Seimas dar pasistūmėjo įtvirtindamas šauktinių garantijas
Sei­mas dar žings­niu pa­sis­tū­mė­jo įtvir­tin­da­mas pa­pil­do­mas ga­ran­ti­jas, taip pat ir rei­ka­la­vi­mus šauk­ti­niams.

Ket­vir­ta­die­nį po svars­ty­mo 72 par­la­men­ta­rams bal­sa­vus už ir dviem su­si­lai­kius pri­tar­ta ati­tin­ka­moms Ka­ro prie­vo­lės įsta­ty­mo pa­tai­soms. Dar li­ko pa­sku­ti­nis bal­sa­vi­mas dėl pa­tai­sų pri­ėmi­mo.

Pa­gal Ka­ro prie­vo­lės įsta­ty­mo pa­tai­sų pro­jek­tą, į pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą bus šau­kia­mi vy­rai nuo 19 iki 26 me­tų. Sa­va­no­riš­kai at­ei­ti tar­nau­ti ga­lės 18-38 me­tų as­me­nys.

Šau­ki­mas bus vyk­do­mas te­ri­to­ri­niu pri­nci­pu. Pla­nuo­ja­ma su­da­ry­ti še­šias šau­kia­mų­jų ei­les pa­gal re­gio­nus. Tuo­met iš tų są­ra­šų bus at­rink­ti as­me­nys, ku­rie pa­gal įsta­ty­mo nor­mas ga­li bū­ti pa­šauk­ti at­lik­ti pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą.

Be to, pro­jek­te nu­ro­dy­ta, kad šauk­ti­niais, be ki­tų iš­im­čių, ne­ga­lės bū­ti įta­ria­mie­ji ir kal­ti­na­mie­ji bau­džia­ma­ja­me pro­ce­se ar­ba at­lie­kan­tys baus­mę, taip pat pri­pa­žin­ti kal­tais dėl ty­či­nių nu­si­kal­ti­mų ir (ar­ba) at­li­ku­sie­ji lais­vės at­ėmi­mo baus­mę.

Dėl ob­jek­ty­vių prie­žas­čių ne­ga­lint įteik­ti prie­vo­li­nin­kui šau­ki­mo šis nu­ro­dy­mas pa­si­ra­šy­ti­nai bus įtei­kia­mas kar­tu su ka­ro prie­vo­li­nin­ku gy­ve­nan­tiems pil­na­me­čiams šei­mos na­riams ar fi­zi­niams ir ju­ri­di­niams as­me­nims, su­si­ju­sioms su ka­ro prie­vo­li­nin­ku dar­bo, moks­lo ir stu­di­jų tei­si­niais san­ty­kiais.

Do­ku­men­te taip pat nu­ro­dy­ta prie­vo­lė iš­vy­kus į ki­tą vals­ty­bę nuo­lat ar lai­ki­nai, il­ges­niam nei 6 mė­ne­sių lai­ko­tar­piui, ne­del­siant, bet ne vė­liau kaip per vie­ną mė­ne­sį nuo iš­vy­ki­mo in­for­muo­ti ka­ro prie­vo­lę ad­mi­nis­truo­jan­čią kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos ins­ti­tu­ci­ją apie sa­vo fak­ti­nę gy­ve­na­mą­ją, dar­bo ar stu­di­jų vie­tą.

At­siž­vel­giant į šauk­ti­nio tar­ny­bos ver­ti­ni­mą, kas mė­ne­sį bus kau­pia­ma spe­cia­li įmo­ka, ku­ri bus iš­mo­ka­ma as­me­niui at­li­kus tar­ny­bą. Jos dy­dis pri­klau­sys nuo at­lik­tos tar­ny­bos ver­ti­ni­mo re­zul­ta­tų. As­mens tar­ny­bą įver­ti­nus la­bai ge­rai už vie­ną tar­ny­bos mė­ne­sį bus skai­čiuo­ja­mos ke­tu­rios ba­zi­nės so­cia­li­nės iš­mo­kos (152 eu­rai), ge­rai įver­tin­tiems – trys ba­zi­nės so­cia­li­nės iš­mo­kos (114 eu­rų), pa­ten­ki­na­mai – dvi ba­zi­nės so­cia­li­nės iš­mo­kos (76 eu­rai).

Šis kau­pia­ma­sis fon­das ket­vir­ta­da­liu pa­di­dės, jei­gu jau­nuo­lis į pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą at­vyks sa­vo no­ru.

Pa­teik­ta­me pro­jek­te taip pat nu­ma­ty­ta ga­li­my­bė ati­dė­ti būs­to pa­sko­los mo­kė­ji­mą iki pri­va­lo­mo­sios ka­ro tar­ny­bos pa­bai­gos. Taip pat Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to siū­ly­mu pri­tar­ta leng­va­toms ir dėl būs­to kre­di­to pa­lū­ka­nų mo­kė­ji­mo.

Šauk­ti­niai ga­lės rink­tis - mo­kė­ti pa­lū­ka­nas pa­gal kre­di­ta­vi­mo su­tar­tį, ati­dė­ti ir jas su­mo­kė­ti pa­si­bai­gus pri­va­lo­ma­jai tar­ny­bai ar­ba po tar­ny­bos su­da­ry­ti nau­ją pa­lū­ka­nų mo­kė­ji­mo gra­fi­ką.

Svars­tant spręs­ta dėl at­ski­rų par­la­men­ta­rų siū­ly­mų į tar­ny­bą šauk­ti ir pra­džių vi­sus 19 me­tų jau­nuo­lius, o ne iš nu­ma­ty­to am­žiaus in­ter­va­lo, leis­ti su­si­mo­kė­ti dėl at­lei­di­mo nuo tar­ny­bos prie­vo­lės, at­leis­ti nuo prie­vo­lės ne tik stu­di­juo­jan­čius, bet ir dir­ban­čius as­me­nis, ta­čiau jiems ne­pri­tar­ta.

At­siž­velg­da­mas į su­si­da­riu­sią geo­po­li­ti­nę pa­dė­tį ko­vą Sei­mas pri­ėmė įsta­ty­mo pa­tai­są ir grą­ži­no pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą. Jau šį ru­de­nį pla­nuo­ja į ka­riuo­me­nę pa­kvies­ti 3-3,5 tūkst. šauk­ti­nių.