Seimas Darbo kodekso pataisų imsis jau po rinkimų
Sei­mas tre­čia­die­nį ne­priims pir­mų­jų nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so pa­tai­sų. Pa­kei­ti­mų jis im­sis jau po rin­ki­mų.

Nau­jų siū­ly­mų kol kas ne­aps­vars­tė par­la­men­ti­nis So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas – jis tre­čia­die­nį pa­pra­šė Vy­riau­sy­bės iš­va­dos. Opo­zi­ci­jai pri­klau­san­tys li­be­ra­lai ir kon­ser­va­to­riai pa­si­ge­do Tri­ša­lės ta­ry­bos po­zi­ci­jos dėl nau­jų pa­tai­sų.

„Mes tu­ri­me pa­da­ry­ti mak­si­ma­liai grei­tai, bet tu­ri­me pa­isy­ti vi­sų nuo­mo­nių“, – ko­mi­te­te tre­čia­die­nį tei­gė kon­ser­va­to­rius Ri­man­tas Jo­nas Da­gys.

„Kai ži­no­si­me tą po­zi­ci­ją, ta­da bus grei­čiau ga­li­ma pri­im­ti spren­di­mus, te­gu Tri­ša­lė per sa­vai­tę įver­ti­na tas pa­tai­sas“, – tei­gė li­be­ra­lė Da­lia Kuo­dy­tė.

„Nep­rieš­ta­rau­tu­me to­kiam va­rian­tui, kad vi­si pa­siū­ly­mai pra­ei­tų pro Tri­ša­lę ta­ry­bą“, – tei­gė ap­lin­kos ap­sau­gos vi­ce­mi­nis­tras Gin­ta­ras Kli­ma­vi­čius.

Ta­čiau ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė to­kiai idė­jai – jis ne­įpa­rei­go­jo Tri­ša­lės ta­ry­bos įver­tin­ti pa­tai­sų, ta­čiau nu­ta­rė pra­šy­ti Vy­riau­sy­bės iš­va­dos.

Par­la­men­ta­rai siū­lo įra­šy­ti nuo­sta­tą, kad abe­jo­jant dėl dar­bo san­ty­kius reg­la­men­tuo­jan­čių su­tar­čių są­ly­gų, jos bū­tų aiš­ki­na­mos dar­buo­to­jų nau­dai.

Taip pat siū­lo­ma iš­ei­ti­nę iš­mo­ką dvi­gu­bin­ti tais at­ve­jais, kai dar­buo­to­jas pats nu­trauks su­tar­tį dėl li­gos, ne­įga­lu­mo ar­ba su­ka­kus pen­si­jos am­žiui, taip pat dėl šei­mos na­rio slau­gos. Siū­lo­ma tri­gu­bin­ti įspė­ji­mo ter­mi­nus dar­buo­to­jams, au­gi­nan­tiems vai­kus. Dar­buo­to­jams, au­gi­nan­tiems vai­kus, taip pat nu­ma­to­ma pir­me­ny­bė su­tei­kiant at­os­to­gas, nu­ma­to­mos ir ki­tos ga­ran­ti­jos dar­buo­to­jams.

Vie­ni par­la­men­ta­rai siū­lo užd­raus­ti ne­nus­ta­ty­tos apim­ties dar­bo su­tar­tis, o ki­ti to­kias su­tar­tis su­da­ry­ti tik su apd­raus­tais as­me­ni­mis. Be to, sie­kia­ma įtei­sin­ti trum­pes­nę dar­bo die­ną prieš šven­tes, darb­da­vius įpa­rei­go­ti į dar­bo lai­ką įtrauk­ti virš­va­lan­džius, dar­bą šven­čių, poil­sio die­no­mis, nak­tį ir pa­pil­do­mą dar­bą pa­gal su­si­ta­ri­mus.

Taip pat siū­lo nu­sta­ty­ti, kad už su­trum­pin­tą dar­bo lai­ką bū­tų mo­ka­ma kaip už vi­są dar­bo lai­ką, o lai­ki­no­jo dar­bo su­tar­ties darb­da­viai ga­lė­tų bū­ti tik Vy­riau­sy­bė ar jos li­cen­ci­ją ga­vu­si lai­ki­no­jo įdar­bi­ni­mo įmo­nė.

Da­lis Sei­mo na­rių siū­lo­mų pa­tai­sų su­tam­pa su at­mes­to­mis pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės siū­ly­to­mis pa­tai­so­mis – ji nuo sau­sio tu­rin­tį įsi­ga­lio­ti tu­rin­tį ko­dek­są ve­ta­vo, sa­ky­da­ma, kad jis ne­pa­kan­ka­mai už­ti­kri­na dar­buo­to­jų tei­ses ir „į­tei­si­na darb­da­vių do­mi­na­vi­mą“. Sei­mas prieš po­rą sa­vai­tę at­me­tė ša­lies va­do­vės ve­to ir pa­li­ko bir­že­lį pri­im­tą ko­dek­so va­rian­tą, bet da­bar jį to­bu­li­na.