Seimas dar kartą atmetė pataisas dėl naktinių taikiklių medžioklėje
Sei­mas dar kar­tą ne­di­de­le bal­sų pers­va­ra at­me­tė pa­tai­sas, ku­rios bū­tų lei­du­sios me­džiok­lė­je nau­do­ti nak­ti­nius tai­kik­lius.

Už to­kias Gink­lų ir šaud­me­nų kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­sas tre­čia­die­nį bal­sa­vo 41 Sei­mo na­rys, 35 bu­vo prieš, su­si­lai­kė 11 par­la­men­ta­rų. Vie­nin­gai prieš pa­tai­sas bu­vo ar su­si­lai­kė Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­ja ir Sei­mo na­rių miš­ri gru­pė, o ki­tų frak­ci­jų at­sto­vų bal­sai pa­sis­kirs­tė abe­jo­se pu­sė­se.

Šis prieš­ta­rin­gai vi­suo­me­nė­je ver­ti­na­mas įsta­ty­mo pro­jek­tas par­la­men­te jau bu­vo svars­to­mas ir anks­čiau, ta­čiau ir tą­kart pa­sku­ti­nė­je pri­ėmi­mo sta­di­jo­je bu­vo at­mes­tas.

Sei­mo na­rys me­džio­to­jas so­cial­de­mo­kra­tas Bro­nius Bra­daus­kas tvir­ti­no, jog vie­nin­te­lė prie­žas­tis įtei­sin­ti nak­ti­nius tai­kik­lius – ko­va su af­ri­ki­niu kiau­lių ma­ru.

„Sus­tab­dy­ti rei­kia tos li­gos pli­ti­mą, nes grei­tai Lie­tu­vo­je ne­liks kiau­lių. Jūs gal­vo­jat, kad čia iš­šau­dy­sim šer­nus, dar kar­tą kar­to­ju – į šer­ną ga­li­ma iš­šau­ti vie­ną kar­tą, ir nak­tį, die­ną jie ne­vaikš­to, ir jei­gu vie­ną kar­tą iš­šau­ni, jie vi­si pa­bė­ga, o kai ne­tu­ri tai­kik­lio, jie su­žei­džia­mi ir ne­šio­ja už­kra­tą po vi­są miš­ką, be to, gy­vū­nas kan­ki­na­si. Tai kas hu­ma­niš­kiau – iš kar­to su­me­džio­ti, ar pa­leis­ti kan­kin­tis?“ – kal­bė­jo B.Bra­daus­kas.

„Me­džio­to­jai glo­bo­ja žvė­re­lius, o ne žu­do“, – sa­vo pa­si­sa­ky­mą bai­gė par­la­men­ta­ras.

Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vė Vik­to­ri­ja Čmi­ly­tė-Niel­sen pik­ti­no­si, kad par­la­men­te anks­čiau jau at­mes­tas me­džio­to­jų siū­ly­mas stu­mia­mas su to­kiu at­kak­lu­mu.

„Ket­vir­tą kar­tą į dar­bot­var­kę grįž­ta tur­būt sta­bi­liau­sias Sei­mo klau­si­mas – nak­ti­nių tai­syk­lių įtei­si­ni­mas me­džiok­lė­je. Skait­lin­giau­sia Sei­mo frak­ci­ja, me­džio­to­jų frak­ci­ja, už­sib­rė­žė tiks­lą ir su be­gė­diš­ku uo­lu­mu jo sie­kia. Vi­siš­kai ne­var­bu, kad vals­ty­bė­je yra daug svar­bes­nių klau­si­mų, me­džio­to­jų bū­re­lio ak­tua­li­jos nuo­sek­liai tei­kia­mos iš nau­jo, net jei jos bu­vo at­mes­tos to pa­ties Sei­mo“, – sa­kė par­la­men­ta­ras.

Pa­gal pen­kių par­la­men­ta­rų par­eng­tą pro­jek­tą, bu­vo siū­lo­ma leis­ti nak­ti­nius tai­kik­lius įsi­gy­ti, tu­rė­ti ir nau­do­ti as­me­nims, tu­rin­tiems šau­na­mą­jį gink­lą me­džiok­lei. Pro­jek­to au­to­riai – so­cial­de­mo­kra­tas Min­dau­gas Bas­tys, „dar­bie­tis“ Rai­mun­das Pa­liu­kas, „tvar­kie­tis“ Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis, so­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­jos na­rys Sta­sys Brun­dza ir opo­zi­ci­nių kon­ser­va­to­rių at­sto­vas Ka­zi­mie­ras Kuz­mins­kas.

No­rą nau­do­ti nak­ti­nius tai­kik­lius Sei­mo me­džio­to­jai ar­gu­men­ta­vo ko­va su af­ri­ki­niu kiau­lių ma­ru, ta­čiau prieš pa­tai­sas pro­tes­tuo­jan­tys lau­ki­nių gy­vū­nų gy­nė­jai sa­ko, jog nak­ti­niai tai­kik­liai ne­su­de­ri­na­mi su me­džiok­lės eti­ka.

Re­gu­liuo­ti šer­nų po­pu­lia­ci­ją dėl af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro yra pa­siū­liu­si Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba. Pa­gal ve­te­ri­na­rų re­ko­men­da­ci­ją, kad iki šių me­tų ba­lan­džio vi­du­rio vie­na­me me­džiok­lės plo­to vie­ne­to kvad­ra­ti­nia­me ki­lo­me­tre tu­rė­jo lik­ti ne dau­giau kaip 0,5 šer­no. Jie taip pat siū­lė leis­ti šer­nams me­džio­ti nau­do­ti nak­ti­nio ma­ty­mo prie­tai­sus ir tai­kik­lius.

Šer­nai ne­šio­ja af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro už­kra­tą, o šis pa­ten­ka į ne­di­de­lius ūkius ir pra­de­da plis­ti tarp kiau­lių au­gin­to­jų.