­jos? Pen­si­nin­kai, gal­vo­ki­te, kaip iš­gy­ven­si­te“, – pa­ta­rė R. J. Da­gys. A. Pa­be­dins­kie­nė par­la­men­ta­rus ra­mi­no, kad po­ky­čiai bus vyk­do­mi tik įver­ti­nus vals­ty­bės eko­no­mi­nes ga­li­my­bes.

Žings­nis į prie­kį

Sei­mo pir­mi­nin­kės Lo­re­tos Grau­ži­nie­nės tei­gi­mu, so­cia­li­nis mo­de­lis taps vie­nu svar­biau­sių šios koa­li­ci­jos dar­bų. „So­cia­li­nis mo­de­lis yra la­bai svar­bus ša­lies at­ei­čiai, jos vys­ty­mo­si pers­pek­ty­voms ir dar­bo san­ty­kių mo­der­ni­za­vi­mui. Ne­abe­jo­ju, kad jo nau­dą pa­jus tiek dar­buo­to­jai, tiek darb­da­viai. Jo nag­ri­nė­ji­mas Sei­me pri­va­lo bū­ti grei­tas ir kons­truk­ty­vus. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad so­cia­li­nio mo­de­lio pri­ėmi­mas taps mil­ži­niš­ku mū­sų vals­ty­bės žings­niu į prie­kį“, – va­kar par­eiš­kė Vo­kie­ti­jo­je vie­šin­ti Sei­mo va­do­vė.

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius prog­no­za­vo, kad, pri­ėmus so­cia­li­nį mo­de­lį, iš dar­bo at­lei­džia­mi žmo­nės pra­dės gau­ti rea­lias iš­mo­kas. Šiuo me­tu per 90 proc. dar­buo­to­jų iš­ei­na sa­vo no­ru ir iš­mo­kų ne­gau­na. Vy­riau­sy­bės va­do­vas taip pat įsi­ti­ki­nęs, kad pri­ėmus įsta­ty­mus ša­ly­je pra­dės aug­ti dar­bo už­mo­kes­tis. „Darb­da­vys ži­nos, kad ga­lės mo­ty­vuo­ti dar­buo­to­ją. Tuo­met jis ge­riau at­skleis sa­vo ge­bė­ji­mus, par­odys kom­pe­ten­ci­ją“, – sa­kė A. But­ke­vi­čius.