Seimas dar metams atidėjo mokytojų etatinį apmokėjimą
Sei­mas an­tra­die­nį dar me­tams ati­dė­jo nuo rugp­jū­čio įsi­ga­lio­ti tu­rė­ju­sį mo­ky­to­jų eta­ti­nį ap­mo­kė­ji­mą.

74 bal­sais „už“, de­šimt par­la­men­ta­rų bal­sa­vus prieš ir 28 su­si­lai­kius bu­vo pri­im­ta Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių įstai­gų dar­buo­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo įsta­ty­mo nuo­sta­ta, pra­tę­sian­ti iš­ly­gą dėl mo­ky­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo.

Įsta­ty­mas įsi­ga­lio­jo šių me­tų va­sa­rį, ta­čiau iki rugp­jū­čio 1 die­nos mo­ky­to­jams, mo­kyk­lų di­rek­to­riams ir jų pa­va­duo­to­jams jis ne­bu­vo ne­tai­ko­mas pil­na apim­ti­mi, o Sei­mas šią da­tą nu­kė­lė iki 2018 me­tų rug­sė­jo.

Vie­nas pa­tai­sos tei­kė­jų Sei­mo Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to va­do­vas „vals­tie­tis“ Eu­ge­ni­jus Jo­vai­ša tei­gė, jog įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mą rei­kia nu­kel­ti te­be­vyks­tat de­ry­boms su pe­da­go­gais dėl jų eta­ti­nio ap­mo­kė­ji­mo tvar­kos, tuo tar­pu opo­zi­ci­ja kri­ti­ka­vo, kad taip val­dan­tie­ji ati­to­li­na at­ly­gi­ni­mų pe­da­go­gams kė­li­mą.

„Mes vi­sa­da bu­vo­me už mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mų di­di­ni­mą tai, kas da­bar vyks­ta, jo­kiu bū­du ne­reiš­kia,kad mes ne­no­ri­me di­din­ti at­ly­gi­ni­mų. Bet dar kar­tą no­riu pa­brėž­ti, ko­kia si­tua­ci­ja su­si­da­riu­si, ku­ri ne­tu­ri nie­ko bend­ro su eta­ti­niu mo­ky­to­jų ap­mo­kė­ji­mu, o su anks­tes­nės Vy­riau­sy­bės įsi­pa­rei­go­ji­mais“, – sa­kė E.Jo­vai­ša, pa­žy­mė­da­mas, kad lė­šos eta­ti­nio ap­mo­kė­ji­mo įve­di­mui ne­nu­ma­ty­tos jau šių val­dan­čių­jų pri­im­ta­me, bet anks­tes­nės Vy­riau­sy­bės par­uoš­ta­me biu­dže­te.

Kon­ser­va­to­rius Ed­mun­das Pu­pi­nis sa­vo ruo­žtu tvir­ti­no, kad eta­ti­nio ap­mo­kė­ji­mo ati­dė­ji­mas „a­ti­de­da vi­są at­ly­gi­ni­mų di­di­ni­mą ir eta­ti­nį ap­mo­kė­ji­mą iki 2018 me­tų rug­sė­jo“. „Ti­krai ne­sup­ran­ta­mi da­ly­kai, kuo­met da­ro­mas at­virkš­čias veiks­mas“, – sa­kė par­la­men­ta­ras.

Ne­pri­tar­ti „vals­tie­čių“ siū­ly­mui dėl 2018 me­tų įsi­ga­lio­ji­mo da­tos siū­lė ir koa­li­ci­jos par­tne­rių so­cial­de­mo­kra­tų va­do­vau­ja­mas So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas. Jo pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das Sy­sas tei­gė, kad pe­rė­ji­mas prie eta­ti­nio ap­mo­kė­ji­mo – po­li­ti­nio spren­di­mo klau­si­mas, bei pri­mi­nė „vals­tie­čiams“ pa­ža­dus pe­rei­ti prie to­kios pe­da­go­gų ap­mo­kė­ji­mo sis­te­mos.

„Keis­tai at­ro­do kai ku­rių ko­le­gų pa­svars­ty­mai apie be­ga­li­nį rū­pes­tį mo­ky­to­jais. Jei ti­krai mes my­li­me ir rū­pi­na­mės mo­ky­to­jais, ta sis­te­ma jau tu­rė­jo bū­ti įgy­ven­din­ta. Apie tai jau pen­ke­rius me­tus kal­ba­me, dar ne­pri­sie­kus Vy­riau­sy­bei, lai­mė­jus rin­ki­mus, kad tą pa­da­ry­si­me. Aš ma­nau, duo­ti pa­ža­dus ir jų ne­si­lai­ky­ti yra blo­gas da­ly­kas“, – kal­bė­jo A.Sy­sas.

„Aš bi­jau, kad tas pa­ža­das, kad rug­sė­jo pir­mą 2018 me­tų mes tą tu­rė­si­me, bus dar kar­tą svars­to­mas, nu­ke­liant da­tą dar to­liau“, – pri­dū­rė ko­mi­te­to va­do­vas.

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja skel­bia su švie­ti­mo prof­są­jun­go­mis kol kas su­ta­ru­si dėl eta­ti­nio ap­mo­kė­ji­mo pri­nci­pų, eta­to struk­tū­ros ir su­de­da­mų­jų da­lių, ta­čiau mo­de­lis bus to­bu­li­na­mas to­liau. Mi­nis­trė Jur­gi­ta Pe­traus­kie­nė yra sa­kiu­si, kad nau­ja mo­ky­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo sis­te­ma tu­rė­tų įsi­ga­lio­ti vė­liau­siai nuo 2018 me­tų pra­džios.